Displaying 21 - 40 of 310677
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 64097724899 ซื้อกล่องลวดตาข่าย Gabion, Mattress และ GEOTEXTILE จำนวน 3 รายการ โครงการซ่อมเสริมฝายทดน้ำบ้านยายฉิม ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก
1 สำนักงานชลประทานที่ 14 64097461124 ซื้อเลขที่ ฉ.๕๗๘ สายโทรศัพท์ภายในอาคาร และอื่น ๆ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097723159 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ บรรจุ ๕๐ กก./ถุง และอื่นๆจำนวน ๔ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ (Box Culvert) คลองส่งน้ำสาย ๑MC กม.๕+๖๐๐ สถานีสูบน้ำ P.๑ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 64097720478 จ้างเหมาขุดลอกคลองโดยรถขุด คลองตาปุ่น เลขที่ สชป.13/ดส.174/2564 (จังหวัดสมุทรสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 64097723458 จ้างเหมาขุดลอกคลองโดยรถขุด คลองรางแดง เลขที่ สชป.13/ดส.175/2564 (จังหวัดสมุทรสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 64097724737 จ้างเหมาขุดลอกคลองโดยรถขุด คลองสหกรณ์ เลขที่ สชป.13/ดส.176/2564 (จังหวัดสมุทรสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 64097725497 จ้างเหมาขุดลอกคลองโดยรถขุด คลองหัวโพ เลขที่ สชป.13/ดส.177/2564 (จังหวัดสมุทรสาคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097723160 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑ ขนาดบรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น น้ำหนักสุทธิถุงละ ๕๐ กก. (มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๓๒) และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย ๒MC-๕L และคลองซอย สถานีสูบน้ำ P.๒ ตำบลยางขี้นกอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097724578 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาด ๑ ๑/๒นิ้วx๓นิ้ว ยาว ๔.๐๐ ม. และอื่นๆจำนวน ๓ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย ๒MC-๕L และคลองซอย สถานีสูบน้ำ P.๒ ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097716244 จ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC กม.0+500-กม.3+500 เป็นช่วงๆ(ฝายป่าบอน) ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097715696 จ้างเหมาซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝายท่าดินแดงตก ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097677528 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 1R-LMC (ฝายป่าบอน) ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097716092 จ้างเหมาซ่อมแซม ทรบ.แม่เตย ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097716393 จ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีตดาด RMC (ฝายป่าบอน) ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097685859 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 3 แห่ง(ปตร.คลองป่าบอน) ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097715096 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารน้ำตก สาย LMC(ฝายป่าบอน) ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 14 64097694159 ซื้อเลขที่ ฉ.๖๑๖ กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 64097720656 จ้างทาสีใหม่และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซม ปตร.เปี๊ยะ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 64097720720 ซื้อวัสดุสำเร็จรูปก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ ของงานซ่อมแซมปตร.เปี๊ยะ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 64097668820 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาขุดบ่อก่อสร้างและขุดลอกคลอง แก้มลิง หมู่ 6 บ้านทุ่งกว้าง พร้อมระบบส่งน้ำ ปริมาตรเก็บกัก 250,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีคัดเลือก
นับ: 20