Displaying 306481 - 306500 of 310676
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 0700300203 น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 มอก.2205-2548 รวม 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดส่งน้ำ 8R-1-LMC
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 61117222204 ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 (มอก.138-2535) น้ำหนัก 2.5 กก./ม้วน ความยาวม้วนละ 10 เมตร และอื่น ๆ จำนวน 21 รายการ สำหรับงานปรับปรุงท่อระบายน้ำป่า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 61117290236 จ้างเช็คและตรวจสอบเครื่องยนต์ รถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น CAB 4 2.5 Ddi ชป.041- 4495 หมายเลขทะเบียน กค.7323 ชัยนาท จำนวน 1 รายการ โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านกาลอดบ่วง พร้อมระบบส่งน้ำ ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี (ส่วนกลาง)
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 61117290978 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ชป.022-1307ยี่ห้อ YOYOTA รุ่น KUN 51 R หมายเลขทะเบียน กค-2511 ชัยนาท จำนวน 1 รายการ งานโครงการอาคารบังคับน้ำห้วยเป้า ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี (ส่วนกลาง)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 61117276074 พลั่วชนิดด้ามไม้สำหรับขุดดิน และอื่น รวม 34 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC กม.0+000-0+800 โครงการฯหนองหวาย
1 โครงการชลประทานนครราชสีมา P61090014396 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ งานปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
2 โครงการชลประทานนครราชสีมา P61090014402 ซื้อเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ งานปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 0700300203 แฟ้มหนีบคลิ๊ปปอร์ด และอื่นๆ รวม 40 รายการ สำหรับงานถนนยาง PARA SOIL CEMENT คลอง LMC ต.หนองซอน ระยะทาง 5.003 กม
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 61107223315 ซื้อเกรียงไม้แต่งหน้าปูนและอื่นๆ จำนวน ๖๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 61117301841 ซื้อค้อนปอนด์และอื่นๆ จำนวน 23 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC และอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 61117299866 ซื้อถังพลาสติกสำหรับเทปูนและอื่นๆ จำนวน 23 รายการ สำหรับงานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ 61117302387 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ P61110046340 ซ่อมแซมป้อมยามภายในศูนย์อำนวยการฯ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 61117314068 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานโครงการอาคารบังคับน้ำห้วยเป้า ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 61117315005 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านไผ่เขียว 1 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
1 0000000000 06011122002 ชื่อโครงการทดสอบระบบ 1
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 61117335120 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (มอก. 1054-2552) น้ำหนัก 80 แกรม/ตร.ม. (210x297) ขนาดบรรจุรีมละ 500 แผ่น และอื่นๆจำนวน 18 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC และอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 61117299050 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิดอย่างดี ขนาด A4 น้ำหนัก 80 กรัม/ม.2 จุรีมละ 500 แผ่นฯ และอื่นๆ รวม 21 รายการ สำหรับโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านกาลอดบ่วง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานีี (ส่วนกลาง)
1 โครงการชลประทานมุกดาหาร PXXXXXXXX ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าล้อม ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (คป.มุกดาหาร)
1 กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 61117335703 จัดซื้ออะไหล่เครื่องพิมพ์บัตร
นับ: 20