Displaying 21 - 40 of 550753
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024695 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของงานซ่อมแซมอาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.5+980 พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024696 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของงานซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองสีเสียด-บุ่งเข้ พร้อมอาคารประกอบ แห่งที่2 และติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024697 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านโคกกรวด พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024699 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมอาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.8+550 พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024700 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมอาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.17+313 พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024704 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมอาคารทดน้ำ คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.4+896 พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024705 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของงานซ่อม แซมอาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.13+018 พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024707 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านคีรีวัน พร้อมส่วนประกอบอื่น และติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024710 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.15+518 พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024711 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านหนองหัวเสือ พร้อมส่วนประกอบอื่น และติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024712 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมแก้มลิงบ้านหุบเมยพร้อมอาคารประกอบ พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024714 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านวังยาวพร้อมส่วนประกอบอื่น พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024715 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมแก้มลิงบ้านท่าชัยพร้อมอาคารประกอบ พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024716 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมแก้มลิงคลองกรวดและอาคารประกอบ พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 67049104951 ซื้อเสาไม้ยูคาทุบเปลือก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว x 3.00 ม. และอื่น ๆ จำนวน 26 รายการ สำหรับงานค่าควบคุมงานจ้างเหมางานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 สพญ.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสระแก้ว 67049313454 ซื้อดินปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝั่งขวา ขนาด 400 มิลลิเมตร อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสระแก้ว 67049316489 ซื้อดินปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย ขนาด ๔๐๐ มิลลิเมตร อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร 67049309679 ซื้อเหล็กรูปพรรณ และอื่นๆ รวม ๒๑ รายการ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ จำนวน ๕ หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024671 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของงานซ่อม แซมอาคารบังคับน้ำบ้านคลองคล้า พร้อมส่วนประกอบอื่น และติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024675 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของงานซ่อม แซมอาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+830 พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
นับ: 20