Displaying 181 - 200 of 462431
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 66017242266 ซื้อใบไฟเบอร์ตัดเหล็ก ขนาด Dia 14 นิ้ว และอื่นๆ รวม 15 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำปากคลองระบาย 1 ขวา สุพรรณ 3 พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่16 66017465008 ซื้ออะไหล่แบตเตอรี่รถบรรทุก ยี่ห้อ HINO รุ่น KR300 หมายเลขเครื่อง EM 100-95290 ทะเบียน 5 น-2503 กทม. ชป.052-0455 จำนวน 1 รายการ โครงการอาคารอัดน้ำคลองนุ้ยพร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 621 ไร่ ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 66017474405 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม ขนาดจุกล่องละ 5 รีม มอก.1054-2560 และอื่นๆ รวม 41 รายการ สำหรับค่าควบคุมงานจ้างเหมาระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน (ระยะที่ 2) ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 66017534706 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 มอก.1267-2544 จำนวน 9,000 ลิตร รวม 1 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำปากคลองระบาย 1 ขวา สุพรรณ 3 พื้นที่รับประโยชน์ 1,500 ไร่ ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 66017197976 ซื้อผ้าฟางสีฟ้า-ขาว ขนาด 72 นิ้วx100 หลา และอื่นๆ รวม 28 รายการ สำหรับงานระบบระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 66017530105 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่น ๆ (งานโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลสังขละบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 66017530735 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่น ๆ (งานโครงการจัดหาถังกรองน้ำขนาดใหญ่ช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านลำสมอ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนนทบุรี 66017520709 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Brother และอื่นๆ จำนวน 26 รายการ เลขที่ ฉจ.62/2566 (สำหรับงานขุดลอกตะกอนดินปรับสภาพท้องคลองบริเวณสถานีสูบน้ำ 33 แห่ง โครงการชลประทานนนทบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 66017531718 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ (บำรุงรักษาหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 66017531739 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B๗ ตาม มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔,ISO ๙๐๐๒-๒๕๔๒ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร สำหรับงานแก้มลิงกุดปลาขาว พร้อมอาคารประกอบ ระยะ ๒ บ้านมะเขือ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาตรการขุด ๑๐๘,๐๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 66017534914 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B๗ ตาม มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔,ISO ๙๐๐๒-๒๕๔๒ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสำลาก ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ๐.๔๐-๐.๕๐ เมตร ความยาวท่อส่งน้ำ ๓,๕๐๐ เมตร พื้นที่ชลประทาน ๑,๐๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 66017529006 ซื้อไม้กลมเบญจพรรณสำหรับงานนั่งร้านและค้ำยันขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ โครงการประตูระบายน้ำป้องกันน้ำเค็มคลองบางตราใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ 100 ไร่ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานลำพูน 66017530627 ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ เลขที่ คป.ลพ.369/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 66017530752 ซื้ออะไหล่รถยนต์ (ยางนอก-ใน) จำนวน 8 รายการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 (อาคารบังคับน้ำห้วยสีดอ พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 1,200 ไร่ ) ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานปทุมธานี 66017373932 จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน ๒ ชุด ของงานซ่อมแซม ทรบ.คลองวัดโคก โครงการชลประทานปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานลำปาง 66017523113 ซื้อหินคลุก จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จำนวน 1,200 ตารางเมตร ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (ชป.ลป./ซ.391/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 66017533463 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆจำนวน 22 รายการ ของงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จุดที่ 19 ปริมาณดิน 497,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานลำปาง 66017523369 ซื้อหินคลุก จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว จำนวน 2,220 ตารางเมตร ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (ชป.ลป./ซ.392/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานลำปาง 66017523473 ซื้อหินย่อย และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ งานซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ จำนวน 1,200 ตารางเมตร ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (ชป.ลป./ซ.394/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 66017533282 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลข ชป. 022-1353 จำนวน 9 รายการ ของงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จุดที่ 16 ปริมาณดิน 497,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20