Displaying 306561 - 306580 of 316883
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานสิงห์บุรี 61097591652 ซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 ซม. จำนวน 1 รายการ (งานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลองห้วยสลอด โครงการชลประทานสิงห์บุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 61097550511 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก. 1267-2544 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี M61090035673 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 90 รายการ สำหรับงานก่อสร้างสำนักงานชั่วคราวพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 61097489526 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ ของงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเมม จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 61097488920 ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ ของงานแก้มลิงบึงกระบังโรงพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง M61090035543 ซื้อหินคลุก จำนวน ๑ รายการ กิจกรรมงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๔L-๓R-๕L-๒L จำนวน ๑ สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง M61090035505 ซื้อหินคลุก จำนวน ๑ รายการ กิจกรรมงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๓L-๓R-๕L-๒L จำนวน ๑ สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ รายการ
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 61097479260 ซื้อปูนซีเมนนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 61097471579 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 61097475084 ซื้ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 61097475683 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 61097482086 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลบประทานจันทบุรี 61097460561 ซื้อลวดตาข่าย แบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย ๑ ๑/๒ นิ้ว ลวด ๓.๐๐ มม. และวัสดุอื่นๆ รวม ๘ รายการ ของงานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ โครงการชลประทานจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานราชบุรี 61097594279 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267 - 2544 รบ.399/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล 61087520177 ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบสื่อสารที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานอุทัยธานี 61097571502 ซื้อกระป๋องเทปูน และอื่นๆ จำนวน 26 รายการ งานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการชลประทานอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอุทัยธานี 61097572797 ซื้อกระสอบป่านใช้งานแล้วสภาพ 80% และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ งานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 61097543056 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 61097543844 ซื้อหินย่อย เบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 61097539634 ซื้อหินย่อย เบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20