Displaying 381 - 400 of 529290
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 67039001382 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ของงานแก้มลิงบึงปึกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 M67030000255 น้ำมันดีเซล (B7) (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000756 ซื้อเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.24-2559) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร จำนวน 1,840 เส้น หนักเส้นละ 8.88 กก. (16.3392) ตัน ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ ของงานปรับปรุงตลิ่งคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ความยาว 0.325 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 M67030000586 อาคารบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 12 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 67039000848 ซื้ออะไหล่รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน 12 รายการ ของงานแก้มลิงคลองละหานพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 67039005377 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ ๑๓.๒๙ ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000754 ซื้อไม้ยาง ไม่ไส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร (11.7884) ลบ.ม. ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ ของงานปรับปรุงตลิ่งคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ความยาว 0.325 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 67039000874 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ของงานแก้มลิงคลองละหานพร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000786 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 15 x 15 x 15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15 x 30 ซม. รูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. (C18/21) (มอก.213-2560) จำนวน 1 รายการ ของงาน ปรับปรุงตลิ่งคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ความยาว 0.325 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000853 ซื้อเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 x 2.50 ม. จำนวน 1 รายการ ของงานปรับปรุงตลิ่งคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ความยาว 0.325 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง M67030000963 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด วัสดุสำนักงาน และอื่นๆ ของงานปรับปรุงตลิ่งคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ความยาว 0.325 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039004685 ซื้อคราดเหล็ก ขนาด ๒๖ cm.,คราดมือเสือ พลาสติก ๑๑ ขา พร้อมด้าม และอื่น ๆ จำนวน ๔๙ รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม.๙+๐๐๐ ถึง ๑๒+๐๐๐ อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ระยะทาง ๓.๐๐ กิโลเมตร ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๑๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039005751 ซื้อตาข่ายกรองแสง สแลนกรองแสง ๘๐% กว้าง ๒ เมตร ยาว ๓ เมตร และอื่นๆ จำนวน ๑๗ รายการ งานซ่อมแซมหินทิ้งทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๑๒/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 67029551740 จ้างตรวจสภาพรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กค-5798 สุโขทัย หมายเลข ชป.041-4241จำนวน1คันของฝ่ายช่างกล สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่4งานทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบ ความจุ 11.88 ล้านลบ.ม.โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039007951 ซื้อผ้าใบกันฝน กันแดด อเนกประสงค์ ขนาด ๒x๓ เมตร และอื่นๆ จำนวน ๒๐ รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ MC อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๑๓/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039009605 ซื้อเชือกไนล่อน ๖ มม. เบอร์ ๐๐๑ สีเขียวขี้ม้า และอื่นๆ จำนวน ๑๕ รายการ งานซ่อมแซมหินเรียงทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๑๔/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039010159 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม(แพ็ค ๕ รีม) ,กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๓ ๕๐๐ แผ่น อื่น ๆ จำนวน ๒๒ รายการ ของงานซ่อมแซมบานระบาย ทรบ.และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๓+๓๐๐ ความยาว ๓.๓๐ กม.อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกา(ปรับปรุง)โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์(คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๔๙๗/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039010850 ซื้อหมึกเติมแท่นประทับ,กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ หนา ๘๐ แกรม(แพ็ค ๕ รีม) , อื่น ๆ จำนวน ๒๓ รายการ ของงานซ่อมแซมด้านหน้าและด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยตาเขียว โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์(คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๔๙๘/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039012730 ซื้อกรวยจราจรชนิด ๒ แถบ ขนาด ๕๐ ซม., กรวยจราจร PVC รุ่น DTA๙๐ และอื่นๆ จำนวน ๓๗ รายการ งานปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยสวายระยะทาง ๓ กม. ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๒๔/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 67039013013 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) ISO ๙๐๐๒-๒๕๔๒ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร ของงานเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำสนามบิน (emergency spillway) ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕๓๔/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20