Displaying 1 - 20 of 85800
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 62087341682 จ้างงานย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง ,หม้อแปลง และแรงต่ำ บริเวณสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๓ ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (รวม ๑ แห่ง) (สจจ.๑๓) เลขที่ ฉง.(จ.)/๑๕/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนนทบุรี 62087337995 ซื้อโถส้วมชักโครกนั่งราบ และอื่นๆ จำนวน 15 รายการ เลขที่ ฉจ.221/2562 (สำหรับงานก่อสร้างลานอเนกประสงค์พร้อมโรงเรือนและระบบระบายน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก 62087340725 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘ (มอก.๑๓๘-๒๕๓๕) และอื่นๆ จำนวน ๔๐ รายการ ของโครงการอ่างเก็บน้ำล้องปูพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62087302448 ซื้ออะไหล่รถยนต์ HINO KR ๓๐๐ ชป.๐๕๒-๐๔๙๐ รวม ๓๖ รายการ (ส้มป่อย) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กองแผนงาน 62087214651 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานสุรินทร์ 62087343591 จ้างเหมาบริการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเตรียมการต้อนรับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เเละจังหวัดบุรีรัมย์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087326929 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087343621 ซื้อรายงานขอซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ๑๒๖๗-๒๕๔๔ ๒,๖๓๐ ลิตร จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานแก้มลิงห้วยคาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087172275 ซื้ออะไหล่รถยนต์ ชป.044-0319 ทะเบียน 81-7397 อุบลราชธานี และอื่นๆจำนวน 4 รายการ งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087177812 ซื้ออะไหล่รถยนต์ ชป044-0319 ทะเบียน 81-7397 อุบลราชธานี และอื่นๆจำนวน 2 รายการ งานซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087167351 ซื้ออะไหล่รถยนต์ ชป 041-4053 ทะเบียน บธ 2487 กส และอื่นๆจำนวน 10 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดฝั่งแดง 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087197335 ซื้ออะไหล่รถยนต์ ชป. 041-3502 บห.1534 ขอนแก่น และอื่นๆจำนวน 13 รายการ งานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำลำห้วยตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087202549 ซื้ออะไหล่รถยนต์ ชป.052-0231 ทะเบียน 2บ-5933 และอื่นๆจำนวน 8 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดฝั่งแดง 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087205961 ซื้ออะไหล่รถยนต์ ชป. 041-2566 ทะเบียน บต 6372 อุบลราชธานี และอื่นๆจำนวน 14 รายการ งานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ประตูระบายน้ำ แก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087181239 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่นๆจำนวน 11 รายการ งานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087180115 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล PTT D3 PLUS [SAE40] ขนาดจุถังละ 200 ลิตร พร้อมภาชนะบรรจุ มอก.356-2541 และอื่นๆจำนวน 7 รายการ โครงการแก้มลิงหนองใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ บ.หนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 62087342387 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544 และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานขุดลอกหนองคำร่วงคุ บ.หนองแข้ ม.2 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 อุตรดิตถ์ 62087342073 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 อุตรดิตถ์ 62087342991 จ้างทำเอกสารเข้าเล่มสันกาว ขนาด A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 อุตรดิตถ์ 62087343300 เช่ารถบัสปรับอากาศ จำนวน 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20