Displaying 1 - 20 of 101072
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 62117214740 ประกวดราคาซื้อวัสดุหลัก ๑๑ รายการ งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา ระยะที่ ๑ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการชลประทานนนทบุรี 62117212362 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน เลขที่ EB(ซ)๐๒/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 62117207359 ประกวดราคาจ้างดันท่อปลอกลอดถนน ขนาดต่าง ๆ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลแก่งกระจานและตำบลวังจันทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการชลประทานเชียงราย 62117206227 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ของแผนงานประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 62117207690 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างฯ ค่างานออกแบบจัดรบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมและออกแบบปรับปรุงจัดและบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 62117124914 ซื้อเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 20 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ สำหรับงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณ 2563 (คบ.ลำแชะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 62117204081 ซื้อไม้ยูคา รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 62107152446 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1,190 ลบ.ม. สำหรับงาน ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี (สกก.๙ ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 62107152387 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1,075 ลบ.ม.สำหรับงาน ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 2.09 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว (สกก.๙ ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานชุมพร M62110011865 จ้างก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งบ้านหาดแตง จำนวน 1 งาน
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 62117188343 ประกวดราคาซื้อดินถมที่-เหล็กเส้นผิวข้ออ้อย งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ส่วนที่ 2 ระยะที่ 1) ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 62117214091 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ-ไม้สต๊าฟ 4 เมตร แบบพับ รวม 6 รายการ เลขที่ พด.สจจ.1/007/2563 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 62117197552 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU TFR ๘๕ HGA ๙ C (M) ชป.๐๒๒-๑๓๕๗ รวม 2 รายการ สำหรับงาน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ(ค่าบริหาร) แผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรฯ (คบ.พลเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 สุราษฎร์ธานี 62117105074 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รวม 5 รายการ สำหรับงานคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 สุราษฎร์ธานี 62117099347 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รวม 3 รายการ สำหรับงานคลองส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 สุราษฎร์ธานี 62117209638 ประกวดราคาซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงพร้อมตอกและอื่น ๆ รวม 6 รายการ สำหรับงานคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานภูเก็ต 62117190830 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานระยอง 62117205203 ซื้อเข่งพลาสติก และอื่นๆ รวม ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานระยอง 62117211238 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานระยอง 62117209613 ซื้อหมวกสาน และอื่นๆ รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20