Displaying 21 - 40 of 272274
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
3 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 64047376463 ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ โครงการฝายบ้านขอนขว้าง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 64047380588 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โครงการฝายบ้านขอนขว้าง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 64047343142 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และวัสดุอื่น ๆ รวม 10 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 12,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำและอาคารประกอบบ้านดอยอิสาน ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 64057094958 ซื้อคลิปโฟรแบค เบอร์ 112 และอื่น ๆ รวม 7 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมลาดคันคลองระบาย 1 ขวา-7 ซ้าย ฝั่งขวา กม.9+800 ถึง กม.11+200 เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 64057094759 ซื้อหมึก OKI-TN-B421-3K และอื่น ๆ รวม 10 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย 9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+600 ถึง กม.13+700 ฝั่งซ้าย เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057089777 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๘ ไร่ คลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ช่วงกม.๘๐ +๐๐๐ ถึงกม.๘๒+๑๓๕ และคลองส่งน้ำ ๑๑ ซ้าย ช่วงกม.๐+๐๐๐ ถึงกม.๒+๐๔๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057087352 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๖ ไร่ คลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ช่วงกม.๒๗+ ๐๐๐ ถึงกม.๒๙+๔๐๐ และคลองส่งน้ำ ๓ ซ้าย ช่วงกม.๐+๐๐๐ ถึงกม.๓+๒๐๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057082271 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๖ ไร่ คลองส่งน้ำ ๔ ซ้าย ช่วงกม.๐+๐๐๐ ถึงกม.๗+๑๐๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057092645 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๖ ไร่ คลองส่งน้ำ ๘ ซ้าย ช่วงกม.๒๘+๑๒๐ ถึงกม.๓๑+๕๒๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 64057086343 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 (มอก.1267-2544) จำนวน 9,000 ลิตร เลขที่ ผบค3/ฉ(ข)/595/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 64057090540 ซื้อสารหล่อลื่น จำนวน ๑๐ รายการ เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๕๙๘/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 64057087588 ซื้อสารหล่อลื่น จำนวน ๙ รายการ เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๕๙๗/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 64057073694 ซื้อวัสดุสำนักงาน ปากกาลบได้ MG ขนาดหัวปากกา 0.50 มิลลิเมตร สีน้ำเงิน และอื่นๆ จำนวน 20 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC วังยาง กม.60+137 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 64057092036 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน กลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ สำหรับงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 28 M64050003493 งานจ้างเหมาก่อสร้างงานดิน ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 4R-2R กม.0+860-1+280 (สาย 14.1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 64057007060 ซื้อตะปูหัวกลมแบนสำหรับงานช่างไม้ น้ำหนักลังละ 17.6 กก. มอก.113-2562 และอื่นๆ รวม 27 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 12.394 กม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 64057094482 ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี7 มอก.1267-2544 ผลิตภัณฑ์ ปตท. จำนวน 1 รายการ สำหรับงานแก้มลิงวังขอนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 64057005735 ซื้อสีทาภายนอกทารองพื้น (สีรองพื้นปูนใหม๋) ขนาด 3.785 ลิตร และอื่นๆ รวม 21 รายการ สำหรับงานระบบระบายน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 64057094748 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 งาน สำหรับงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 64047368791 ซื้อไม้รวก ขนาด Dia.2 นิ้วx2.50 ม. มัดละ 50 อัน และอื่นๆ รวม 18 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำบ้านปลายนา จังหวัดสุพรรณบุรี (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20