Displaying 1 - 20 of 158975
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 63057352850 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) เลขที่ ผบค ๓/ฉ (ข)/๓๓๔/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 63057355560 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๓๓๕/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 63057358701 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เลขที่ผบค.๓ /ฉ(ข)/๓๓๖/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63057234521 ซื้ออะไหล่สำหรับรถยนต์บรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR 33 ชป.052-2166 จำนวน 20 รายการ งานแก้มลิงหนองกราว ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (คส.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 63057330612 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เสาไม้เบญจพรรณ ขนาด 3 x 4.00 เมตร ไม่ทุบเปลือก และอื่นๆ จำนวน 30 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสายซอย 5R-MC วังยาง กม.11+150 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 63057328048 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ค้อนปอนด์ ขนาด 10 ปอนด์ และอื่นๆ จำนวน 33 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC หนองขวัญ กม.29+380 ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63057354397 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว HSD (มอก 1267-2544) จำนวน 50,541 ลิตร งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองสวนหมาก ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63057353618 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว HSD (มอก 1267-2544) จำนวน 58,314 ลิตร งานแก้มลิง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่พัฒนา ต.เพชรชมพู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63057353416 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว HSD (มอก 1267-2544) จำนวน 71,405 ลิตร งานแก้มลิง หมู่ที่ 4 บ้านวังล้อม ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 63057352651 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว 63057352614 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ (คบ.วังบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 M63050017609 น้ำมันเชื้อเพลิง หล่อลื่น อะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ดและของใช้ สำหรับงาน (ค่าอำนวยการ) โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำหนองเล็งทรายพร้อมอาคารประกอบ จ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1)
2 สำนักเครื่องจักรกล 63057305549 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว สำหรับงานฝายหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 63057067254 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 63057065747 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 สำนักเครื่องจักรกล 63047492333 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ สำหรับซ่อมแซมลานเก็บเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักเครื่องจักรกล 63057306590 ซื้อชุดด้ามตัดโลหะและอื่น ๆ วัสดุเบ็ดเตล็ด สำหรับงานฝายหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 63057193838 ซื้อคัตเตอร์กัดร่องลิ่มและอื่น ๆ สำหรับงานฝายหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด 6.00 x 6.00 ม. จำนวน 5 ช่อง โครงการฝายทดน้ำบ้านรางเข้พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 63057360169 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑๔,๗๘๗ ลิตร รวม ๑ รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธรP๕ ระยะที่ ๖ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร(จจ.๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 63057357439 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20