Displaying 306601 - 306620 of 316883
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการชลประทานลำพูน 61097554950 ซื้อเหล็กฉาก - แปรงลวดสำหรับใช้กับหินเจียร์มือ จำนวน 16 รายการ เลขที่ คป.ลพ. 424/61 (คป.ลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก M61090035122 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ราการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (คบ.นครนายก)
1 กองการเงินและบัญชี 61097559318 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานลำพูน 61097591134 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้าง ไม้เนื้ออ่อน จำนวน 2 รายการ คป.ลพ.28/62 (คป.ลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานยโสธร M61090035213 หินใหญ่ คละ ขนาด 15-30 ซม. สำหรับงานแก้มลิงห้วยแดงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม
3 โครงการชลประทานปราจีนบุรี 61097299045 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ สำหรับโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำสะพานหิน บ้านสะพานหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการชลประทานปราจีนบุรี 61097277228 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ทำการโครงการห้วยไคร้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กองพัสดุ 61087455921 ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม กรมชลประทาน สามเสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 กองพัสดุ 61087503321 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ประกอบ กรมชลประทาน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 61097590013 ซื้อแผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีตหนา0.07 มม. x 2 ม.และรายการอื่นรวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานปราจีนบุรี 61087204201 ประกวดราคาเช่าค่าเช่าเข็มพืดเหล็กขนาดต่างๆ สำหรับงานก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองเฆ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานมุกดาหาร 61097595963 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานก่อสร้างฝายห้วยมุกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เลขที่ มห.1369/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 61097540717 จ้างซ่อมบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเลย 61097507252 ซื้อจอบขุดดินพร้อมด้าม ขนาด 3 ปอนด์ และอื่น ๆ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเลย 61097506703 ซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสี (มอก.277-2532) ขนาด 4.00 มม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเลย 61097506811 ซื้อเลื่อยลันดา ขนาด 26 นิ้ว และอื่น ๆ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเลย 61097506952 ซื้อพลั่วเหล็กปลายตัด สำหรับตักทราย ขนาด 24 ซม. และอื่น ๆ จำนวน 41 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 61097411417 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนขนาดต่างๆ รวม 3 รายการ เลขที่ ก.04/62 ชม. ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 61097441095 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป จำนวน 2 รายการ เลขที่ ก.05/62 ชม. ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 61097472316 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูป และ อื่นๆ จำนวน 10 รายการ เลขที่ 27/62 ชม. ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20