Displaying 1 - 20 of 417571
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
3 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 65097343255 ประกวดราคาซื้อซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. จำนวน 1 รายการ สำหรับงานปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2L-RMC โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยด่าน (สาย 02,04,06) พื้นที่ 970 ไร่ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 65097519099 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานที่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 65097646244 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 65097042808 ประกวดราคาซื้อหินย่อยขนาด ๓/๔ นิ้ว และอื่นๆ รวม ๓ รายการ สำหรับงานปรับปรุงคลองส่งน้ำ MC-๒L โครงการเขื่อนยโสธรP๕(สาย ๐๑A,๐๓,๐๕) พื้นที่ ๗๐๐ ไร่ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร(จจ.๑๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักเครื่องจักรกล 65097494802 จ้างซ่อมฝาสูบและอื่นๆ รถปั้นจั่น ยี่ห้อ TADANO รุ่น TL๒๕๐E ชป.๐๗๒-๐๑๐๔ สำหรับซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนยานพาหนะและขนส่ง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 65097593539 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา สำหรับสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕ บ้านม่วงเดียด ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (จจ.๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 65097593791 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา สำหรับสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕ บ้านม่วงเดียด ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (จจ.๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 65097594086 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา สำหรับสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕ บ้านม่วงเดียด ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (จจ.๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 65097594336 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา สำหรับสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕ บ้านม่วงเดียด ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (จจ.๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 65097590918 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา สำหรับสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕ บ้านม่วงเดียด ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (จจ.๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 65097589854 จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา สำหรับสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕ บ้านม่วงเดียด ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี (จจ.๑๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 65097615397 ซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับอาคารควบคุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทาน (อาคาร SWOC) และอาคารอื่นๆ ภายในกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง 65097552341 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดเพลาตั้งอัตราการสูบน้ำ 0.20 ลบ.ม./วินาที ระยะยกน้ำ 65 เมตร และอื่น ๆ รวม 4 รายการ สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ขอบอ่างอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 65097646680 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ คุณภาพตาม มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.๒๐+๑๐๐ - กม.๒๒+๕๐๐ สพญ.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 65097619105 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน ๒๔ รายการ ของงานซ่อมแซมอาคารรับน้ำ-ทิ้งน้ำ RMC (ท่าแนะ)กม.๘+๘๖๐ ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 โครงการชลประทานพัทลุง 65087534533 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC๑ (พญาโฮ้ง) เป็นช่วงๆ กม.๒+๐๐๐ ถึง กม.๕+๐๐๐ ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 65097576018 ซื้อลูกรังและดินถมธรรมดาปราศจากวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 65097546496 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 65097654995 ซื้อน้ำมันดีเซล พีทีที ไฮซีเทรน 54 (เฉพาะเนื้อน้ำมัน) ฯ (B7) จำนวน 9,000 ลิตร สำหรับงาน ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 19.20 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียน ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (สกก.9 ชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 65097578045 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) จำนวน ๑ คน สำหรับงานค่าตอบแทน (ค่าจ้างเหมาบริการ) ประจำปี ๒๕๖๖ (สจจ.๓๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20