Displaying 181 - 200 of 102119
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62127110754 ประกวดราคาเช่าเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ ของงานคลองผันน้ำเชื่อมบ้านตะโก - บ้านโคกยาง ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.ช.บร.๑/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62127023123 ซื้อไม้ยาง ไม่ใส รวม 3 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 3 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62117454171 ซื้อไม้ยาง ไม่ใส รวม 3 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 1 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62127004988 ซื้อไม้ยาง ไม่ใส รวม 3 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 2 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62127023667 ซื้อไม้ยาง ไม่ใส รวม 3 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 4 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62117426433 ซื้อไม้ยาง ไม่ใส รวม 3 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมระบบส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62127030432 ซื้อไม้ยาง ไม่ใส รวม 3 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 1 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62127036799 ซื้อไม้ยาง ไม่ใส รวม 3 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 2 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62117420251 ซื้อไม้ยาง ไม่ใส รวม 3 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมระบบส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 15 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62117397066 ซื้อไม้ยาง ไม่ใส รวม 3 รายการ ของงานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 50 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62117417872 ซื้อไม้ยาง ไม่ใส รวม 3 รายการ ของงานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 50 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 62117451667 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย ๗L-RMC จำนวน ๔๓๘ ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 62127040817 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป สำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน ๒ รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๒๒L-RMC จำนวน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 62117452750 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย ๘L-RMC จำนวน ๑,๐๔๓ ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 62127041809 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย ๑๓L-RMC จำนวน ๓,๗๗๖ ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 1 62117449616 จ้างจัดทำเว็ปไซต์ สำนักงานชลประทานที่ 1 สชป.1/จ.004/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเลย 62117304200 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการตาม Specification ที่แนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเลย 62117302172 ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 ตาม Specifications ที่แนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 62117464749 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 กองพัสดุ 62117328394 ประกวดราคาซื้อเครื่องผลักดันน้ำและอื่นๆ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นับ: 20