Displaying 201 - 220 of 85800
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 62087290766 ซื้อตะปูเหล็กหัวกลมแบนสำหรับงานช่างไม้ไม่เคลือบสังกะสีและอื่นๆจำนวน ๑๑ รายการ โครงการฝายบ้านภูมิโพธิ์ ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 62087288937 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิดอย่างดี และอื่นๆจำนวน ๑๘ รายการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 62087259935 ซื้อแฟ้มปกแข็งไฟเบอร์สันหนา ๓ นิ้ว และอื่นๆจำนวน ๒๔ รายการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 62087294095 ซื้อสายยางพลาสติกชนิดหนาอย่างดีและอื่นๆจำนวน ๑๐ รายการ โครงการฝายห้วยคลองปูน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 62087336852 จ้างขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงขนาด ๓๑๕ KVA จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานยโสธร 62087332549 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (ISO๙๐๐๒-๒๕๓๙)สำหรับงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสาธรณูปโภคภายในโครงการชลประทานยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานยโสธร 62087334344 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (ISO๙๐๐๒-๒๕๓๙)สำหรับงานขุดลอกหนองบุ่ง บ้านคำสร้างช้าง ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานเลย 62087320539 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานเลย 62087320387 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 62087332417 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 62087334243 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 62087333683 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 62087336776 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 62087300415 ซื้อน้ำมันดีเซล ลป.549/2562 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC. กม.5+300-6+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 62087331076 ซื้อสายส่งน้ำและวัสดุอื่น ๆ จำนวน 13 รายการ ตามรายงานความต้องการพัสดุเลขที่ ทส.190/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 62087301451 ซื้อน้ำมันดีเซล ลป.551/2562 งานก่อสร้างผิวจราจรดินลูกรังผสมยางพารา Para Soil Cement) ปรับปรุงถนนคันคลอง ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 62087300868 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ลป.550/2562 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC. กม.5+300-6+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 62077434878 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 62077582332 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก 62087298404 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม/ตร.มม.จุ ๕๐๐ แผ่น/รีม (มอก.๑๐๕๔-๒๕๕๒) และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ ของโครงการอ่างเก็บน้ำล้องปูพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20