Displaying 201 - 220 of 99520
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 62107114456 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ยานพาหนะทะเบียน 3กช-4294 กท (หมายเลขครุภัณฑ์ ชป.041-5000) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 M62100010563 ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งแปรรูปขนาดต่าง ๆ รวม ๗ รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 M62100010621 ซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62107070310 ซื้อจอบ และอื่นๆรวม 39 รายการ งานซ่อมแซมพร้อมขุดลอกทางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62107017258 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและอื่นๆรวม 63 รายการ งานขุดลอกตะกอนดินพร้อมซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำบางพระ-แสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62097725107 ซื้อปากกาลูกลื่นฯ และอื่นๆ รวม 16 รายการ โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร River Outlet และหินทิ้งด้านเหนือน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62107017841 ซื้อซองเอกสารสีน้ำตาลฯ และอื่นๆรวม 28 รายการ งานขุดลอกตะกอนดินพร้อมซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตดาดถนนบำรุงรักษาท้ายเขื่อน อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62107015639 ซื้อกรรไกรตัดกระดาษฯ และอื่นๆ รวม 44 รายการ งานขุดลอกตะกอนดินพร้อมซ่อมแซมคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62107017556 ซื้อกระดาษกาวย่น และอื่นๆ รวม 48 รายการ งานซ่อมแซมรางระบายน้ำตามแนวฐานเขื่อน อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62107018613 ซื้อแผ่น CD-R ฯ และอื่นๆ รวม 8 รายการ งานขุดลอกตะกอนดินพร้อมซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำบางพระ-แสนสุข โครงการชลประทานชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62107018331 ซื้อแฟ้มเสนอเซ็นต์ฯ และอื่นๆ รวม 9 รายการ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดและขุดลอกตะกอนดินคลองระบายน้ำหนองค้อ-บางพระ หมู่ที่ 4+800 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62107018217 ซื้อแฟ้มปกแข็งเจาะข้างฯ และอื่นๆ รวม 12 รายการ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดและขุดลอกตะกอนดินคลองระบายน้ำหนองค้อ-บางพระ หมู่ที่ 2+500 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62097716311 ซื้อพลั่วตักปูนชนิดด้ามเหล็กและอื่นๆรวม 17 รายการ งานขุดลอกตะกอนดินรางระบายสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำบางพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62107019051 ซื้อเทปใสฯ และอื่นๆ รวม 5 รายการ งานขุดลอกตะกอนดินและซ่อมแซมคลองดาดหลังสถานีสื่อสาร สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ 62107008275 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ตาม Spec กรมชลประทาน จำนวน 1 รายการ สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน(คบ.ภาษีเจริญ) เลขที่ ภจ.03/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ 62107055956 ซื้อชุดบำรุงรักษาหัววัดบริการ จำนวน 1 รายการ สำหรับงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน(คบ.ภาษีเจริญ)ภจ.05/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานอุดรธานี 62107088502 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ แบบ ๔ ล้อ สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 4 M62100010375 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน(โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 62107107948 ซื้อครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรงุรักษาดำเนินสะดวก ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานสกลนคร 62107107777 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑ และอื่น ๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20