Displaying 1 - 20 of 385153
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 65057323501 ซื้อสายเบลท์ยกของ รับน้ำหนักได้ ๕ ตัน ยาว ๕ เมตร และอื่น ๆ จำนวน ๑๙ รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.๒๐+๑๐๐ - กม.๒๒+๕๐๐ สพญ.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 13 65057319213 ซื้อท่ออ่อน PVC (สายยางใส) และอื่นๆ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 65047276725 ประกวดราคาเช่านั่งร้าน Sheet pile พร้อมประกอบติดตั้งและรื้อถอน รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๘,๐๐๐ ไร่ โครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 65057282015 จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ MAZDA รุ่น FIGHIER หมายเลขทะเบียน ภษ-2820 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ สำหรับงาน จัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 65057317747 ซื้อเกรียงไม้ และอื่นๆ จำนวน 24 รายการ สำหรับงาน งานจัดรูปที่ดินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง 65057136060 ซื้อน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานนราธิวาส 65047397815 จ้างก่อสร้างโครงการระบบส่งน้ำ บ้านปูลา รายอ กาแลตาแป ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (คป.นราธิวาส) โดยวิธีคัดเลือก
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 65057311332 ประกวดราคาจ้างทำและติดตั้งเครื่องกว้าน จำนวน 3 รายการ ฝายห้วยยาง (ลำห้วยยางตอนล่าง) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ (คส.ชป.8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานเชียงราย 65057322076 เช่าเครื่องสูบน้ำและอื่น ๆ จำนวน ๗ รายการ ของงานโครงการพัฒนาแก้มลิงเวียงหนองหล่มพร้อมอาคารประกอบ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน 65057309717 ซื้อเลขที่ ฉ.135 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267 - 2544)(ISO 9002 - 2539) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 65057299360 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ งานแก้มลิงบึงบอระเพ็ด ปริมาณดินขุด 2.1 ล้าน ลบ.ม. ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว 65057299589 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (คบ.วังบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 65057307127 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 65057304394 ซื้ออะไหล่รถบรรทุก แบบกระบะเทท้าย ยี่ห้อ HINO รุ่น FM1AN1D-SHT หมายเลข รต.3043/61 และอื่นๆ รวม 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 65057321763 ซื้อวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ จำนวน 48 รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการมูลล่าง PL8 ระยะที่ 3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว 65057320708 ซื้อวัสดุเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 12 รายการ (คบ.วังบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 65057315430 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและอื่นๆ จำนวน 3 รายการ งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ โซน 18 ระยะที่ 1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 65057317834 ซื้อดินธรรมดา งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ โซน 18 ระยะที่ 1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จำนวน 4,384 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 65057311831 ซื้อหินย่อยและอื่นๆ จำนวน 8 รายการ งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ โซน 18 ระยะที่ 1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 65057202637 ซื้อหน้ากากเชื่อมไฟฟ้าและอื่นๆ วัสดุเบ็ดเตล็ด ฝ่ายโลหะกรรม สำหรับงานประตูระบายน้ำปลายคลองระบายน้ำสายใหญ่ ห้วยทะลอก ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20