Displaying 321 - 340 of 529290
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 67039016879 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ สำหรับระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลดู่ ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ชลประทาน 17,000 ไร่ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลดู่ ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง M67030000302 ซื้อหินใหญ่ และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ ของงานซ่อมแซมฝายท่อทองแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง M67030000445 ซื้อหินใหญ่ และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ ของงานซ่อมแซมฝายท่อทองแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 67039004445 จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 67039002235 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก 67039008576 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล (B๗) (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ ตำบลน้ำพี้และตำบลป่าคาย ขนาด ๐.๖๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ ๔) ความยาว ๑๗,๐๐๑.๖๒๓ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๑๒,๐๐๐ ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 M67030000366 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
1 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี M67030000561 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง (ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสี่เหลี่ยม หล่อสำเร็จ) พร้อมยกวางเรียง รวม 2 รายการ สำหรับงานปรับปรุงท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำแจงงาม โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 67039003844 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ งานค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 67039000470 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 2,300 ลิตร ของงานกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร ลำห้วยช่องโค ปริมาณ 12,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉซ.ลต.54.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 67039002190 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91 จำนวน 1,940 ลิตร ของงาน กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักร ลำห้วยช่องโค ปริมาณ 12,000 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉซ.ลต.55.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ M67030000802 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองอ้ายแดง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 67039006384 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน ๙๕ งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ M67030000818 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลบ่อนอก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง 67029534901 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ชป. 041-5275 และอื่นๆ จำนวน 11 รายการ สำหรับงาน บำรุงรักษาหัวงานพื้นที่ 912 ไร่ จำนวน 9 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (คบ.ลำนางรอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ M67030000836 ไม้เนื้ออ่อนแปรรูป และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานอาคารบังคับน้ำห้วยตาชุบ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 67039005653 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (ขอบอ่าง) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 67039008568 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (โคกสูง) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ M67030000863 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ สำหรับงานปรับปรุงฝายทดน้ำคลองบางสะพาน (บ้านวังยาว) ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 67039008667 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (โคกสูง) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20