Displaying 201 - 220 of 462431
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 66017529145 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 (มอก.1267 - 2544) จำนวน 1 รายการ ของงานอาคารบังคับน้ำห้วยสิม พร้อมระบบกระจายน้ำ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร 66017523342 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึก Brother รุ่น ฺBT5000 M สีชมพู และอื่นๆ (รวม 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร 66017522840 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กระดาษทิชชู่ (อย่างหนา แพ็คละ 2 โหล) และอื่นๆ (รวม 12 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 66017533903 ซื้อน้ำมันดีเซลบี 7 สำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว ผลิตภัณฑ์ ปตท. จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ระยะที่ 2 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 66017521837 ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองปลาสะวาย 3 พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เลขที่ EB.014/2566ศศพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 66017514809 ซื้อหลอดไฟ LED T๘ ๑๘W Cool daylight ๖,๕๐๐ k ๑,๘๐๐ ลูเมนต์ และอื่น ๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน 66017482916 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ รวมจำนวน 8 รายการ สำหรับงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน คบ.กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 65127390995 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสอางค์พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ ๑ บ้านหนองปิงปอง ปริมาตรเก็บกัก ๐.๐๙๐ ล้าน ลบ.ม. ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 65117401814 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแก้มลิงกุดฮี ระยะที่ ๗ พร้อมอาคารประกอบ ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น ๑.๓๔๐ ล้าน ลบ.ม. ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 66017529801 จ้างสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานโซน3/5 ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายซอย7R-LMC กม.0+000-กม.3+310 จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสงขลา 66017151116 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC (จะนะ) กม.0+000-1+700 และ กม.5+500-8+000 เป็นช่วงๆ โครงการชลประทานสงขลา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา 66017536312 ซื้อไม้กวาดดอกหญ้าและอื่นๆ จำนวน 86 รายการ งานบำรุงรักษาหัวงาน 2 แห่ง พื้นที่ 1,235 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหัวนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 66017522317 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 (มอก 1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร งานแก้มลิงบึงช่อ ระยะที่ 1 ปริมาตรเก็บกักเพิ่มขึ้น 0.26 ล้านลบ.ม. โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 66017522142 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 (มอก 1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร งานทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 11.88 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 66017469466 เช่าเครื่องสูบน้ำแบบพญานาคขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ แรงม้า จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานทรบ.ปากคลอง ๑๒R โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพญ.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 66017523866 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 3 รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 3 ซ้ายระหาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท (คบ.พลเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 66017524395 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 2 รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมเครื่องยก-บานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท (คบ.พลเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 66017523759 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 4 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมท่อลอดคลองระบายใหญ่สุพรรณ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท (คบ.พลเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 66017508008 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ชป.041-4669 ยี่ห้อ ISUZU รหัสครุภัณฑ์ 2556131-020229-0343 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 ซ้ายระหาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท (คบ.พลเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ 66017518957 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 11 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ซ้ายระหาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท (คบ.พลเทพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20