Displaying 201 - 220 of 201440
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการชลประทานลพบุรี 63097603180 จ้างขุดลอกตะกอนดินอาคาร spillway อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 63097588432 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานนครพนม 63097602888 ซื้อดินลูกรังหลวม จำนวน ๑ รายการ งานโครงการแก้มลิงหนองสามขา (ระยะที่ ๔) ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานนครพนม 63097602656 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑ รายการ งานแก้มลิงห้วยสีทน (ห้วยฮ่องโจด) บ้านฮ่องโจด ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานนครพนม 63097604466 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๔ รายการ งานแก้มลิงห้วยสีทน (ห้วยฮ่องโจด) บ้านฮ่องโจด ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครพนม 63097604370 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ งานค่าควบคุมงานจ้างเหมา ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63097568952 ซื้อปุ๋ยเคมีและอาหารเคมีบำรุงพืช สูตร 15-15-15 บรรจุกระสอบละ 50 กก. จำนวน 20 กระสอบ และอื่นๆ รวม 9 รายการ (โครงการจัดทำฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะ สัตว์ปีก และแปลงพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่แปลงทดสอบสาธิต (งบ กปร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม 63097600484 จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ISUZU D-MAX หมายเลข ชป.041-4697 และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 63097532906 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย ๑MC-๓L พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P.๑ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 63097562526 จ้างก่อสร้างเหมาซ่อมแซมคันพนังพร้อมอาคารบังคับน้ำท้ายเขื่อนยโสธร ฝั่งขวา ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 63097232003 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๖ แห่ง (คบ.พระยาบรรลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 63097604511 จ้างขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (จำนวน 5 รายการ) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขาวพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 63097604318 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 ผลิตภัณฑ์ ปตท. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 63097603766 ซื้อวัสดุสำนักงาน เหล็กหนีบกระดาษชนิดหูลวด และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 63097604319 ซื้อวัสดุสำนักงาน ผลิตภัณฑ์ลบคำผิดสำหรับกระดาษพิมพ์และเขียน และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 63097604414 ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องสำหรับใส่เอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง 63097603035 ซื้อกระดาษถ่ายอกสารขนาด A๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม/ตร.ม. มอก.๑๐๕๔-๒๕๔๓ และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมฝายท่อทองแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (คบ.ท่อทองแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 กองพัสดุ 63097426635 ประกวดราคาซื้อเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กองพัสดุ 63097540950 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล รวม 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กองพัสดุ 63097413106 ประกวดราคาซื้อเรือขุดชนิดหัวขุดและส่งดินด้วยท่อ ขนาดท่อส่งดินไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นับ: 20