Displaying 21 - 40 of 462431
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 66017520491 ซื้อพลั่วผสมคอนกรีตด้ามไม้ปลายตัด ขนาดปากกว้าง 10 นิ้ว และอื่นๆ จำนวน 28 รายการ เลขที่ สชป.13/รซ.308/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 66017525606 ซื้อพลั่วผสมคอนกรีตด้ามไม้ปลายตัด ขนาดปากกว้าง 10 นิ้ว และอื่นๆ จำนวน 20 รายการ เลขที่ สชป.13/รซ.306/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 66017481196 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 66017522196 ซื้อเมทัลชีท ขนาดยาว 6 เมตร และอื่นๆ จำนวน 36 รายการ เลขที่ สชป.13/รซ.309/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 66017531980 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี7 จำนวน 3,010 ลิตร จำนวน 1 รายการ (ของงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายดงฉิมพลี กม.0+460 - กม.0+910 อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่) เลขที่ 478/66 ชม. ลงวันที่ 27 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 66017527160 ซื้อสีสเปรย์และอื่นๆ รวม 19 รายการ สำหรับงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองหน้าตลาดสามพราน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการก่อสร้าง สชป.11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 66017528811 ซื้อเชือกปอและอื่นๆ รวม 20 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำปากคลองพระอุดม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการก่อสร้าง สชป.11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานมุกดาหาร 66017534393 ซื้อน้ำมันดีเซล งานปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 สาย ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เลขที่ มห.447/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานลพบุรี 66017531632 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ งานซ่อมแซมอาคารน้ำตกทดน้ำคลองสาย RMC กม.๐+๘๐๐ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแขม) โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานมุกดาหาร 66017534973 ซื้อน้ำมันดีเซล งานปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยมุก จำนวน 1 สาย ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เลขที่ มห.448/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 66017413198 จ้างจัดหาเสาเข็ม คอร. พร้อมตอก และอื่นๆจำนวน 3 รายการ
1 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 66017534704 ซื้อเหล็กแบนขนาด 50 มม.หนา 6.00 มม.ยาว 6.00 มม. - น้ำยาบ่มคอนกรีต ชนิดจุถังละ 25 ลิตร จำนวน 24 รายการ สำหรับงาน ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายห้วยขวาก(ฝายบ้านห่างทางหลวง) จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ คภฟ.95/2566 (คศ.ภูฟ้าพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 66017520255 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม มอก.20-2559 และอื่นๆจำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 66017520671 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 28 รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.26 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจาย พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเลย 66017506967 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตัน ชป.042-1027 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานเลย 66017533522 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 (มอก.1267-2544) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 66017526576 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 2,500 ลิตร ของงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำคลองชลประทาน ปตร.กันผม ระยะทาง 6.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉซ.ลต.325.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 66017526798 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 1,600 ลิตร ของงาน ปรับปรุงฝายท่ากระสังข์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เลขที่ ฉซ.ลต.326.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 66017533583 ซื้อน้ำมันดีเซลB7 จำนวน 1,000 ลิตร ของาน ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ปตร.มะเกลือใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ความยาว 2,500 เมตร 1 แห่ง เลขที่ ฉซ.ลต.324.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 66017521795 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 2,800 ลิตร ของงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร 1 แห่ง เลขที่ ฉซ.ลต.323.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20