Displaying 306441 - 306460 of 316883
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน 61097569178 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน 61097594219 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน 61097597158 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชุมพร 61097589765 ซื้อซื้อไม้ไผ่ และวัสดุอื่นๆ เลขที่ ฉจซ.๓๒๓/๒๕๖๑ งานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานตรัง 61097577347 ซื้อกระดาษการ์ดสี และอื่นๆ สำหรับงานซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง ๔.๖๒๒ กม. (คป.ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานตรัง 61097577373 ซื้อกระดาษการ์ดสี และอื่นๆ สำหรับงานซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC (กะลาเส) จังหวัดตรัง ระยะทาง ๔.๗๕๖ กม. (คป.ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานตรัง 61097577315 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ สำหรับงานซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง ๔.๖๒๒ กม. (คป.ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานตรัง 61097577395 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ สำหรับงานซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC (กะลาเส) จังหวัดตรัง ระยะทาง ๔.๗๕๖ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ 61097598070 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,355 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ 61097599790 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 240 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 61097075451 ประกวดราคาซื้อลวดผูกเหล็ก และอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 61097170676 ประกวดราคาซื้อลวดผูกเหล็กและอื่นๆ รวมจำนวน 8 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1) ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานภูเก็ต 61097592436 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานยะลา 61097589171 ซื้อหินย่อยเบอร์ 1,และหินใหญ่ ของงานซ่อมแซมฝายคลองท่าธง ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โครงการชลประทาน (ชคป.) ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 สำนักงานชลประทานที่ 9 61097409041 ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาระบบสั่งการและควบคุมระยะไกลพร้อมติดตั้ง โครงการอาคารอัดน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 61097591818 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ เลขที่ สชป.7 คบ./582/2561 งานปรับปรุงคลองดักน้ำห้วยวาน ปตร.บ้านนาคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร 61097473732 ซื้อไม้ฝาไฟเบอร์ซิเมนต์ขนาด 15x300x0.8 มม. และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ของงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 13 61097463983 ซื้อแผ่นไม้อัด มอก.๑๗๘-๒๕๔๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 13 61097463667 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑ มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕ และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 13 61097471900 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20