Displaying 261 - 280 of 529290
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา M67030001067 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบางนรา 13 พร้อมคันคลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา M67030001102 จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา M67030000915 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคันคลองโคกไผ่-น้ำเปรี้ยว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา)
1 สำนักงานชลประทานที่ 16 67039003552 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 16 67039006788 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 16 67039005358 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 15 M67030000223 ปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านแสงวิมานพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 67029520840 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ชป.044-0381 จำนวน 1 รายการ ของงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง(ฝายแม่ปุง) ระยะที่ 1 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 67029544417 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น VIGO ๒.๕E (I/C) พรีรันเนอร์ ชป.๐๔๑-๕๐๐๔ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๗๓๔ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ (โครงการขับเคลื่อนการขยายผลนาข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน ๑ งาน ศูนย์อำนวยการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 67029534517 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยี่ห้อ ฟอร์ด รุ่น เรนเจอร์ ชป.๐๔๑-๓๗๑๓ หมายเลขทะเบียน กง ๙๙๑๙ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ (โครงการขยายผลการเลี้ยงกบ จำนวน ๑ งาน ศูนย์อำนวยการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 67029537226 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตรวจการณ์ แบบ ๕ ประตู ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น ฟอร์จูนเนอร์ ชป.๐๒๒-๑๒๔๖ หมายเลขทะเบียน กจ ๘๔๖๔ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ (โครงการสาธิตการเลี้ยงปูนา กุ้งฝอย หอยขม จำนวน ๑ งาน ศูนย์อำนวยการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 67029553300 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 เลขที่ สบค.7 คร.105 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 67029368858 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 M67030000094 ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 3 คัน
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 67039002417 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ สำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร และน้ำมันเบนซิน จำนวน ๕๐๐ ลิตร งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา คูส่งน้ำ ๐๑๓ คลอง RMC จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 M67030000129 ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 6 คัน
1 โครงการชลประทานเลย 67039007760 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 (มอก.1267-2544) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 M67030000075 ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 3 ลำ
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 M67030000101 ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 7 คัน
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 67039000345 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20