Displaying 306401 - 306420 of 316883
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการชลประทานมหาสารคาม 61097449787 จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ช่วง กม.1+210-1+460 อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ จ.มหาสารคาม ตามแบบหมายเลข 64420,64421 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานปราจีนบุรี 61087209566 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นขนาดต่างๆ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองเฆ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กองพัสดุ 61087655072 เช่าใช้บริการสัญญาณระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบเครือข่าย VPN กรมชลประทาน สำหรับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 61097317763 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำฝายบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 61097320554 ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-1L-MC ระบบกระจายน้ำตะลุง ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 61097192434 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ มอก.423-2530 รวม 3 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 1L-5R-LMC กม.1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 61097554095 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ มอก.423-2530 รวม 3 รายการ งานซ่อมแซมอาคารท้ายท่อทิ้งน้ำร่องบุปผา กม.14+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 61097546451 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ มอก.423-2530 รวม 1 รายการ งานซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองเหมืองลึก กม.15+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กองพัสดุ M61090032858 จ้างก่อสร้างทำนบหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 8.55 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 61097571816 ซื้อหญ้าคา - เทปพันสายไฟ รวม 36 รายการ ของงานซ่อมแซมฝายห้วยแสล่ง พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 61097572824 ซื้อผ้าโปลีล่อน-ไม้เสากลมยูคาลิปตัส รวม 37 รายการ ของงานซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำเหมืองเปาเหมืองแพะ กม.5+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 61097193313 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่1-ทรายหยาบ รวม 3 รายการ งานซ่อมแซมดาดคอนกรีตคูส่งน้ำ54(แยกซ้าย-ขวา)กม.24+790 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 61097192710 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ มอก.423-2530 รวม 3 รายการ งานซ่อมแซมฝายพร้อมอาคารประกอบและหินก่อหน้า-ท้ายเหมืองร่องควาย กม.2+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง M61090036993 ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงคลังน้ำมัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3 โครงการชลประทานปราจีนบุรี 61097232642 ประกวดราคาจ้างจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยโครงการชลประทานปราจีนบุรี ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานมุกดาหาร 61097614682 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานก่อสร้างฝายห้วยมุกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เลขที่ มห.1370/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานมุกดาหาร 61097602804 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานฝายห้วยมุกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มห.1367/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานมุกดาหาร 61097603009 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานฝายห้วยมุกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มห.1368/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานมุกดาหาร 61097598874 ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ งานก่อสร้างฝายห้วยมุกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มห.1365/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานมุกดาหาร 61097601839 ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ งานก่อสร้างฝายห้วยมุกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มห.1366/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20