Displaying 341 - 360 of 529290
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด M67030000761 จ้างก่อสร้างถนนท้ายอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ผิวทาง Para Soil Cement โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ระยะทาง ๑.๕๘ กิโลเมตร ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 67029446863 ซื้อลวดผูกเหล็ก No.๑๘ (มอก.๑๓๘-๒๕๓๕) และรายการอื่นๆ รวม ๒๙ รายการ (กุดกว้าง) (สกก.๖ ขอนแแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด M67030000800 จ้างก่อสร้างถนนบนคันคลอง ๓L-๒L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ผิวทาง Para Soil Cement โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ระยะทาง ๐.๘๕ กิโลเมตร ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 67029452232 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 3,000 ลิตร จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P11 (ระยะที่ 1) ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 67029539033 ซื้อสารหล่อลื่น จำนวน ๕ รายการ เลขที่ บค๓/ฉ(ข)/๗๗/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 3 67029506122 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 67039005102 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เลขที่ บค๓/ฉ (ข)/๗๘/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 3 67029485910 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 67039004128 ซื้อน้ำมันดีเซล(B7) สำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) รวม ๑ รายการ สำหรับค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหิน ตำบลตลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก M67030000225 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับงานซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ปตร.ท่าแร้ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก M67030000086 จ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมมอเตอร์สูบน้ำ และอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบางยาง 1 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
1 โครงการชลประทานหนองคาย M67020022258 ซื้อหินย่อย เบอร์ ๓/๔ และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย LMC ความยาว ๑.๕๐ กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1 โครงการชลประทานหนองคาย M67020022326 ซื้อหินย่อย เบอร์ ๓/๔ และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย ๑L-RMC ความยาว ๒.๕๐ กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
1 สำนักงานชลประทานที่ 2 M67030000155 เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนน้ำพง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน พร้อมติดตั้ง รวม 8 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 2 M67030000209 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง พร้อมระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ สำหรับงานติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนน้ำพง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
1 โครงการชลประทานหนองคาย M67020022360 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1 โครงการชลประทานหนองคาย M67020022385 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว ๓.๐๐ กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1 สำนักงานชลประทานที่ 2 M67030000235 น้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น สำหรับงานปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำร่องสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
1 โครงการชลประทานหนองคาย M67020022405 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ความยาว ๓.๕๐ กิโลเมตร ฝายห้วยทอน (ตอนล่าง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
1 สำนักงานชลประทานที่ 2 M67030000249 เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแบบ Manual อ่างเก็บน้ำร่องสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พร้อมติดตั้ง รวม 4 รายการ สำหรับงานปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำร่องสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
นับ: 20