Displaying 181 - 200 of 520280
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักเครื่องจักรกล 66119472403 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับงานค่าใช้จ่ายมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยอันเกิดจากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 66119524132 ซื้อท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและวัสดุอื่นๆ รวม 13 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 27,370 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำและอาคารประกอบบ้านแก่นเจริญ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสงขลา 66129009994 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 14 66119498299 ซื้อเลขที่ ฉ.14 ตลับเมตร และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 66119530787 จ้างซ่อมรถบรรทุก ๑ ตัน ยี่ห้อ NISSAN หมายเลข ชป.๐๔๑-๕๓๓๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน 66119533919 เช่าเช่ารถโดยสารขนาด 10 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง และประกันอุบัติเหตุ เป็นเวลา 1 วัน จำนวน 2 คัน สำหรับงานค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ คบ.กำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 66129006598 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ เฉพาะเนื้อน้ำมัน (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) ไม่รวมภาชนะบรรจุ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลบประทานจันทบุรี 66119536260 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานบำรุงรักษาหัวงานและคลองระบายน้ำโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 66119520820 ซื้อที่ถอนลวดเย็บกระดาษ ๑๐๓๙A และอื่นๆ จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 66129011066 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ( มอก.๒๒๐๕-๒๕๔๘) จำนวน ๑,๐๐๐ ลิตร รวม ๑ รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนปะอาวPL๓ ระยะที่ ๓ ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (จจ.15) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 66119483068 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก 4 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น NPR75KXXXQ ชป.044-0456 สำหรับงานบริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 374,375 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 66119484905 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก 6 ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR 33 H 2E ชป.046-2318 สำหรับงานบริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 374,375 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 66119484209 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น MU-x ชป.022-1587 สำหรับงานบริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 374,375 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 66119474328 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ๕ ประตู ชป.๐๒๒-๑๗๒๑ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 66119537316 ซื้ออะไหล่รถลากจูง จำนวน 12 รายการ กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองพระอุดม กม.0+000 - 4+500 ปริมาณ 6,800 ตัน โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 66119537309 ซื้ออะไหล่รถขุด จำนวน 19 รายการ กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร คลองบางตลาด กม.0+000-6+690 ปริมาณ 8,400 ตัน โครงการชลประทานนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 66119498035 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (ตำบลแพรกศรีราชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 16 66119525233 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ค่าใช้จ่ายมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยอันเกิดจากน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน 66119512366 ซื้อชุดทิ้งหมึก Maintenance Box สำหรับเครื่อง Plotter Epson T๕๒๗๐D รหัสครุภัณฑ์ ๒๕๖๐๑๓๑-๑๐๐๐๔๒-๒๐๙๙ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลสระพัฒนา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานราชบุรี 66119517206 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ Chevrolet Colorado ชป.041 - 3958 รบ.035/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20