Displaying 181 - 200 of 201648
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 15 63097599272 ซื้ออะไหล่รถยนต์ รถยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น ดีแม็ก หมายเลข ชป.041-4385 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 15 63097596393 ซื้อยางรถบรรทุกติดเครนยก รถยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น FOSO หมายเลข ชป.046-2339 และยางรถบรรทุก 10 ตัน รถยี่ห้อ ISUZU รุ่น MTH 78Z หมายเลข ชป.067-0071 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 15 63097600667 จ้างซ่อมรถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น วีโก้ หมายเลข ชป.041-3576 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 63097625466 ซื้อสีรองพื้นปูนเก่า และอื่น ๆ 25 รายการ งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา M63090032915 จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่ที่ 2 ตอนกูจำ ปริมาณดิน 68,041 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (จำนวน 1 รายการ) (คบ.บางนรา)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 63097626569 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 19 รายการ งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา M63090032940 จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่ที่ 1 ตอนตอหลัง ปริมาณดิน 54,600 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (จำนวน 1 รายการ) (คบ.บางนรา)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา M63090032978 จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่ที่ 2 ตอนพรุกาบแดง ปริมาณดิน 92,300 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (จำนวน 1 รายการ) (คบ.บางนรา)
1 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี M63090033338 หินใหญ่คละขนาด 15-30 ซม. และอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ่อยืมฝั่งขวาคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง จำนวน 15 แห่ง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (คป.สุพรรณบุรี)
1 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี M63090033261 หินใหญ่คละขนาด 15-30 ซม. และอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำลำห้วยท่าเดื่อ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (คป.สุพรรณบุรี)
1 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี M63090033349 จ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ปริมาณ 344,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (คป.สุพรรณบุรี)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 63097633387 ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (B7) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี M63090033357 ไม้ยางไม่ใส จำนวน 2 รายการ สำหรับงานอาคารบังคับน้ำคลองหนองหลอด ขนาด 2.0 x 2.0 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (คป.สุพรรณบุรี)
2 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63097254468 ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ (ขนาด 1800x600x750 มม.) ตาม Specifications ของกรมฯ ที่แนบทะเบียนเลขที่ SC-10-2553 จำนวน 30 ตัว และอื่นๆ รวม 6 รายการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) (ครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 63097613987 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์ ความเร็ว ๖๕ แผ่น งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ช)๔๓/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 8 63097582086 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ 63097631351 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 5066 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ 63097619988 ซื้อสายเมลภายนอก THW25 SQMM และอื่นๆรวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 63097619926 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 63097622594 ซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอื่นๆ จำนวน 14 รายการ งานซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นฝายห้วยพะเนียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20