Displaying 201 - 220 of 520280
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานราชบุรี 66119516190 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ NISSAN ชป.041 - 4252 รบ.034/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 66119516827 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 66119534404 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) (มอก.1264-2544) รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 66119494988 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 66119497012 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 66119522421 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 66119495535 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 66119494365 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 66119496298 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 66119527797 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วบี7 มอก.1267-2544 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานเลขานุการกรม 66119439519 จ้างจัดทำโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจกรมชลประทาน ที่มีต่อประชาชนในระดับภูมิภาคผ่านสื่อวิทยุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 66119525044 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ ของกิจกรรมประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมอาคารประกอบ สนับสนุนแผนบริหารจัดการบึงราชนก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 66119519456 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ของกิจกรรมประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมอาคารประกอบ สนับสนุนแผนบริหารจัดการบึงราชนก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 66119523755 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ของกิจกรรมประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมอาคารประกอบ สนับสนุนแผนบริหารจัดการบึงราชนก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 66119519859 จ้างทำป้ายไวนิล และตรายาง จำนวน 14 รายการ ของกิจกรรมประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมอาคารประกอบ สนับสนุนแผนบริหารจัดการบึงราชนก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 66119520667 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ ของงานประตูระบายน้ำบ้านก่อพร้อมอาคารประกอบ สนับสนุนแผนบริหารจัดการบึงราชนก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 66119486264 ซื้ออะไหล่รถปั้นจั่นขนาด 15 ตัน ยี่ห้อ CHANGJIANG รุ่น QY25B และอื่น ๆ จำนวน 24 รายการ สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100 - กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพญ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 66119516121 ซื้ออะไหล่รถขุดยี่ห้อ SUMITOMO MODEL SH 210 LC-5LR (รถ.883/55) งานกำจัดวัชพืช คลองธรรมชาติลำนางรอง ด้วยเครื่องจักร ปริมาณ 273.62 ไร่/21,890 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 66119515766 จ้างซ่อมเรือกำจัดวัชพืช ชนิดแบล็คโฮว์ลงโป๊ะ ยี่ห้อ SUMITOMO รุ่น SH210 LC-5LR (รว.53) งานกำจัดวัชพืชแบบหยั่งรากลึกโดยเครื่องจักร (รถขุด) บริเวณบ่อเก็บน้ำโครงการ ปริมาณ 1,900 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 66119526654 น้ำมันดีเซล B 7 จำนวน 9,000 ลิตร เลขที่ 59/2567 ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
นับ: 20