Displaying 1 - 20 of 99520
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานนราธิวาส M62100013790 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โครงการชลประทานนราธิวาส
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 62107131517 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-50 ซม. และอื่น ๆ รวม 5 รายการ สำหรับงาน ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (สกก.๙ ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 62107131738 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-50 ซม. และอื่น ๆ รวม 5 รายการ สำหรับงาน ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแส ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (สกก.๙ ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 62107139292 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 20-50 ซม. และอื่น ๆ รวม 6 รายการ สำหรับงาน ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแส ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (สกก.9 ชลบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 62107144581 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน (คบ.แควน้อยบำรุงแดน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 62107140277 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 62097413607 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมคูส่งน้ำ เขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 62107142453 ซื้อวัสดุทำความสะอาด (งานบ้าน-งานครัว) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 M62100013296 วัสดุทำความสะอาด (งานบ้าน-งานครัว) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 62107139362 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 62107128032 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 62107127788 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 62107129488 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 62107128600 ซื้อกล้องระดับกำลังขยาย 30 เท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 62107128276 ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 62107126574 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก M62100012817 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก M62100012723 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ
1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง M62100013475 ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำฯ และอื่นๆ รวม 15 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 99.087 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 62107117620 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าตะเข็บเกลียวปลายปากระฆัง ชนิดใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รวม 19 รายการ สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.50 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 4 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 53.248 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นับ: 20