Displaying 1 - 20 of 35540
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
12 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 M62010013271 งานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คลองไผ่พระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 M62010013821 งานบูรณาการบริหารการจัดการทรัพยากระน้ำ งานขุดลอกคลองโดยรขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำ คลอง ร.1 ขวา ตาคต-ดำเนินสะดวก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
12 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 M62010013661 งานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการชลประทานชุมพร คลองบางมุด ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
12 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 M62010013407 งานบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี แม่น้ำเพชรบุรี ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
12 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 M62010013385 งานบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี คลองระบายน้ำ D-1 ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
12 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 M62010013319 งานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คลองบางโฉลง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
12 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 M62010013364 งานบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี คลองระบายน้ำ D-26 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62017259956 ซื้ออะไหล่รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น SE 350 LC รถ.638 ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017261075 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เลขที่ผบค.๒/ฉ(ข)/๗๐/๒๕๖๒ งานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017261667 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๙๐๐๐ ลิตร เลขที่ ผบค.๓/ฉ(ข)/๗๓/๒๕๖๒ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017258278 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๙๐๐๐ ลิตร เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๖๙/๒๕๖๒ งานขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำห้วยมะเฮียว โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017256502 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) เลขที่ ผบค ๓/ฉ (ข)/๖๔/๒๕๖๒ งานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017258148 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ (มอก.๒๒๐๕-๒๕๔๘) จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร งานกำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำด้วยเครื่องจักร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๖๗/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 62017227186 จ้างปริ้นเอกสารแบบก่อสร้าง ขนาด A0 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2) ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 62017230364 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J5910DW หมายเลขเครื่อง E70445L3F419141 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 62017228499 จ้างปริ้นเอกสารแบบก่อสร้าง ขนาด A0 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ระยะที่ 2) ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 62017228043 จ้างปริ้นเอกสารแบบก่อสร้าง ขนาด A0 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (ระยะที่ 3) ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 62017229926 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC-J5910DW หมายเลขเครื่อง E70445L3F419110 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017260690 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 9,000 ลิตร งานปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดคำแคน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ ผบค3/ฉ(ข)/71/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017259097 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑,๗๖๐ ลิตร งานกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานขอนแก่น เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๖๘/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20