Displaying 1 - 20 of 114038
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 63027244726 ซื้อหินใหญ่คละ และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ (คบ.แม่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027248906 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย ๑ ขวา ชัยนาท-ป่าสัก ๓ ฝั่งซ้าย กม.๙+๕๐๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027250084 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๖,๐๗๓ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบายมหาราช ๓ จำนวน ๓ แห่ง ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027248763 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑,๔๐๑ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย ๑ ขวา ชัยนาท-ป่าสัก ๒ ฝั่งขวา กม.๘+๗๐๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027248854 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑,๔๐๑ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย ๑ ขวา ชัยนาท-ป่าสัก ๒ ฝั่งซ้าย กม.๘+๔๐๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027249029 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๕๗๖ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบายชัยนาท-ป่าสัก ๒ ฝั่งซ้าย กม.๒๓+๐๐๐ ถึงกม.๒๔+๐๐๐ ความยาว ๖๐๐ เมตร ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027248947 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑,๖๗๗ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบายชัยนาท-ป่าสัก ๒ ฝั่งซ้าย กม.๒๓+๐๐๐ ถึงกม.๒๔+๐๐๐ ความยาว ๖๐๐ เมตร ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027249779 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๒,๔๘๘ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ ๑ ขวา ๘ ซ้าย กม.๗+๒๕๐ จำนวน ๑ งาน ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027249804 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑,๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบายมหาราช ๒ ฝั่งขวา กม.๓๖+๕๐๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 63027246842 ซื้อดินเหนียวปนทราย(คุณสมบัติตาม Spec. ที่แนบ) สำหรับงานปรับปรุงระบบเก็บกักคันดินยาว 600 เมตร และขุดลอกปริมาณ 120,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลอิตื้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027244210 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑,๒๙๕ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบายมหาราช ๒ ฝั่งขวา กม.๓๖+๔๕๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027244271 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๖๗๒ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ จำนวน ๕ แห่ง ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027244246 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๖๒๔ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ ๓ จำนวน ๕ แห่ง ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027249829 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๒,๒๒๓ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบายมหาราช ๒ ฝั่งขวา กม.๓๕+๔๕๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027249851 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑,๒๙๕ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบายมหาราช ๒ ฝั่งขวา กม.๓๕+๙๕๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027244256 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ จำนวน ๕ แห่ง ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 63027239215 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ (คบ.แม่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 63027147848 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกน้ำยี่ห้อ ISUZU ชป.๐๙๗-๑๑๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027245154 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑,๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย ชัยนาท-ป่าสัก ๒ ฝั่งขวา กม.๐+๑๐๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027245934 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑,๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย ชัยนาท-ป่าสัก ๒ ฝั่งขวา กม.๐+๕๐๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20