Displaying 21 - 40 of 520280
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานมุกดาหาร 66119278007 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป ขนาดต่าง ๆ รวม 3 รายการ งานอาคารบังคับน้ำห้วยพังคอง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มห.21/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานน่าน 66129011825 ซื้อน้ำยาสอบปรับเทียบค่ามาตราฐานวัดคุณภาพน้ำใช้กับเครื่องวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม ยี่ห้อ YSI รุ่น YSI556 จำนวน 4 รายการ สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เลขที่ นน.006/2567 (คป.น่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานเลขานุการกรม 66119498008 จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชั้น 4 อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานเลขานุการกรม 66129044833 จ้างจัดทำโครงการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในงานวันดินโลก ปี 2566 น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 ชูดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 66129031291 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 66129028713 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วบี7 มอก.1267-2544 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 9 66119446678 ซื้อทรายหยาบ และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบึงกาฬ 66129036623 ซื้ออะไหล่รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC๒๐๐-๘ หมายเลข ชป.รถ.๘๕๖/๕๓ จำนวน ๑๔ รายการ(ขุดลอกดินตะกอนอ่างเก็บน้ำห้วยหินตัน (ปชด.) โครงการชลประทานบึงกาฬ บ้านเวินโดน ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบึงกาฬ 66129033513 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ และอื่นๆจำนวน ๒ รายการ(บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานบึงกาฬ พื้นที่ชลประทาน ๑,๒๖๐ ไร่ คลอง ๒๙.๑๐๖ กม. ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบึงกาฬ 66129039772 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ HINO รุ่น KR ๓๐๐ หมายเลข ชป.๐๕๒-๐๐๑๖ จำนวน ๙ รายการ(ขุดลอกร่องชักน้ำเข้าบ่อพักน้ำประปาอ่างเก็บน้ำห้วยซำ โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบึงกาฬ 66129036078 จ้างซ่อมรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ยี่ห้อ NISSAN หมายเลข ชป.๐๔๑-๔๕๑๕ จำนวน ๘ รายการ(บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานบึงกาฬ พื้นที่ 1,260 ไร่ คลอง 29.106 กม. ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช 66129040183 ซื้อชุดบำรุงรักษาหัววัด สำหรับเครื่องวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบึงกาฬ 66129031199 ซื้ออะไหล่รถบรรทุก ขนาด ๖ ตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR๓๔JXXXS หมายเลข ชป.๐๕๒-๒๒๘๙ จำนวน ๘ รายการ(ขุดลอกร่องชักน้ำเข้าบ่อพักน้ำประปาอ่างเก็บน้ำห้วยซำ โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 66119494585 ซื้ออะไหล่รถฟาร์มแทรกเตอร์ ยี่ห้อ KUBOTA รุ่น M8540 เลขหมาย รต.2947 จำนวน 14 รายการ ฝายน้ำฝางลูกที่ 7 (ฝายต้นลุง) พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำฝาง ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 66129041988 ซื้อน้ำยาปรับมาตรฐานฯ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 66129036827 ซื้อคราดพลาสติกฯ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 66129035556 ซื้อบุ้งกี๋พลาสติกฯ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 66129035884 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เลขที่ บค๓/ฉ(ข)/๑๖/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 66129043021 ซื้อกระดาษ Plotterฯ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 66129035844 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๓๓,๑๗๖ ลิตร เลขที่ บค๓/ฉ(ซ)/๔/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20