Displaying 280281 - 280300 of 283023
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง E2P61100100686 ซื้อไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็งแปรรูป ขนาดต่าง ๆ และไม้ซุง ขนาดต่าง ๆ จำนวน 35.2788 ลบ.ม. สำหรับงานปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา (สพญ.5)
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 62047042288 ซื้อเชือกไนล่อน และอื่นๆ (รวม ๓๕ รายการ) สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว คลอง RMC และ ๑L-๑-RMC ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (สจจ.๑๓) เลขที่ ฉง.(ซ.)/๔๙ /๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ P62040014766 ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (มอก.424-2530) ประเภทไม้เนื้ออ่อนไม้แปรรูปโรงเลื่อยจักร ขนาดต่างๆ รวม 3 รายการ งานแก้มลิงบ้านเมืองแกพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
2 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62047243206 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (มอก.๔๒๔-๒๕๓๐) ประเภทไม้เนื้ออ่อนไม้แปรรูปโรงเลื่อยจักรขนาดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ งานแก้มลิงบ้านเมืองแกพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๓๓๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62037396526 อุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 8 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62037396244 วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62037396383 วัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 6201023067 อะไหล่รถขุดไฮดรอลิก จำนวน 8 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62047022966 อะไหล่รถบูลโดเซอร์ จำนวน 7 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62037515632 อุปกรณ์สำรวจปฐพีกลศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62037514710 วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 6037535367 วัสดุสำนักงาน 32 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62037529532 อะไหล่รถยนต์บรรทุก 2 ตัน จำนวน 3 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 เะ62037529637 อะไหล่รถยนต์ จำนวน 6 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62037529599 อะไหล่รถยนต์ จำนวน 8 รายการ
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี E62040012550 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่างๆ (โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปิล๊อกคี่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทองภาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี)
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี E62040012580 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น (โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน๊อกคี่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอทองภาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62040012926 จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62037529476 อะไหล่รถยนต์บรรทุก 2 ตัน จำนวน 4 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62047042001 กระดาษบันทึกข้อความแบบมีเส้น A4 จำนวน 4 รายการ
นับ: 20