Displaying 447681 - 447700 of 462431
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานสมุทรสาคร 61097739020 ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และรายการอื่นๆ รวม 11 รายการ สำหรับงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุรินทร์ 61097745948 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุรินทร์ 61097743204 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี 61097706523 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95 มอก.1269-2539 หรือISO 9002-2539 (รวม 1 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครพนม 61087651738 ประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหิน (AC) จำนวน 2 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนงาม ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานราชบุรี 61097740236 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267 - 2544 รบ.407/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานราชบุรี 61097742496 ซื้อตัวหนีบกระดาษและอื่น ๆ รบ.408/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานราชบุรี 61097248725 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในเขตโครงการชลประทานราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม 61097420454 ประกวดราคาซื้อท่อ PVC และอื่นๆ จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม 61097417728 ประกวดราคาซื้อไม้ขนาดต่างๆ ประตูหน้าต่างและราวบันได จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 61097725742 จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (คบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานขอนแก่น 61097690515 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (DIESEL OIL FOR HIGHSPEED ENGINES) ตามมอก.1267-2544 มอก.9002-2539 สำหรับงาน โครงการชลประทานขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 3 61097721886 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 3 61097719500 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 61097629972 จ้างเหมา จำนวน 4 รายการ ซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังพร้อมอาคารประกอบบ้านฮ่องลี่ ฯลฯ รวม 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 61097561834 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (จำนวน 1 รายการ) สำหรับโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว 61097744647 จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย (รวม 1 รายการ) พทบ.7/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 61097715084 ซื้อกรอบบานกลมเหล็กหล่อ ขนาด ศก. ๐.๓๐ และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 61097708509 ซื้อหินย่อย เบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 61097707964 ซื้อหินใหญ่ ขนาด ๐.๑๕-๐.๓๐ ม.และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20