Displaying 221 - 240 of 529290
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 67029552160 ซื้อไม้ยาง ไม่ไส จำนวน 1 รายการ (คบ.ลำแชะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอุดรธานี 67029529687 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ และรายการอื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับงานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี พื้นที่ ๑,๒๕๕ ไร่ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 67039035541 ซื้อน้ำมันดีเซล หมุนเร็ว B๗ เฉพาะเนื้อน้ำมัน (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) ไม่รวมภาชนะบรรจุ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 67039039074 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 1 รายการ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยธารสะอาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 67039034850 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 1 รายการ งานซ่อมเสริมอาคารป้องกันการกัดเซาะคลองละแม (บ้านหาดสูง) พร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กองพัสดุ M67020022342 ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 67039035893 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี๗ ตามมอก.๒๙๑๕-๒๕๖๑ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร งานบริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน ๔๐๔,๖๖๐ ไร่ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 67029533733 ซื้อมอก.1267-2544 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039014026 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม(แพ็ค ๕ รีม),กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๓ ๕๐๐ แผ่น และอื่น ๆ จำนวน ๑๔ รายการ ของงานซ่อมแซมด้านหน้าและด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยตาเกา (ปรับปรุง) โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์(คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๔๙๙/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039014479 ซื้อเทปโฟมกาว ๒ หน้า หน้ากว้าง ๒๔ mm (ความยาว ๓ ม.) และอื่นๆ จำนวน ๒๙ รายการ งานซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ระยะทาง ๐.๑๐๐ กิโลเมตร ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๑๕/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039016894 ซื้อสันรูดพลาสติก A๔/๕ MM (๑๒ อัน/แพ็ค) คละสี และอื่นๆ จำนวน ๒๕ รายการ งานซ่อมแซมลาดคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำลำตะโคง ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๑๖/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039019161 ซื้อน้ำยาลบคำผิด ๑๒ ml คละสี กล่อง ๑๒ ชิ้น ,กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม (แพ็ค ๕ รีม) และอื่น ๆ จำนวน ๑๓ รายการ ของงานซ่อมแซมด้านหน้าด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำหนองไม้งาม(เก่า) โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๐๒/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039018139 ซื้อเทปโฟมกาว ๒ หน้า หน้ากว้าง ๒๔ mm. ยาว 3 m ,กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม และอื่น ๆ จำนวน ๑๕ รายการ ของงานซ่อมแซมบานประตู ทรบ. ปากคลองและคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๓+๐๐๐ ระยะทาง ๓.๐๐ กม อ่างเก็บน้ำโอบก โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๐๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039016686 ซื้อกรรไกร ขนาด ๘ นิ้ว ,กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม(แพ็ค ๕ รีม)และอื่น ๆ จำนวน ๑๗ รายการ ของงานซ่อมแซมด้านหน้าและด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๐๐/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานลำปาง M67030000639 ซื้อวัสดุประเภทงานผสมคอนกรีต และงานหินต่างๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมดาดคอนกรีต LMC (อ่างเก็บน้ำแม่ทาน) ความยาว 0.800 กิโลเมตร โครงการชลประทานลำปาง ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
1 โครงการชลประทานลำปาง M67030000796 ซื้อวัสดุประเภทเบ็ดเตล็ด วัสดุสำนักงาน และอื่นๆ สำหรับงานเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) งานปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้น (ฝายพับได้) ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
1 โครงการชลประทานลำปาง M67030001230 ซื้อวัสดุประเภทเบ็ดเตล็ด วัสดุสำนักงาน และอื่นๆ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสบจาง - สองแคว ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
1 โครงการชลประทานนราธิวาส 67039005340 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของงงานบริหารการส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 140,000 ไร่ โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (คป.นราธิวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนราธิวาส M67030001018 จ้างก่อสร้างขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ ๓ โครงการพรุบาเจาะ - ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
1 โครงการชลประทานนราธิวาส M67030001048 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายบ้านเกียร์ (ปชด.) โครงการชลประทานนราธิวาส ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
นับ: 20