Displaying 1 - 20 of 108493
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 63017437746 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ รวมจำนวน 5 รายการ งานจัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำฝายวังยาง ระยะที่ 7 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด (สจจ.13) เลขที่ ฉง.(ซ.)/02/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 63017402191 ซื้อแผ่นไม้อัดชนิดใช้ภายนอก โครงการฝายบ้านหนองหลวง ความยาว 20.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 380 ไร่ ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63017437908 ซื้อปุ๋ยคอก(มูลวัว)-กระถางพลาสติก รวม 27 รายการ พด.092/2563ศศพ.ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 63017431830 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 63017426607 ซื้อแผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน (Geotextile) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 63017437623 ประกวดราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 (คุณสมบัติตาม SPEC. กรมชลประทาน) และอื่นๆ จำนวน 46 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.30 ลบ.ม.วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโคกเจริญ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63017436433 ซื้อวิตามินเสริมสำหรับบำรุงพ่อแม่พันธุ์กบ-หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว รวม 17 รายการ พด.071/2563ศศพ.ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 โครงการพัฒนาพันธุ์กบ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63017436589 ซื้อฟอร์มาลีน-Ammonium test kit รวม 16 รายการ พด.075/2563ศศพ.ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 การศึกษาโรคจากจุลินทรีย์และปรสิตที่พบในบ่อเลี้ยงและการป้องกันกำจัด ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเพชรบุรี 63017437642 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 150 รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำ(ฝั่งขวา) ความยาว 7,000 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานเพชรบุรี 63017437592 ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มและอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 113 รายการ ของงานระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 2,760 เมตร อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ (ระยะที่ 2 ) ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 M63010027916 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานอำนวยการ) รวม 1 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองแห้ง ความยาว 48.79 กม.ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ชัยภูมิ 63017423860 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้องกันลาดตลิ่งคลองชักน้ำและคลองระบายน้ำของอาคารระบายน้ำล้น ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการโปร่งขุนเพชร ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานเพชรบุรี 63017411512 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ และอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 85 รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 0.3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร พื้นที่รับประโยชน์ 2000 ไร่ บ้านสระยายนนท์ ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 63017391578 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ,ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ,ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดต่างๆ รวมจำนวน 12 รายการ งานจัดระบบน้ำโครงการสถานีสูบน้ำฝายวังยาง ระยะที่ 7 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด (สจจ.13) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 อุตรดิตถ์ 63017102926 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 63017415439 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ รวมจำนวน ๑๒ รายการ ของงานซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ ๔ขวา สายใหญ่ฝั่งขวา กม.๑+๗๐๐ ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธ์านี (คป.สุราษฎร์ธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 M63010027905 ซื้อ/จ้าง วัสดุก่อสร้างเบ็ดเตล็ดอื่นๆ และวัสดุสำนักงาน รวม 1 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 6.745 กม. โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าตำบลทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 M63010027911 ซื้อ/จ้าง วัสดุก่อสร้างเบ็ดเตล็ดอื่นๆ และวัสดุสำนักงาน รวม 1 รายการ สำหรับก่อสร้างระบายน้ำ ความยาว 3.677 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63017437007 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เลขที่ EB ซ.1/2563 สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี 2563 (คบ.น้ำก่ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63017437172 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน เลขที่ EB ซ.2/2563 สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี 2563 (คบ.น้ำก่ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นับ: 20