Displaying 241 - 260 of 529290
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029488374 ซื้อหินใหญ่ (จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้มลิงบ้านบารมีและอาคารประกอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029519543 จ้างซ่อมรถบรรทุก ยี่ห้อ TOYOTA (งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี M67030001204 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำคลองระบายน้ำ D๔ จำนวน ๓ แห่ง จำนวน ๑ งาน (งานปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำคลองระบายน้ำ D๔ จำนวน ๓ แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี)
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029444287 จ้างซ่อมรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ยี่ห้อ TOYOTA (งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029512238 ซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ (งานซ่อมแซมเรือนประทับแรมและอาคารประกอบกองอำนวยการโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029512381 ซื้อวัสดุมุงหลังคา และอุปกรณ์ต่างๆ (งานซ่อมแซมเรือนประทับแรมและอาคารประกอบกองอำนวยการโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029489376 ซื้อดิน (งานซ่อมแซมเรือนประทับแรมและอาคารประกอบกองอำนวยการโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029489824 ซื้อดินลูกรัง (จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้มลิงบ้านบารมีและอาคารประกอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029485669 จ้างจัดหาบานประตู ชนิดต่างๆ (งานซ่อมแซมเรือนประทับแรมและอาคารประกอบกองอำนวยการโครงการห้วยองคต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029488871 ซื้อหินคลุก (งานซ่อมแซมเรือนประทับแรมและอาคารประกอบกองอำนวยการโครงการห้วยองคต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029380218 ซื้อไม้แปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ (งานซ่อมแซมเรือนประทับแรมและอาคารกองอำนวยการโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 67029380629 ซื้อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (งานซ่อมแซมเรือนประทับแรมและอาคารกองอำนวยการโครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 M67030001149 ซื้อแผ่นใยสังเคราะห์กรองน้ำ (Geotextile) ชนิด Non-woven (ตาม SPECIFICATIONS กรมชลประทาน) จำนวน ๑ รายการ ประตูระบายน้ำบ้านกุดกว้าง โครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ ๑) จังหวัดขอนแก่น
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา M67030001168 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำตอนกูจำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา M67030001143 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคันคลองบางเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา M67030001045 ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องดีเซล อัตราการสูบน้ำ 200 ลบ.ม./ชั่วโมง ระยะยกน้ำ 15 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบรวมค่าติดตั้งและค่าขนส่ง ตาม Spec. เลขที่ S5 321 0302 0287/1 งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางน้อย 1 และบางน้อย 2 พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา M67030001153 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุสำนักงาน เบ็ดเตล็ด อะไหล่ และอื่นๆ งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางน้อย 1 และบางน้อย 2 พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา M67030001108 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนภายในหัวงาน ปตร.บางนราตอนล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา M67030001058 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำบางนรา 34 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา M67030000803 จ้างก่อสร้างปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองกุรังยามา กิโลเมตร 3+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา)
นับ: 20