Displaying 1 - 20 of 479719
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 15 66037442121 ซื้อปากฟันล่างประแจคอม้าพร้อมน็อต ขนาด 24 นิ้ว และอื่นๆ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานกระบี่ 66037438227 ซื้อปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก และอื่นๆ รวม ๗๗ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก จำนวน ๑ แห่ง ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ 66037627075 ซื้อหินย่อยและอื่น ๆ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 66037631755 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน เลขที่ ฉจ.(ซ)/๓๔๓/๒๕๖๖ สำหรับงานซ่อมแซมคันพนังกั้นน้ำฝั่งซ้าย NO.๒ ปตร.บ้านนาขาม ระยะทาง ๐.๓๒ กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 66037631583 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน เลขที่ ฉจ.(ซ)/๓๔๕/๒๕๖๖ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย RMC สถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ระยะทาง ๑.๐ กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 66037631113 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑ งาน เลขที่ ฉจ.(ซ)/๓๔๔/๒๕๖๖ สำหรับงานซ่อมแซมคันดินแก้มลิงหนองข้าว ปตร.บ้านนาขาม ระยะทาง ๐.๕๐ กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครราชสีมา 66037554428 ซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ พร้อมท่อลอด คลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC กม.21+980 อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครราชสีมา 66037571689 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดต่างๆ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ พร้อมท่อลอด คลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC กม.21+980 อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานนครราชสีมา 66037552964 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ประเภทไม้เนื้ออ่อน ขนาดต่างๆ งานซ่อมแซมคันดินคลองตะคร้อ อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 66037630776 ซื้ออะไหล่เรือกำจัดวัชพืช ขนาดเล็ก รว.163 ยี่ห้อ HONDA รหัสครุภัณฑ์ 2562110-050092-0297 รวม 6 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำมะขามเฒ่า-กระเสียว กม.0+250 ถึง กม.7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (คบ.พลเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66037619815 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วเฉพาะเนื้อน้ำมัน (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) ISO-๙๐๐๒-๒๕๔๒ จำนวน ๒๐๐ ลิตร ของงานซ่อมแซมคันกั้นน้ำและทำนบดินอ่างเก็บน้ำสนามบินระยะทาง 1,200 เมตร ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๖๘๗/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66037614906 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วเฉพาะเนื้อน้ำมัน (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) ISO-๙๐๐๒-๒๕๔๒ จำนวน ๒๐๐ ลิตร ของงานซ่อมแซมแนวป้องกันทางระบายน้ำ (Emergency spillway) อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๖๘๔/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66037616992 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วเฉพาะเนื้อน้ำมัน (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) ISO-๙๐๐๒-๒๕๔๒ จำนวน ๒๐๐ ลิตร ของงานซ่อมแซมทำนบทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลสะแกซำ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๖๘๕/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66037618661 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วเฉพาะเนื้อน้ำมัน (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) ISO-๙๐๐๒-๒๕๔๒ จำนวน ๒๐๐ ลิตร ของงานซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านหน้า-ด้านท้ายฝายห้วยตะแบก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๖๘๖/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66037621393 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วเฉพาะเนื้อน้ำมัน (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) ISO-๙๐๐๒-๒๕๔๒ จำนวน ๒๐๐ ลิตร ของงานซ่อมแซมด้านหน้าและด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๖๘๘/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66037625307 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วเฉพาะเนื้อน้ำมัน (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) ISO-๙๐๐๒-๒๕๔๒ จำนวน ๒๐๐ ลิตร ของงานซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ปตร.ลำพังชู กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๒+๑๕๐ ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๖๙๐/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66037623564 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วเฉพาะเนื้อน้ำมัน (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) ISO-๙๐๐๒-๒๕๔๒ จำนวน ๒๐๐ ลิตร ของงานซ่อมแซมด้านหน้าและด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียว โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๖๘๙/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66037626940 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วเฉพาะเนื้อน้ำมัน (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) ISO-๙๐๐๒-๒๕๔๒ จำนวน ๒๐๐ ลิตร ของงานซ่อมแซมระบบระบายน้ำ ปตร.ลำพังชู ๑L-RMC ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๖๙๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66037618397 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วเฉพาะเนื้อน้ำมัน (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) ISO-๙๐๐๒-๒๕๔๒ จำนวน ๒๐๐ ลิตร งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา-๑ (RMC-๑) อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๖๗๗/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 66037618866 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วเฉพาะเนื้อน้ำมัน (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) ISO-๙๐๐๒-๒๕๔๒ จำนวน ๒๐๐ ลิตร งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำพร้อมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย(LMC) อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๖๗๘/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20