Displaying 21 - 40 of 201647
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สถาบันพัฒนาการชลประทาน 63097213376 ซื้อแก้วน้ำรักษ์โลก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก 63097620960 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 357 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานปรับปรุงคันคลองปาเสมัสฝั่งซ้าย กม.1+182-2+400 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก 63097627813 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 357 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานปรับปรุงคันคลองระบายน้ำมูโนะ (ฝั่งซ้าย) ระยะทาง 1.020 กิโลเมตร ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก 63097625830 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 357 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานปรับปรุงคันคลองระบายน้ำสายที่ 1 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก 63097619113 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 357 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานเสริมคันคลองระบายน้ำสาย 14 (โคกไผ่) ฝั่งขวา ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 63097591148 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 2.200 ล้าน ลบ.ม โครงการแก้มลิงบ้านท่าเสา ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 63097630848 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 63097631964 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 2.200 ล้าน ลบ.ม โครงการแก้มลิงบ้านท่าเสา ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 63097621541 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 26 รายการ สำหรับงานแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 2.200 ล้าน ลบ.ม โครงการแก้มลิงบ้านท่าเสา ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 63097628757 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 63097634586 จ้างขยายเขตไฟฟ้าเข้าโครงการ ปตร.พาน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 63097632272 จ้างขยายเขตไฟฟ้าเข้าโครงการ ปตร.หนองเบื่อ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม M63090033010 จ้างติดตั้งและวางแนวท่อประปา ปี 2563 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 สถานีสูบน้ำบ้านแดนเมือง ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม M63090032924 จ้างขยายเขตไฟฟ้าเข้าโครงการ ปตร.ดงสระพัง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม M63090033062 จ้างขยายเขตไฟฟ้า 115 KV ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
3 โครงการชลประทานเพชรบุรี 63097634488 ซื้ออุปกรณ์ภายในสำนักงาน และรายการอื่นๆ รวม ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 63097624999 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 M63090032585 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 35 M63090032632 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 63097635675 จ้างขยายเขตไฟฟ้าเข้าโครงการ ปตร.ดงสะพัง ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20