Displaying 181 - 200 of 310680
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097610202 จ้างงานขุดลอกคลองรำมะสัก ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานราชบุรี 64097704184 ซื้อทรายหยาบ รบ.261/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานราชบุรี 64097704485 ซื้อท่อพีวีซี แข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มแบบปลายบาน รบ.262/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097611868 จ้างงานขุดลอกคลองบ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097609789 จ้างงานขุดลอกหนองตาจั๊ว ตำบลราษฎรพัฒนา อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097611964 จ้างงานขุดลอกคลองบ้านหนองยาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097612024 จ้างงานขุดลอกคลองแก้วกระจ่าง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 64097703423 จ้างทำบานฝาท่อและเครื่องยก จำนวน 1 รายการ ของงาน ซ่อมแซมหินเรียงและเครื่องกว้านบานระบายอาคารบังคับน้ำในคลองฝั่งขวา กม.2+453 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 64097703133 ซื้อวัสดุก่อสร้างหลัก จำนวน 5 รายการ ของงานซ่อมแซมหินเรียงยาแนว ด้านหน้า,ด้านท้าย ปตร.ท่าพญา ตำบลท่าพญา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานราชบุรี 64097703938 ซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่มแบบปลายบาน รบ.259/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานราชบุรี 64097704068 ซื้อทรายหยาบ รบ.260/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097611755 จ้างงานขุดลอกหนองทางพระ ตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097603800 จ้างงานขุดลอกหนองเหล็ก ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097611800 จ้างงานขุดลอกคลองวัดสีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097608530 จ้างงานขุดลอกคลองขุนพิศาล ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097609091 จ้างงานขุดลอกหนองยายสา ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 64097686542 จ้างซ่อมรถบรรทุกติดปั่นจั่นรุ่นKR300ทะเบียน1ล-2003กทม.หมายเลขชป.046-1280จำนวน1คันของฝ่ายก่อสร้างที่3 งานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 64097703769 ซื้อวัสดุก่อสร้างหลัก จำนวน 5 รายการ ของงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย บ้านเนินธัมมัง แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097603185 จ้างงานขุดลอกคลองบ้านสาย ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097611704 จ้างงานขุดลอกหนองตาลัก ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20