Displaying 1 - 20 of 272274
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 64027421688 ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ฯ และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ คส.ชป.1/175 ซ./64 บร. ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ชลบุรี 64057095465 จ้างซ่อมรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) ยี่ห้อ NISSAN รุ่น NV๓๕๐ URVAN Diesel MT เครื่องยนต์ดีเซล ยี่ห้อ NISSAN รุ่น YD๒๕DDTI จำนวน ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบ ๒๔๘๘ ซีซี ๑๒๙ แรงม้า หมายเลข ชป.๐๓๑-๐๔๒๓ หมายเลขทะเบียน ฮว ๒๗๒๒ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ชลบุรี 64057095838 ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาด A๔ ยี่ห้อ OKI รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057095886 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๖ ไร่ คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๗ ซ้าย ช่วงกม.๖+๐๐๐ ถึงกม.๘+๕๐๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057095803 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๖ ไร่ คลองบ้านไร่ ช่วงกม.๔+๙๐๐ ถึงกม.๖+๕๐๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057095536 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๕ ไร่ คูบางหูเชือก ช่วงกม.๐+๐๐๐ ถึงกม.๔ +๐๐๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057095430 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๖ ไร่ คูวัดไก่ ช่วงกม.๐+๐๐๐ ถึงกม.๔+๑๖๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057095260 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๕ ไร่ คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย ๘ ซ้าย ช่วงกม.๓+๕๐๐ ถึงกม.๖+๔๙๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 64057095410 ซื้อน้ำมันดีเซลบี๗ คุณภาพตาม มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.๒๐+๑๐๐ - กม.๒๒+๕๐๐ สพญ.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 64057095596 ซื้อแฟ้มปกแข็งเจาะข้างสันหนา 3 นิ้ว และอื่นๆ จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 64057094204 ซื้อแฟ้มปกแข็งเจาะข้างและอื่นๆ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 โครงการชลประทานลพบุรี 64047370343 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ขนาดคละ 15-30 ซม.(ตาม SPEC กรมฯ)และอื่น ๆ รวม 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้างฝายหินลาดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ชลบุรี 64057091528 เช่าเครื่องจักรกลงานดินพร้อมคนขับ รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ชลบุรี 64057089219 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนราธิวาส 64057049398 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์บรรทุก 2 ตอน ยี่ห้อ MITSUBISHI TRITON ชป. 041-4227 ทะเบียน กค 2879 นราธิวาส จำนวน 16 รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายไอร์บาลอ อันเนื่องมาจาพระราชดำริ พื้นที่รับประโยชน์ 775 ไร่ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (คป.นราธิวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนราธิวาส 64057049774 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์บรรทุก 2 ตอน ยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO ชป.041-4769 ทะเบียน กง 1365 นราธิวาส จำนวน 22 รายการ ของงานปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านน้ำตก (ปชด.) พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ( คป.นราธิวาส ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 64037436737 ประกวดราคาจ้างทำบานระบายพร้อมติดตั้ง โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบผันน้ำจากคลองชลประทานพานทองไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ระยะทาง 8.200 กิโลเมตร ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 64047360429 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน โครงการประตูระบายน้ำบ้านบางไทรใหญ่ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 64047369111 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต โครงการฝายบ้านขอนขว้าง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 64047373768 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ หินย่อยและทรายหยาบน้ำจืด โครงการฝายบ้านขอนขว้าง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นับ: 20