Displaying 181 - 200 of 272274
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานสุโขทัย 64057070409 จ้างซ่อมพร้อมอะไหล่รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดเครน ยี่ห้อ อีซูซุ และอื่นๆ รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 64057080190 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๗๕๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุโขทัย 64057072308 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น HI-SPEED 2T ขนาดจุ 1 ลิตร และอื่นๆ รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 64057071101 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลข ชป.๐๔๑-๔๗๖๒ จำนวน ๔ รายการ งานระบบระบายน้ำลำห้วยตะแบกทางระบายน้ำ ขนาด ๓x๓ เมตร จำนวน ๓ แห่ง พร้อมขุดลอก ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(จ)๕๔/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 64057087317 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๑ รายการ ของงานปรับปรุงคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำลำตะโคง กม.๒+๐๐๐ ถึง กม.๑๐+๐๐๐ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๔๓๙/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุโขทัย 64057082277 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี 7 HSD และอื่นๆ รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักกฎหมายและที่ดิน 64047352342 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ เลขที่ สมด.19/64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชลบุรี 64057092661 ซื้อจัดหาพร้อมติดตั้งบานระบายขนาด 2.00x2.00 ม.และเครื่องยกพร้อมเพลาขนาด 6.5 ตัน ตามแบบหมายเลข 18953ก1,189454ก1,36864,33424 Spec.เลขที่ วฐรง.ฝท.189453-454 ก1/64 งานอาคารบังคับน้ำบ้านหินดาด ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักกฎหมายและที่ดิน 64047265380 ซื้อวัสดุสำนักงาน เลขที่ สมด.18/64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 64057087853 ซื้อต้นดอกเบญจมาศ - ธงชาติไทย จำนวน 26 รายการ พด.693/64 ศศพ.ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ 64057089098 ซื้ออะไหล่ จำนวน 10 รายการ งานโรงสูบน้ำ MC-P2 ขนาดอัตราการสูบน้ำ 0.7 ลบ.ม.ต่อวินที จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 64057070670 ซื้ออะไหล่กระเดืองวาวล์ไอดี และอื่นๆ รวม 18 รายการ (ของงานประตูระบายน้ำสบแม่ข่า พร้อมโรงสูบน้ำ พลังไฟฟ้า) เลขที่ 489/64 ชม. ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 64057070395 ซื้ออะไหล่ตัวล๊อคฝากระบะหลังซ้าย ขวา และ อื่นๆ รวม 16 รายการ (โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่หลองอันเนื่องมาจกพระราชดำริ) เลขที่ 487/64 ชม. ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 64057079802 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป ชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซมคลองสาย LMC ชุมชนรุ่งอรุณ ช่วงกม.6+200 - 8+000 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 64057080845 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป ชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซมคลองสาย LMC ชุมชนดอนแดงพัฒนา ช่วง กม 2+200 - 4+000 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 64057081774 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป ชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซมคลองสาย LMC ชุมชนโนนจาน ช่วง กม.4+200 - 6+000 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 64057086769 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป(มอก.423-2525)ชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซมคลองสาย LMC บ้านโคกค่าย ช่วง กม.10+200-12+400 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 64057073847 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง (ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 64057070205 ซื้ออะไหล่เฟืองเกียร์ 4 ชั้นราวล่าง และ อื่นๆ รวม 7 รายการ (งานโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ )เลขที่ 486/64 ชม. ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 64057084164 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลข รต.1784/61 จำนวน 18 รายการ ของงานอาคารบังคับน้ำห้วยซัน(ปชด.) บ้านห้วยกระแสน พื้นที่รับประโยชน์ 750 ไร่ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20