Displaying 181 - 200 of 99520
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
4 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62097161531 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (พระตำหนักปากพนัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62097156918 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณหัวงาน ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ (ฝั่งซ้าย) และอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62107033292 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (คบ.บางบาล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62107109468 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป ชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ และไม้แปรรูป ชนิดไม้เนื้อแข็งต่างๆ และรายการอื่นๆรวม ๓ รายการ ของงานขุดลอกตะกอนและซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ จาก กม.0+010 ถึง กม.1+700 เป็นช่วงๆ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62107103559 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป ชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ และไม้แปรรูป ชนิดไม้เนื้อแข็งต่างๆ และรายการอื่นๆรวม ๓ รายการ ของงานขุดลอกตะกอนและซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 5R-LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จาก กม.0+000 ถึง กม.2+000 เป็นช่วงๆ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62107106642 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (มอก.423-2525) ชนิดไม้เนื้ออ่อน จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำและขุดลอกตะกอนดิน 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท (กม.0+000-กม.1+540) บ้านคำมะเบื่อ ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62107110797 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป ชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ และไม้แปรรูป ชนิดไม้เนื้อแข็งต่างๆ และรายการอื่นๆรวม ๓ รายการ ของงานขุดลอกตะกอนและซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จาก กม.3+000 ถึง กม.4+400 เป็นช่วงๆ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62107110698 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป ชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆและไม้แปรรูป ชนิดไม้เนื้อแข็งต่างๆ และรายการอื่นๆ รวม 3 รายการ ของงานขุดลอกตะกอนและซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนล่าง) จาก กม. 0+350 ถึง กม.6+780 เป็นช่วงๆ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62107108947 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป ชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ และไม้แปรรูป ชนิดไม้เนื้อแข็งต่างๆ และรายการอื่นๆรวม ๓ รายการ ของงานขุดลอกตะกอนและซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนล่าง) จาก กม.0+050 ถึง กม.1+500 เป็นช่วงๆ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62107107692 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (มอก.423-2525)ชนิดไม้เนื้ออ่อน และรายการอื่นๆรวม 2 รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำและขุดลอกตะกอนดิน LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท (กม.2+300-กม.3+500,กม.3+700-กม.5+000) ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62107107149 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (มอก.423-2525) ชนิดไม้เนื้ออ่อน จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำและขุดลอกตะกอนดิน RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท (กม.1+100-กม.2+300,กม.4+500-กม.5+800,กม.7+300-กม.8+300,กม.9+200-กม.10+335) ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62107109816 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป (มอก.423 -2525) ชนิดไม้เนื้ออ่อน และรายการอื่นๆ รวม 2 รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำและขุดลอกตะกอนดิน 1R - RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท (กม. 0+000 - กม.1+420) บ้านหนองหิน ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62107108538 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป ชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ และไม้แปรรูป ชนิดไม้เนื้อแข็งต่างๆ และรายการอื่นๆรวม ๓ รายการ ของงานขุดลอกตะกอนและซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จาก กม.1+250 ถึง กม.2+300 เป็นช่วงๆ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62107105944 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป ชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ และไม้แปรรูป ชนิดไม้เนื้อแข็งต่างๆ (มอก.๔๒๓-๒๕๒๕) และรายการอื่นๆรวม ๒ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC เขื่อนลำเซบาย กม. 9+050 ถึง กม.9+418 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 62107114143 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน 1 คัน (คบ.พลายชุมพล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 62107114879 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลข ชป.041-4334 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน M62100010489 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 62107107978 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD มอก.1267-2544 สำหรับงานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย คลอง 2L-RMC ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 17 62107082680 ซื้อเครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A3 และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คส.ชป.17) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 62037415253 จ้างทำบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวและอื่นๆ รวมจำนวน ๔ รายการ ของงานปรับปรุงคลองส่งน้ำ ๑ ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา กม.๓+๕๐๐ ถึง กม.๔+๕๐๐ ฝายคลองไชยา ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20