Displaying 201 - 220 of 102119
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานลำพูน 62127007802 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox - หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ Brother จำนวน 3 รายการ เลขที่ คป.ลพ.05/63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานลำพูน 62127029090 ซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล - กระดาษโน๊ตกาว จำนวน 6 รายการ เลขที่ คป.ลพ. 07/63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 กองแผนงาน 62117409412 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สำนักงานชลประทานที่ 11 62127060380 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ เลขที่ ฉจ.04/63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 11 62117472011 ซื้อกล้องระดับ จำนวน 1 รายการ เลขที่ ฉจ.03/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 62127108584 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา 62127110438 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ รวม 8 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายทับเสลา จำนวน 9 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 62127110502 ซื้อทรายหยาบน้ำจืด และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ เลขที่ สชป.13/รซ.5/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62127108987 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๑ รายการ พด.๐๐๕/๒๕๖๓ศศพ. งาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 8 62127085700 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 8 62127086993 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62127094144 ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระสอบสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี รวม 1 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เลขที่ EB.004/2563ศศพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62127021996 ซื้อท่อประปาพีวีซีแข็ง และอื่นๆ รวม 12 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 3 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62127028851 ซื้อท่อประปาพีวีซีแข็ง และอื่นๆ รวม 12 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 1 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62117378006 ซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบกลม และอื่นๆ รวม 5 รายการ ของงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 1 งาน ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62127008766 ซื้อท่อประปาพีวีซีแข็ง และอื่นๆ รวม 12 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 2 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62127022161 ซื้อท่อประปาพีวีซีแข็ง และอื่นๆ รวม 12 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 4 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลปากน้ำ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 62127035099 ซื้อท่อประปาพีวีซีแข็ง และอื่นๆ รวม 12 รายการ ของงานซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำและหัวจ่ายน้ำในเขตส่งน้ำที่ 2 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานนนทบุรี 62117212362 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน เลขที่ EB(ซ)๐๒/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 62117016047 ประกวดราคาซื้อซื้อทรายหยาบและหินย่อย รวมจำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ระยะที่ 1 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (สจจ.13) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นับ: 20