Displaying 201 - 220 of 272274
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 64057075942 ซื้อซื้ออะไหล่+น้ำมันหล่อลื่น+น้ำมันเชื้อเพลิง งานอาคารบังคับน้ำลำห้วยไฮตอนล่างพร้อมอาคารประกอบ ต.นาคำไฮ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 64057083914 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา จำนวน 19 รายการ ของงานซ่อมแซมที่ทำการบ้านพักและระบบสาธารณูปโภค อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ตำบลหนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 64057068831 ซื้ออะไหล่ลูกปืนไดนาโมชาร์ทตับหลัง และ อื่นๆ รวม 7 รายการ (งานแก้มลิง ศูนย์ฝึก รด.มทบ.33 พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณน้ำกักเก็บ 0.400 ล้านลูกบาศก์เมตร) เลขที่ 488/64 ชม. ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 64057077794 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน หมายเลข ชป.041 - 4438 และอื่น ๆ รวม 18 รายการ ของงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จุดที่ 18 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ปริมาณดิน 79,110 ลูกบาศก์เมตร ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 64057076919 ซื้อวัสดุท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาดต่าง ๆ รวม 5 รายการ ของงานฝายห้วยงูเหลือม ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 64057087403 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป(มอก.423-2525)ชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซมคลองสาย RMC บ้านโพธิ์ศิลา ช่วง กม.0+000-3+000 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 64057078661 ซื้อวัสดุท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาดต่าง ๆ รวม 5 รายการ ของงานอาคารบังคับน้ำห้วยยาง ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 64057066556 จ้างป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ทึบแสงแบบหลังขาว ขนาด2.00x1.00 เมตร และอื่นๆจำนวน 7 รายการ สำหรับงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (คสท) เลขที่ คภฟ.130/2564 (คศ.ภูฟ้าพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 64057070823 ซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ สำหรับงาน ปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองระบายน้ำเป็นสะพาน คสล.คลอง D3 กม.0+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เลขที่ สชป.13/ดส.123/2564 (คบ.ดำเนินสะดวก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 64057034574 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ขวา - 1 ขวา (ช่วงที่ 3) จาก กม.5+000 ถึง กม.9+300 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 64057035175 ซื้อรองเท้าบู๊ช (สีดำ) ยาง และอื่นๆ จำนวน 50 รายการ เลขที่สชป.ลพ.173/2564 (คบ.ลำพระเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 4 64057057535 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อ ISUZU MU-X หมายเลข ชป.๐๒๒-๑๕๔๓ และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ ฝายห้วยสลกพร้อมปรับปรุงระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๖๐๐ ไร่ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานสกลนคร 64037469869 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำคำประมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ความยาว ๓.๕๔๐ กิโลเมตร ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 64057055240 ซื้อผ้าใยสังเคราะห์ ฯลฯ จำนวน ๖ รายการ งานบำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ ๑๗๔ ไร่ (คบ.พระยาบรรลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 64057055007 ซื้ออะไหล่รถยนต์ TOYOTA รุ่น FORTUNER ฯลฯ จำนวน ๕ รายการ งานบำรุงรักษาคลองสายซอย จำนวน ๑๗ สาย (คบ.พระยาบรรลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 64057061446 ซื้อดินลูกรัง และอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 64057090152 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 2,500 ลิตร รวม 1 รายการ งานปรับปรุง ปตร.หัวกระบือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 64057082615 ซื้อน้ำมันดีเชล บี7 งานขุดลอกพร้อมอาคารประกอบลำห้วยแดง ระยะที่ 2 ปริมาณดินขุด 23,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี (คป.อุบลราชธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 64057091471 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 4,800 ลิตร รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 64057084581 จ้างร้านเอกชนซ่อมรถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น LN150R-CRMSSTA หมายเลข ชป. 041-4069 โดยอะไหล่พร้อมค่าแรงเป็นของผู้รับจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20