Displaying 316881 - 316900 of 340741
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 61117223624 ซื้อดินลูกรัง ตาม Specification ของกรมฯ ที่แนบ จำนวน ๒๑๘ ลบ.ม. พร้อม ทรายหยาบน้ำจืด ตาม Specification ของกรมฯ ที่แนบ จำนวน ๒๙๑ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 61117221916 ซื้อคอนกรีตบล็อกก่อผนัง ขนาด ๑๙x๓๙x๗ ซม. (มอก.๕๘-๒๕๓๓) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 61117223017 จ้างจ้างซ่อมปั๊มหัวจ่ายน้ำมันดีเซล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ 61117074570 ซื้อดินธรรมดา ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และวัสดุอื่นๆ รวม 13 รายการ ของงานซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง ร.1ซ 4ข สามชุก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ 61117203092 ซื้อไม้กวาดดอกหญ้าสำหรับแต่งหน้าปูน และวัสดุอื่นๆ รวม 36 รายการ ของงานซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย ม.-อ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ 61117186813 ซื้อพลั่วแทงดิน และวัสดุอื่นๆ รวม 43 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง คลองระบายน้ำ รวม 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ 61117186216 ซื้อเกียงสามเหลี่ยมปาดปูนอลูมิเนียม และวัสดุอื่นๆ รวม 38 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.คลองระบายน้ำ รวม 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ 61117075421 ซื้อดินธรรมดา ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และวัสดุอื่นๆ รวม 13 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง คลอง ร.1ซ 4ข สามชุก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ 61117073310 ซื้อิดินธรรมดา ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และวัสดุอื่นๆ รวม 10 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองบางลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ 61117071600 ซื้อดินธรรมดา ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และวัสดุอื่นๆ รวม 6 รายการ ของงานซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 4 ซ้าย ม.-อ. จ.สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ 61117182002 ซื้อดินธรรมดา ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และวัสดุอื่นๆ รวม 5 รายการ ของงานซ่อมแซมดาดคูส่งน้ำเข้านา คลอง กม.44+600 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ M61110021618 ซื้อเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม SR - ๒๔ (มอก.๒๐-๒๕๕๙)ขนาดต่างๆ และ เหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กข้ออ้อย SD - ๔๐ (มอก.๒๔-๒๕๕๙) ขนาดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ งานอาคารบังคับน้ำบ้านเกียรติพร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ M61110021622 จ้างทำ PC. PLANK GIRDER ขนาด ๑.๐๐ x ๖.๖๐ x ๐.๒๒ ม. และอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ ของงานอาคารบังคับน้ำบ้านแท่นพระ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ M61110021202 จ้างทำ GABION ขนาด ๒.๐๐ x ๑.๐๐ x ๐.๕๐ ม. ของงานอาคารบังคับน้ำบ้านแท่นพระ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 61117218074 ซื้อบุ้งกี๋ทำด้วยพลาสติก ขนาดกว้าง 18 นิ้ว และอื่นๆจำนวน 22 รายการ ( คบ.พลายชุมพล ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 61117216469 ซื้อเกรียงไม้สี่เหลี่ยมสำหรับปาดปูน ขนาด 14 และอื่นๆจำนวน 17 รายการ (คบ.พลายชุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 61117219778 ซื้อมอก.80-2550 ปูนซีเมนต์ผสม ชนิดบรรจุถุงกระดาษ หนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น และอื่นๆจำนวน 1 รายการ (คบ.พลายชุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 61117217975 ซื้อกระดาษปอนด์ขาวอย่างดีใช้กับคอมพิวเตอร์ขนาด A4 และอื่นๆจำนวน 19 รายการ (คบ.พลายชุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด M61110022112 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และเบ็ดเตล็ด แก้มลิงฝายหนองผ้าขาว หมู่ที่ ๕ บ้านภูเขาทอง ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด M61110022105 น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และเบ็ดเตล็ด แก้มลิงหนองเลิงแก พร้อมอาคารประกอบในเขตพื้นที่อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
นับ: 20