Displaying 1 - 20 of 65784
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักเครื่องจักรกล 62057154101 ซื้อยางรถยนต์สำหรับใช้กับรถลากจูงยี่ห้อ MACK ชป.062-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 62057215595 ซื้อลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้ม อุปกรณ์ วัสดุสำหรับจัดสร้างเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก จำนวน 50 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 62057154569 ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถลากจูงยี่ห้อ VOLVO รุ่น FL10 ชป.062-0206 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 62057073449 ซื้อสีพ่นสำหรับรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TXD50 ชป.097-1030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 62057215120 ซื้อชุดรอกกว้านมือหมุน วัสดุสำหรับจัดสร้างเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก จำนวน 50 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 62057216102 ซื้อชุดรอกกว้านมือหมุน อุปกรณ์ วัสดุสำหรับสร้างเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 62057290640 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. จำนวน 1 รายการ งานจัดระบบน้ำโครางการส่งน้ำฯนครปฐม(คลอง 5ซ้าย ส่วนที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานยโสธร 62057051379 จ้างทำป้ายโฆษณา จำนวน ๒ รายการ สำหรับงานสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 62057288327 ซื้อยางสำหรับใช้กับรถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้ออีซูซุ แบบ TFR 54 หมายเลข ชป.041-2840 สำหรับบริหารงานหน่วยงานภายในของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพังงา 62057287864 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองนางย่อน กม.๓+๒๑๕ หมู่ที่ ๓ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพังงา 62057287950 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสาย1ซ้าย-สายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายคลองนางย่อน กม.2+00 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง 62047079506 ประกวดราคาซื้อกล่อง GABION และอื่นๆ ตามแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะ และเงื่อนไขเฉพาะที่กำหนด รวม 4 รายการ สำหรับงานปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยซันเหนือ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 62057288221 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถแทรคเตอร์ตักหน้า-ขุดหลัง รวม 1 รายการ งานประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง ระหว่างคลอง 7-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28 62057281240 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 62057280699 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์180กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. จำนวน 1 รายการ(คลอง 6ขวา-5 ซ้าย ระยะ1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 62057285778 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์180กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. จำนวน 1 รายการ(คลอง 5 ซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 62057283508 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลุกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก140กก./ตร.ซม.จำนวน1รายการ (คลอง5ขวา-5ซ้าย ระยะ1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 62057280173 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้กับเรือขุดยี่ห้อ ELLICOTT TYPE 12 นิ้ว รุ่น H-10 หมายเลข รข.27 รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 62057285151 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 62057282172 ซื้ออะไหล่รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ KATO รุ่น HD400G หมายเลข รถ.311 รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20