Displaying 181 - 200 of 85800
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 62087332438 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม.0+000 ถึง 11+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (คบ.หนองหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุรินทร์ 62087341430 ซื้อท่อเหล็กเหนียวขนาด ศก. ๔๐๐ มม.หนา ๖.๐ มม. เเละอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ ของงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งราม ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 62087162221 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ JOHNDEER รุ่น 5615 รต.2540/44 จำนวน 69 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 62087322361 ซื้อแถบกาวใส และอื่นๆ รวม 45 รายการ สำหรับงานปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม.0+000 ถึง 11+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น (คบ.หนองหวาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 62087306806 ซื้อจานบันทึกข้อมูล และอื่นๆ รวม 38 รายการ สำหรับงานปรับปรุงพนังกั้นน้ำ A1 และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานเลขานุการกรม 62087307548 ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี ยี่ห้อ RICOH จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานเลขานุการกรม 62087310104 ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซท ยี่ห้อ GRAMPUS 52 และ GRAMPUS 66 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานเลขานุการกรม 62087285532 ซื้อสีอิมัลชั่นใช้งานทั่วไป ชนิดทาภายในสีขาว และอื่น ๆ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 4 62087329519 ซื้อไม้ไผ่ ศก.๔ นิ้ว ยาว ๔ เมตร และอื่นๆ จำนวน ๒๗ รายการ โครงการประปาภูเขาพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปรอผาโด้ ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62087322489 ซื้อเแปรงทาสี ขนาด 4 นิ้ว และรายการอื่นๆรวม 30 รายการ ของงานขยายเขตพื้นที่ชลประทานสถานีสูบน้ำบ้านดอนเมย 1 ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานน่าน 62087330099 ซื้อน้ำมันดีเซล - น้ำมันเบนซิน จำนวน 2 รายการ รวม 1 งาน งานซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝายปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน เลขที่ นน.536/2562 (คป.น่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานน่าน 62087330103 ซื้อน้ำมันดีเซล ตาม มอก.1267-2544 - น้ำมันเบนซิน 95 ตาม มอก.1267-2544 จำนวน 2 รายการ เลขที่ นน.535/2562 (คป.น่าน) สำหรับซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานฝายปัว ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร 62087326940 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม (มอก.๑๐๕๔-๒๕๕๒) และอื่นๆ รวม ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 62087335564 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และอื่นๆ รวม 2 รายการ งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ใบเบิกเลขที่ 227/2562 (คบ.กุมภวาปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 62087332869 ซื้อแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด (อะไหล่รถยนต์ หมายเลข ชป.041-4692) งานแก้มลิงหนองหมัดระยะ 4 ใบเบิกเลขที่ กป.226/2562 (คบ.กุมภวาปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 62087325242 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 62087317717 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินการออกแบบ (หมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ Inkjet สี ขนาด A0 ยี่ห้อ Canon รุ่น TX-5400 และอื่นๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 62087330905 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว-น้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒ รายการ ของงาน บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 62087295795 ซื้อแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนและอื่นๆจำนวน ๔ รายการ โครงการปรับปรุงฝายเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)จังหวัดนครราชสีมา ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 62087292606 ซื้อสีน้ำพลาสติกทาภายนอกสีขาวและอื่นๆจำนวน ๑๒ รายการ โครงการฝายบ้านก้านเหลือง ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20