Displaying 21 - 40 of 102119
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานปราจีนบุรี 62127180358 จ้างเหมาก่อสร้างขุดลอกคลองด้วยรถขุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 62127172157 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 80 แกรม บรรจุรีมละ 500 แผ่น จำนวน 50 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 7 62127173749 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ INKJET สีดำ เบอร์ 61 และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครราชสีมา 62127057511 ซื้อกระดาษปอนด์ขาว ชนิดพิเศษ 80 แกรม A4 และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครราชสีมา 62127134709 ซื้อปากกาลูกลื่น ขนาดลายเส้น 0.38 ซม. และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 16 62127163804 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (มอก.๒๒๐๕-๒๕๔๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 62117441357 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยวิธีคัดเลือก
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 62127017163 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (มอก.213-2552) จำนวน 316 ลบ.ม. สำหรับงานโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (สพญ.5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 62127052806 ประกวดราคาซื้อวัสดุมวลรวม รวม 4 รายการ สำหรับงานค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (สพญ.5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 62127057687 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สำหรับงานค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (สพญ.5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 62127010805 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ขนาดต่าง ๆ สำหรับงานค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (สพญ.5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 62127155345 ประกวดราคาซื้อกล่อง GABIONS รวม 3 รายการ สำหรับงานค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา (สพญ.5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 62127173579 ซื้อน้ำยาตรวจวัดคุณภาพน้ำ ใช้กับเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม รวม 5 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ 62127152031 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คบ.ลำปลายมาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ M62120007869 ซื้อหินใหญ่ขนาด ๒๐ - ๓๐ ซม.,หินย่อยเบอร์ ๑ และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ งานคลองผันน้ำเชื่อมบ้านสี่เหลี่ยม - ลำห้วยโสนราช ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ M62120008006 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (มอก.๔๒๔-๒๕๓๐) ประเภทไม้เนื้ออ่อนไม้แปรรูปโรงเลื่อยจักร ขนาดต่างๆ งานคลองผันน้ำเชื่อมบ้านสี่เหลี่ยม-ลำห้วยโสนราช ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ M62120007761 ซื้อELASTIC FILLER หนา ๐.๐๑ ม.,WATERSTOP TYPE C และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ งานคลองผันน้ำเชื่อมบ้านสี่เหลี่ยม - ลำห้วยโสนราช ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ M62120007822 ซื้อเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กข้ออ้อย SD - ๔๐ (มอก.๒๔-๒๕๕๙) ขนาดต่างๆและเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม SR - ๒๔ (มอก.๒๐-๒๕๕๙)ขนาดต่างๆ จำนวน ๖ รายการ งานคลองผันน้ำเชื่อมบ้านสี่เหลี่ยม - ลำห้วยโสนราช ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ M62120007853 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑ ชนิดบรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น น้ำหนักถุงละ ๕๐ กก.(มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕) ISO-๙๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ งานคลองผันน้ำเชื่อมบ้านสี่เหลี่ยม - ลำห้วยโสนราช ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62127147081 ซื้อหลอดไฟฟ้า LED - แผงควบคุม รวม 8 รายการ พด.007/63ศศพ.ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20