Displaying 1 - 20 of 283025
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 64067398557 ซื้อดินธรรมดา จำนวน 1 รายการ ของงานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำคลองส่งน้ำ RMC ปตร.โพธิ์เตี้ย ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ คล.ซ.ลต.04.2564 โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการชลประทานหนองคาย 64067403042 ซื้อใบจอบขนาด ๓ ปอนด์ พร้อมด้าม และวัสดุอื่นๆ รวม ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64067376123 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ จำนวน 13 รายการ เลขที่ พจ./ซ.208/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64067393733 ซื้อเบ็ดเตล็ด(เชือกไนล่อนและอื่นๆ) จำนวน 21 รายการ เลขที่ พจ./ซ.210/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 64067407553 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 64067407668 ซื้ออะไหล่รถบรรทุก (ดีเซล) 2 ตัน 4 ล้อ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น DYNA และอื่น ๆ จำนวน 32 รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100 ถึง กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพญ.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 64067398265 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฝายห้วยสังเคียบ พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ชลบุรี 64067406379 ซื้อลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลักซ์ชนิดไตตาเนียมสูง และวัสดุอื่นๆ รวม ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 64067338689 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC จำนวน ๑ งาน (งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC ในเขตพื้นที่ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 64067393147 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC กม.๖+๓๐๐-๗+๘๐๐ จำนวน ๑ งาน (งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC กม.๖+๓๐๐-๗+๘๐๐ ในเขตพื้นที่ ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 64067394592 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ D๑-๔.๕L-๒.๕R จำนวน ๑ งาน (งานขุดลอกคลองระบายน้ำ D๑-๔.๕L-๒.๕R ในเขตพื้นที่ ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี 64067395387 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมคันคลอง Lat ๓.๖R-๑.๙R กม.๐+๐๐๐-๑+๒๐๐ จำนวน ๑ งาน (งานซ่อมแซมคันคลอง Lat ๓.๖R-๑.๙R กม.๐+๐๐๐-๑+๒๐๐ ในเขตพื้นที่ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี) โดยวิธีคัดเลือก
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 64067202231 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑ (มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕) และอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ งานแก้มลิงหนองม่วง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 64067226618 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ งานแก้มลิงหนองคณะ(ระยะ๒) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 64067230217 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑ (มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕) และอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ งานแก้มลิงกุดท่าวังงัว พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 64067236331 ซื้อหินใหญ่ คละ ขนาด 15-30 ซม. และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ งานแก้มลิงหนองคณะ (ระยะ2) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 64067235515 ซื้อหินใหญ่ คละ ขนาด 15-30 ซม. และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ งานแก้มลิงกุดท่าวังงัว พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 64067241790 ซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหกเหลี่ยมกลวงขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 ม. พร้อมตอก จำนวน 1 รายการ งานแก้มลิงกุดฟ้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 64067243263 ซื้อเหล็กแผ่นขนาด ๔X๘X๑/๑๖ และอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ งานแก้มลิงกุดฟ้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 64067242136 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑ (มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕) และอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ งาน แก้มลิงกุดฟ้าพร้อมอาคารประกอบ ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20