Displaying 306501 - 306520 of 316883
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานปทุมธานี M61090035644 น้ำมันดีเซลจำนวน 1 รายการ
2 โครงการชลประทานนครพนม 61097592830 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.1249/2561 วันที่ 24 กันยายน 2561 งานปรับปรุงถนนลาดยาง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานนครพนม 61097589738 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.1247/2561 วันที่ 24 กันยายน 2561 งานปรับปรุงถนนลาดยาง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานนครพนม 61097591572 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.1248/2561 วันที่ 24 กันยายน 2561 งานปรับปรุงถนนลาดยาง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแคน จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานนครพนม 61097594437 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.1250/2561 วันที่ 24 กันยายน 2561 งานปรับปรุงถนนราดยาง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานนครพนม 61097593118 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ เลขที่ นพ.๑๒๔๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ งานปรับปรุงถนนลาดยาง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานนครพนม 61097591892 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.1246/2561 วันที่ 24 กันยายน 2561 งานปรับปรุงถนนราดยาง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานนครพนม 61097589804 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ เลขที่ นพ.๑๒๔๔/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ งานปรับปรุงถนนลาดยาง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยปุงหมากโมง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครพนม 61097587557 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ เลขที่ นพ.๑๒๔๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ งานปรับปรุงถนนลาดยาง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยปุงหมากโมง จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097420286 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ Missubishi S๕๓๒๐ ๐๑๘๘๔๑๑ จำนวน ๔ รายการ เลขที่ จ.๓๗๗/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097261292 ซื้อต้นคริสติน่า สูง ๕๕-๖๐ ซม. และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ เลขที่ จ.๔๔๘/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097261625 ซื้อสีน้ำมันเคลือบเงา ขนาดจุ ๓.๗๘๕ ลิตร สีบรอน และอื่นๆ จำนวน ๑๕ รายการ เลขที่ จ.๔๖๘/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097261877 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A.๔ ขนาด ๒๑๐ มม. ยาว ๒๙๗ มม. จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๔๗๐/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097262094 ซื้อดินสอดำ ๒ B ชนิดมียางลบ และอื่นๆ จำนวน ๑๙ รายการ เลขที่ จ.๔๙๖/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097420578 ซื้อกระสอบบรรจุทราย (ขนาด ๐.๓๕ x ๐.๔๐ x ๐.๒๐ ม.) และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ เลขที่ จ.๔๕๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097419768 ซื้ออะไหล่รถตู้อีซูซุ บัดดี้ ชป.๐๓๑-๐๑๓๐ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๓๕๗/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097419935 ซื้ออะไหล่รถยนต์ โตโยต้า ไมตี้เอ๊กซ์ เครื่องยนต์ ๒L รุ่น LN๘๕ ชป.๐๔๑-๒๗๖๘ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๓๖๔/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097420081 ซื้ออะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อมาสด้า รุ่น UV๒GFS ชป.๐๔๑-๒๖๓๑ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๓๖๘/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097420424 ซื้อไม้ยูคาลิป ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ยาว ๓ ม. จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๔๔๗/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097422942 ซื้อหินใหญ่ ขนาด ๐.๒๕ - ๐.๓๐ ม. ตาม Specification ของกรมชลประทาน และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ เลขที่ จ.๔๕๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20