Displaying 1 - 20 of 447698
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 65127166496 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๖๒ รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ ๑,๐๐๐ ไร่ โครงการประตูระบายน้ำทุ่งมะพร้าว ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 8 65127152828 ซื้อเหล็กแป๊บแบนกัลวาไนช์ และอื่น ๆ จำนวน 18 รายการ (คข.82) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 7 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 8 65127158719 ซื้อแผ่นเหล็กมุงหลังคา และอื่น ๆ จำนวน 16 รายการ (คข.79) ซ่อมแซมโรงซ่อมเครื่องจักรกลฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 7 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 8 65127164780 ซื้อแปรงทาสี และอื่น ๆ จำนวน 32 รายการ (คข.78) ขุดลอกโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองเหมืองท่านสุรินทร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณดิน 131,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 65127168068 ซื้อไม้ยางไม่ใส และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2L-MC สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพนทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ระยะที่ 1 พื้นที่ 500 ไร่ ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานลพบุรี 65127173541 จ้างงาน Shotcrete หนา ๐.๐๗๕ ม. With WIRE MESH ๔x๑๕๐x๑๕๐ จำนวน ๑ งาน สำหรับงานปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 65127159188 ซื้อน้ำมันดีเซล มอก.1267-2544 จำนวน 1,000 ลิตร ของงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำพง (ระยะที่ 1) พื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร่ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 65127157733 ซื้อน้ำมันดีเซล มอก.1267-2544 จำนวน 1,000 ลิตร ของงานปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC โครงการฝายน้ำกอน (สาย 02A,05B,05C,01D,02D และ 09D) (ระยะที่ 1) พื้นที่ 1,109 ไร่ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 65127173223 ซื้อจอบพร้อมด้าม ขนาด ๓ ปอนด์ และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ ( ของงานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ กม.๑+๐๒๕ ถึง กม.๓+๓๐๐ โครงการทำนบดินบางหินพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 65127165805 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 65127165347 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 8,400 ลิตร สำหรับงานฝายน้ำฝางลูกที่ 9 (ฝายป่าบงกาวิละ) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำฝาง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 สำนักงานชลประทานที่ 12 65117532741 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำท่ากวย ระยะที่ 2 ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 65127135131 ประกวดราคาซื้อดินถมที่ รวม 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 65127135407 ประกวดราคาซื้อหินคลุก รวม 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 65127135252 ประกวดราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด รวม 1 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 65117327470 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ (ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะท้ายฝายบ้านยางสูง ระยะ 3 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 65127172696 ประกวดราคาจ้างทำเสาเข็มพืด ขนาด 400x125x13 มม. ยาว 6.00 เมตร พร้อมตอก สำหรับงานประตูระบายน้ำห้วยกองสี ระยะที่ 1 พร้อมส่วนประกอบอื่น พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (คบ.กุมภวาปี) เลขที่ EB.กป.(จ)008/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 65117469742 ซื้อเบ็ดเตล็ดสำหรับงานก่อสร้าง รวม ๒๘ รายการ (งานซ่อมแซม ปตร.ตุยง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานสงขลา 65127163273 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสงขลา 65127153718 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง เเละกระสอบทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20