Displaying 306581 - 306600 of 316883
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 61097536788 ซื้อหินย่อย เบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 61097545970 ซื้อหินย่อย เบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 61097517423 ซื้อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 61097506018 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดงานซ่อมแซมเครื่องกว้านระบาย จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเชียงราย 61087670840 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐-๐.๓๐ ม. และอื่นๆ จำนวน ๔๕ รายการ ของโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดงพระพร (ศูนย์ผลิตและกระจายพันธุ์สัตว์ป่า) ฝายห้วยน้ำฮากพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 61097586884 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ เลขที่ สชป.13/รซ.268/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 61097597453 ซื้อท่อพีวีซีสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ เลขที่ สชป.13/รซ.273/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 61097598891 ซื้อสีรองพื้น และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ เลขที่ สชป.13/รซ.274/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 61097587198 ซื้อน้ำมันเครื่องไฮดรอลิค และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ เลขที่ สชป.13/รซ.269/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 61097514441 ซื้อแผ่นไม้อัดยาง สำหรับใช้งานภายนอกและอื่นๆ รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 61097517448 ซื้อกระเบื้องลอนคู่และอื่นๆ รวม 79 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 61097535133 ซื้อสายเคเบิลเดินภายในอาคารและอื่นๆ รวม 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 61097513251 ซื้อสีน้ำอะคริลิคสำหรับทาภายในและอื่นๆ รวม 59 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 61097593573 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 และอื่นๆ รวม 4 รายการ (ใบเบิกเลขที่ 026/2562 มต. ลงวันที่ 24 กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 61097593768 ซื้อดินถม จำนวน 1 รายการ (ใบเบิกเลขที่ 027/2562 มต. ลงวันที่ 24 กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 61097592490 ซื้อหินย่อย ขนาด 3/4 นิ้ว และอื่นๆ รวม 2 รายการ(ใบเบิกเลขที่ 030/2562 มต.ลงวันที่ 24 กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง 61097592713 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 จำนวน 1 รายการ(ใบเบิกเลขที่ 031/2562 มต.ลงวันที่ 24 กันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 61097551992 ประกวดราคาซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ สำหรับงานปรับปรุงอาคารอัดน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่โครงการน้ำปาด 2 แห่ง ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (คป.อุตรดิตถ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการชลประทานสุโขทัย 61097589731 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว HSD จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานพะเยา 61097453206 ซื้อมอก.15-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 - ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20