Displaying 1 - 20 of 529064
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039014026 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม(แพ็ค ๕ รีม),กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๓ ๕๐๐ แผ่น และอื่น ๆ จำนวน ๑๔ รายการ ของงานซ่อมแซมด้านหน้าและด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยตาเกา (ปรับปรุง) โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์(คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๔๙๙/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039014479 ซื้อเทปโฟมกาว ๒ หน้า หน้ากว้าง ๒๔ mm (ความยาว ๓ ม.) และอื่นๆ จำนวน ๒๙ รายการ งานซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ระยะทาง ๐.๑๐๐ กิโลเมตร ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๑๕/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039016894 ซื้อสันรูดพลาสติก A๔/๕ MM (๑๒ อัน/แพ็ค) คละสี และอื่นๆ จำนวน ๒๕ รายการ งานซ่อมแซมลาดคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำลำตะโคง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๑๖/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039019161 ซื้อน้ำยาลบคำผิด ๑๒ ml คละสี กล่อง ๑๒ ชิ้น ,กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม (แพ็ค ๕ รีม) และอื่น ๆ จำนวน ๑๓ รายการ ของงานซ่อมแซมด้านหน้าด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำหนองไม้งาม(เก่า) โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๐๒/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039018139 ซื้อเทปโฟมกาว ๒ หน้า หน้ากว้าง ๒๔ mm. ยาว 3 m ,กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม และอื่น ๆ จำนวน ๑๕ รายการ ของงานซ่อมแซมบานประตู ทรบ. ปากคลองและคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๓+๐๐๐ ระยะทาง ๓.๐๐ กม อ่างเก็บน้ำโอบก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๐๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039016686 ซื้อกรรไกร ขนาด ๘ นิ้ว ,กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม(แพ็ค ๕ รีม)และอื่น ๆ จำนวน ๑๗ รายการ ของงานซ่อมแซมด้านหน้าและด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๐๐/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานลำปาง M67030000639 ซื้อวัสดุประเภทงานผสมคอนกรีต และงานหินต่างๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมดาดคอนกรีต LMC (อ่างเก็บน้ำแม่ทาน) ความยาว 0.800 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
1 โครงการชลประทานลำปาง M67030000796 ซื้อวัสดุประเภทเบ็ดเตล็ด วัสดุสำนักงาน และอื่นๆ สำหรับงานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) งานปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น (ฝายพับได้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
1 โครงการชลประทานลำปาง M67030001230 ซื้อวัสดุประเภทเบ็ดเตล็ด วัสดุสำนักงาน และอื่นๆ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบจาง - สองแคว ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
1 โครงการชลประทานนราธิวาส 67039005340 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของงงานบริหารการส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 140,000 ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (คป.นราธิวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนราธิวาส M67030001018 จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ ๓ โครงการพรุบาเจาะ - ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
1 โครงการชลประทานนราธิวาส M67030001048 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านเกียร์ (ปชด.) โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029488374 ซื้อหินใหญ่ (จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้มลิงบ้านบารมีและอาคารประกอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029519543 จ้างซ่อมรถบรรทุก ยี่ห้อ TOYOTA (งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี M67030001204 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำคลองระบายน้ำ D๔ จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๑ งาน (งานปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำคลองระบายน้ำ D๔ จำนวน ๓ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี)
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029444287 จ้างซ่อมรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ TOYOTA (งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029512238 ซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ (งานซ่อมแซมเรือนประทับแรมและอาคารประกอบกองอำนวยการโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029512381 ซื้อวัสดุมุงหลังคา และอุปกรณ์ต่างๆ (งานซ่อมแซมเรือนประทับแรมและอาคารประกอบกองอำนวยการโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029489376 ซื้อดิน (งานซ่อมแซมเรือนประทับแรมและอาคารประกอบกองอำนวยการโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029489824 ซื้อดินลูกรัง (จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้มลิงบ้านบารมีและอาคารประกอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20