Displaying 306521 - 306540 of 316883
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097423018 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ Missubishi S ๕๓๒๐ ๐๑๘๘๓๘๙ จำนวน ๓ รายการ เลขที่ จ.๔๘๗/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097423071 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A.๔ ขนาด ๒๑๐ มม. ยาว ๒๙๗ มม. และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ เลขที่ จ.๔๙๕/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097423138 จ้างทำโครงหลังคาโครงเหล็กหุ้มด้วยผ้าใบรถยนต์ ชป.๐๔๑-๐๔๑๙ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๕๐๙/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097423193 จ้างทำโครงหลังคาโครงเหล็กหุ้มด้วยผ้าใบรถยนต์ดัสสัน ชป.๐๔๑-๐๔๔๑ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๕๑๐/๑๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097423244 ซื้ออะไหล่รถยนต์ นิสสัน UD ๗๘๐ ชป.๐๔๖-๑๐๕๙ จำนวน ๓ รายการ เลขที่ จ.๕๑๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097423376 ซื้ออะไหล่รถยนต์นิสสัน UD๗๘๐ ชป.๐๔๖-๑๐๕๙ จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๕๑๔/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 61097423415 ซื้อกรรไกรตัดแต่งกิ่งปากโค้ง ๘ นิ้ว และอื่นๆ จำนวน ๑๔ รายการ เลขที่ จ.๕๑๕/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร 61097590600 ซื้อหินคลุกเบอร์ 3/4 และวัสดุอื่น ๆ ของงาน บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ( ผคบ.นเรศวร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 61097588576 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 61097580405 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ สำหรับงานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช M61090034791 ซื้อไม้เนื้อแข็ง งานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขัณสูตร M61090035099 งานดินขุดและดินถมบดอัดแน่นคันคลอง สำหรับงานคลองส่งน้ำ 6ขวา-1ขวา
1 สำนักงานชลประทานที่ 3 61097482641 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 3 61097480992 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 3 61097430770 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 3 61097484478 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสมุทรสาคร 61097572429 ซื้อยางรถยนต์ตรวจการณ์ 1 ตัน (ดีเซล)เลขประจำตัวครุภัณฑ์ ชป.022-1522 จำนวน 4 เส้น สำหรับงาน บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสมุทรสาคร 61097571720 จ้างซ่อมเกียร์มอเตอร์ขนาด 3 KW จำนวน 1 ชุด สำหรับงาน ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน อนุ ปมก.ที่ 7 งานซ่อมแซม ปตร.คลองแค พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสมุทรสาคร 61097570539 ซื้อBreaker MCCB 3P 30A มอก.909-2548 และรายการอื่นๆ รวม 12 รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน อนุ ปมก.ที่ 7 งานซ่อมแซม ปตร.คลองแค พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสมุทรสาคร 61097569877 จ้างซ่อมรถบรรทุกขนาด 1 ตัน (ดีเซล) ชป.041-3544 จำนวน 1 คัน สำหรับงาน บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20