Displaying 1 - 20 of 137396
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 9 63037519649 ซื้อกระดาษขาวพิมพ์แบบแปลนฯ และอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 63037475587 ซื้อวัสดุและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบชุดเกียร์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องกว้าน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 63047094968 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 63037554275 จ้างก่อสร้างแก้มลิงห้วยทิดเกลี้ยงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางขัน อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 63047070417 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 และอื่นๆ (รวม 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 63047070634 ซื้อไม้ยางไม่ไส ขนาดต่างๆ (รวม 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 63047096099 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (ส่วนที่2) ระยะ2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 63047096018 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ระยะที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 63047093710 ซื้อดินธรรมดา และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63037533139 ซื้อดินลูกรัง (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ SPECIFICATIONS) จำนวน 1 รายการ โครงการแก้มลิงดอนหวาย(บึงแซงน้ำจั่น)พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63047091503 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครการฝายบ้านห้วยแย้ ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63047092535 ซื้อRUBBER WATER STOP TYPE B (มอก.1135-2536) - ทินเนอร์ รวม 14 รายการ โครงการแก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 9 63037429618 ซื้อปูนซีเมนต์ฯ และอื่นๆ จำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 9 63047013752 ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์และอุปกรณ์ รถมอเตอร์เกรดฯ และอื่นๆ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 63047095792 ซื้อถุงมือผ้า และอื่นๆ จำนวน ๓๔ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง ๒MC กม.๗+๐๐๐ - กม.๗+๗๐๐ สถานีสูบน้ำ P.๒ จำนวน ๖,๐๘๔ ตร.ม. ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 63047094598 ซื้อคลิปดำ ๒ นิ้ว (กล่อง ๑๒ ตัว) เบอร์ ๑๐๘ และอื่นๆ จำนวน ๓๐ รายการ สำหรับงานพนังกั้นน้ำชีฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ ๒) ระยะทาง ๘.๐๐๐ กม. ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานตราด 63047093131 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1และวัสดุอื่นๆรวม 4 รายการสำหรับงานก่อสร้างระบบส่งน้ำคันนาสูงระยะที่ 3... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 63047091824 ซื้อหินใหญ่ขนาด ศก.15-30 ซม. และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 63047091497 ซื้อมอก.424-2530 ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปพร้อมไสเสร็จขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 63047091650 จ้างจัดทำบานฝาท่อและเครื่องยกพร้อมเพลา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20