Displaying 281 - 300 of 529290
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 67039009263 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 67029535441 จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อ NISSAN จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 67029534130 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด ท่อพีวีซี และอื่น ๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 67029539542 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน ยี่ห้อ NISSAN จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 67039005606 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี7 มอก.1267-2544 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 67039003471 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานน่าน M67030000378 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น สำหรับงาน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดผาขน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 67039018085 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวม 1 รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 12,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำบ้านยาง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 67039018001 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ สำหรับก่อสร้างโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 67039007920 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวม 1 รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ (ระยะ 2) จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 67029544502 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด รวม 11 รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.26 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานน่าน M67030000355 คอนกรีตสำเร็จรูป จำนวน 1 รายการ สำหรับงาน เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำน้ำแหง (พรด.) พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ โครงการชลประทานน่าน ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
1 โครงการชลประทานบึงกาฬ 67029519199 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ นํ้าหนัก ๘๐ กรัม/ตร.ม. มอก.๑๐๕๔-๒๕๓๔ และอื่นๆ จำนวน ๒๘ รายการ (งานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบึงกาฬ 67029531702 ซื้อลวดเสียบกระดาษ NO.๑ และอื่นๆ จำนวน ๓๐ รายการ (บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานบึงกาฬ พื้นที่ ๑,๒๖๐ ไร่ คลอง ๒๙.๑๐๖ กม. ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสมุทรปราการ M67030000899 ซ่อมใหญ่เปลี่ยนชิ้นส่วนวัสดุ-อุปกรณ์ (Overhaul) เครื่องกว้าน-บานระบาย ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 งาน
1 โครงการชลประทานสมุทรปราการ M67030000862 จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน จำนวน 1 งาน
1 โครงการชลประทานบึงกาฬ M67020022302 วัสดุเบ็ดเตล็ด วัสดุสำนักงาน อะไหล่ และอื่นๆ งานปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยซำ โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
1 โครงการชลประทานนครนายก 67039013578 จ้างเช็คระยะรถยนต์ จำนวน 1 คัน บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานนครนายก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คป.นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา M67030001069 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบางแม่หม้าย จำนวน 1 แห่ง สำหรับงานค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา
1 โครงการชลประทานสระแก้ว 67029552319 จ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับอบรม ค่าใช้จ่ายการดูงาน จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20