Displaying 361 - 380 of 529290
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 2 M67030000278 แผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ และอื่นๆ รวม 2 รายการ สำหรับงานปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำร่องสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
1 โครงการชลประทานหนองคาย M67030000737 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่างๆ จำนวน ๒ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ความยาว ๓.๐๐ กิโลเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน โครงการชลประทานหนองคาย ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
1 สำนักงานชลประทานที่ 2 M67030000288 ทรายหยาบ และอื่นๆ รวม 3 รายการ สำหรับงานปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำร่องสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
1 สำนักงานชลประทานที่ 2 M67030000298 อะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะ สำหรับงานปรับปรุงทำนบดินพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำร่องสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
1 โครงการชลประทานสกลนคร M67030000057 จ้างเหมาขุดลอกดินด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้ายปาดเกลี่ยตบแต่ง อ่างเก็บน้ำวังกอไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร (คป.สกลนคร)
1 สำนักงานชลประทานที่ 2 M67030000321 เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ อ่างเก็บน้ำแม่ปืม ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา รวม 7 รายการ
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 67039004696 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) (มอก.1267-2544) (รวม 1 รายการ) ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการท่อทองแดง SUB ฺBLOCK AREA ที่ 2 (ระยะที่ 1) ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 2 M67030000339 เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนแม่ต๊าก ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตั้ง รวม 8 รายการ
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 8 M67030000716 อะไหล่,น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำมันหล่อลื่น และเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการท่อทองแดง (ทุ่งมหาศาล) ระยะที่ 2 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 67029549493 ซื้อน้ำมันดีเซลบี 7 (มอก 1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร งานจัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ สาย LMC (ระยะที่ 3 ) ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 67039000933 ซื้อน้ำมันดีเซลบี 7 (มอก 1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร งานค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จ.สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000706 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ ของงานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ความยาว 1.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 67039016793 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000692 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าอะไหล่ต่างๆ ของงานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ความยาว 1.500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 67029511280 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000699 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดต่างๆ และวัสดุสำนักงานต่างๆ ของงาน ปรับปรุงตลิ่งฝายลูกที่ 6 ห้วยแม่ปูน ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000710 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด วัสดุสำนักงาน และอื่นๆ ของงานปรับปรุงอาคารปากคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวาและคอนกรีตดาดคลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000730 ซื้อไม้ยาง ไม่ใส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร จำนวน 1,664 ท่อน (34.3535) ลบ.ม. ขนาดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ ของงาน ปรับปรุงอาคารปากคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวาและคอนกรีตดาดคลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 M67030000131 ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนกระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000769 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าอะไหล่ต่างๆ ของงานปรับปรุงอาคารปากคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวาและคอนกรีตดาดคลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
นับ: 20