Displaying 1 - 20 of 494103
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 66069023402 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๕๐๐ ลิตร สำหรับงานอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง อำเภอบ่อพลอย ห้วยกระเจา เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 4 66069019765 ประกวดราคาซื้อวัสดุเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ (มอก.๒๐-๒๕๕๙) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ มม. ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๕๑ เส้น หนัก ๒.๒๒ กก.ต่อเส้น และอื่นๆ จำนวน ๓๘ รายการ โครงการจัดหาแหล่งอาหารสัตว์ป่าระบบประปาภูเขาเพื่อการอนุรักษ์และการคุ้มครองพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น (กลุ่มบ้านผาลาด) อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการชลประทานมุกดาหาร 66069022336 ซื้อน้ำมันดีเซล งานฝายทดน้ำแบบขั้นบันไดลำห้วยสามขา พื้นที่รับประโยชน์ 620 ไร่ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เลขที่ มห.632/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานมุกดาหาร 66069022293 ซื้อน้ำมันดีเซล งานอาคารบังคับน้ำห้วยอีต่างตอนล่าง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เลขที่ มห.631/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานมุกดาหาร 66069022195 ซื้อน้ำมันดีเซล งานก่อสร้างฝายห้วยทราย บ้านนาถ่อน ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มห.629/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานมุกดาหาร 66069022228 ซื้อน้ำมันดีเซล งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ปริมาณดินขุด 580,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เลขที่ มห.630/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 66059525016 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่น ๆ (งานก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยดินสอพอง พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 66059526226 เช่าป้องกันบ่อก่อสร้างด้วย Sheet pile (ก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะท้ายฝายบ้านยางสูง ระยะ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 66059525661 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่น ๆ (งานก่อสร้างฝายทดน้ำนาผู้ช่วยเจิด พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 66059524597 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ (งานก่อสร้างฝายทดน้ำนางนาวล พร้อมขุดลอกลำห้วย ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 66059508487 ซื้อกระสอบทราย และอื่นๆ (ก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยหลุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 66069019939 ซื้อวัสดุสนาม รวม 17 รายการ สำหรับงานบำรุงรักษาทางลำเลียง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ระยะทาง 10.850 กิโลเมตร ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท(คบ.พลเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 66069020082 ซื้อวัสดุสนาม รวม 26 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท (คบ.พลเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66049325616 ประกวดราคาซื้อเหล็กเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กข้ออ้อยSD - ๔๐ (มอก.๒๔-๒๕๕๙) ขนาดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ งานซ่อมแซมคลองเชื่อมลำมาศ-อ่างหนองทะลอก พร้อมอาคารประกอบ ช่วง กม.๐+๐๐๐ ถึง ๒+๐๐๐ ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.ซ.บร.๑๕/๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66069022474 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 มอก.1267-2544 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ A2 กม.0+000-2+900 ระยะ 2.900 กิโลเมตร ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66069022298 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 มอก.1267-2544 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันพนังห้วยเชียงส่งฝั่งซ้าย จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66069021957 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 มอก.1267-25544 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ A1 กม.31+000-42+000 ระยะ 11 กิโลเมตร ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66069021493 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 มอก.1267-2544 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลอง 2L-RMC กม.0+280-9+863 เป็นช่วงๆ ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 66069006990 ประกวดราคาซื้องานวัสดุสำเร็จรูป งานซ่อมแซมอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี (คป.อุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66069021031 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 มอก.1267-2544 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมพนัง B1 กม.16+700 บ้านห้วยม่วง ตำบลแห่ใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20