Displaying 271201 - 271220 of 272274
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 P63070002693 จ้างดำเนินการงานดินขุดด้วยเครื่องจักร โครงการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำคลองเก่าหนองสองห้องและอาคารควบคุมน้ำ (งานปรับปรุงระบบส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 63077052631 แก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 3000 ลิตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL 5 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.50 ลบ.ม/วินาที จำนวน 4 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ยาว 53.248 เมตร ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 63077004418 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ เลขที่ 202/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 34 63077032578 จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ตรวจการณ์ ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น D-Max Cab ๔ หมายเลขทะเบียน กจ ๓๓๖๗ ยะลา จำนวน ๔ รายการ สำหรับงานค่างานก่อสร้างจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม และงานปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง E๖๓๐๗๐๐๐๒๑๖๕ โครงการจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภค ตำบลลำสินธุ์ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง)
2 สำนักงานชลประทานที่ 16 P63060025027 โครงการจัดหาน้ำอุปโภค-บริโภค ตำบลลำสินธุ์ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 63057224169 ฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สชป.10
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 63047553876 ฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สชป.10
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 63047570661 ฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สชป.10
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 63047554274 ฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สชป.10
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 63047554084 ฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สชป.10
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 63047570511 ฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สชป.10
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 63047527955 ฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 63057037714 งานสำรวจกันเขต 10 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 3
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 63057037907 งานสำรวจกันเขต 10 ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ 3
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 63057090684 ฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 63057090123 ฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 63057088990 ฝ่ายยุทธศาสตร์ ส่วนแผนงาน
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 63057174565 ฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สชป.10
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 63057175010 ฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สชป.10
นับ: 20