Displaying 1 - 20 of 96283
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 62097481627 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว HSD ( มอก.1267-2544) จำนวน 70,951 ลิตรงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุน การทำนาเกษตรอินทรีย์บริเวณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ระยะที่ 2 ) จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 62097450036 จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 สำนักเครื่องจักรกล 62067413994 ประกวดราคาซื้อสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 สำนักเครื่องจักรกล 62067448806 ประกวดราคาซื้อสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 สำนักเครื่องจักรกล 62067459108 ประกวดราคาซื้อสะพานเหล็กสำเร็จรูปชนิดถอดประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 11 62097435444 เช่าเช่าเครื่องจักรลำเลียงคอนกรีต จำนวน 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างอาคารรับน้ำกลางคลอง 13 ขนาด 6.00x6.00 ม. จำนวน 1 ช่อง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักเครื่องจักรกล 62097374525 ซื้อแผ่นเหล็กมุงหลังคาสำหรับซ่อมแซมโรงซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 62097033320 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้งานที่ห้องผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักเครื่องจักรกล 62097375726 ซื้อวัสดุสำหรับใช้กับรถปั้นจั่น ยี่ห้อ TADANO ชป.072-0120 และ ชป.072-0121 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักเครื่องจักรกล 62097374765 ซื้ออะไหล่รถยนต์ต่าง ๆ สำหรับฝ่ายการขนส่ง ส่วนยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักเครื่องจักรกล 62097375452 ซื้อยางรถยนต์ใช้กับรถพ่วง ชป.064-0022 , ชป.065-0038 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 62097374681 ซื้อสายไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมโรงซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 62097342646 ซื้อสลักเกลียวและอื่น ๆ สำหรับซ่อมแซมโรงซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 62097342540 ซื้ออะไหล่สำหรับรถบรรทุกยี่ห้อ NISSAN ชป.046-1189 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 62097340152 ซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับใช้กับเรือของฝ่ายยานพาหนะ ส่วนยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักเครื่องจักรกล 62097443630 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด (อุปกรณ์ไฟฟ้า) สำหรับงานปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยสามสัตย์ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 62097448004 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 62097414955 ซื้ออะไหล่สำหรับรถบรรทุกยี่ห้อ NISSAN ชป.046-1194 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 62097482733 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ ISUZU MODEL JCR 420 ชป.046-1123 ทะเบียน น-2133 จ.น่าน E 5016-0206-2605-1123 สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จ.เพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 M62090024810 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 จังหวัดเพชรบูรณ์ 10
นับ: 20