Displaying 21 - 40 of 85800
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62087342228 ซื้อลูกกลิ้งทาสีพร้อมด้ามจับ ขนาด ๔ นิ้ว และอื่นๆ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ชลบุรี 62087254891 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ น้ำหนัก ๘๐ แกรม/ตรม. และอื่นๆ รวม ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 62087315577 ซื้อใบเลื่อยตัดโลหะประเภทใบเลื่อยมือฯ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62087342382 จ้างซ่อมทำสีใหม่ทั้งคันและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่ชำรุดรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร และอื่นๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 62087310274 ซื้อหินย่อย เบอร์ 2 และอื่นๆ รวม 8 รายการ สำหรับโครงการแก้มลิงเกาะแก้วพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์ (สกก.8 กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 62087312690 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด รวม 48 รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวา โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (สกก.8 กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุรินทร์ 62087281654 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงหนองแต้ ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 62087342785 ซื้อเสาไม้ยูคาฯ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 17 62087342339 ซื้อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบห้องประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ (Video Conference) สำหรับโครงการชลประทานจังหวัด สำนักงานชลประทานที่ ๑๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง M62080015066 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง -เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามหนังสือ ที่ สชป 13.16/459/2561 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2561
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 62087334139 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ จำนวน 1 งาน เลขที่ สชป.7 คบ./506/2562 งานขุดลอกตะกอนดินคลองระบายน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านนาสะเดา (ห้วยหลักแย้ตอนบน) ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 14 62087323647 ซื้อเลขที่ ฉ.๔๗๓ น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) (ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 62087342487 จ้างบานฝาท่อและเครื่องยกพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ของงานซ่อมแซมเครื่องกว้าน,บานระบายอาคารบังคับน้ำในคลองฉุกเฉินฝั่งซ้าย กม.2+732 ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี M62080013978 ขุดขยายคลองผันน้ำจากแม่น้ำปัตตานี-คลอง D8 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ขนาดลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร กว้างเฉลี่ย 10.50 เมตร ยาว 2,900.00 เมตร
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี M62080013931 คันกั้นน้ำกอตอรานอ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 1 กว้าง 14.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
2 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62087335449 เช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ HP. พร้อมพนักงานขับ จำนวน ๔ รายการ ของงานแก้มลิงหนองผำน้อยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62087331125 เช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ HP. พร้อมพนักงานขับ จำนวน ๔ รายการ ของงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนบน) จุดที่4 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนนทบุรี 62087210443 ซื้อตู้ Consumer Unit และอื่นๆ จำนวน 22 รายการ เลขที่ ฉจ.210/2562 (สำหรับงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 62087332102 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ สำหรับงานโครงการศึกษาเกณฑ์ความปลอดภัยจากเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ , เขื่อนพระลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา , เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี และเขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เลขที่ พด.ว.๘๒/๒๕๖๒ (สบอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62087326605 ซื้อซื้ออะไหล่รถขุดยี่ห้อ SAMSUNG SE -๒๑๐ รถ.๖๒๐ จำนวน ๓๔ รายการ งานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (เพ่ิมเติม)(Revise) เลขที่ ผบค.๓ /ฉ(ข)/๔๘๖/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20