Displaying 520261 - 520280 of 529290
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานสุรินทร์ 61097210638 ซื้อน้ำมันเเก๊สโซฮอล์ ๙๕ (มอก.๒๒๐๕-๒๕๔๘) รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 61087615156 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด ๐.๑๕ - ๐.๓๐ ม. และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 61087606217 ประกวดราคาซื้อซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (มอก.๔๒๔-๒๕๓๐) ประเภทไม้เนื้ออ่อน ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 61097216125 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เฉพาะเนื้อน้ำมัน(มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔)ไม่รวมภาชนะบรรจุ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งจำนวน ๑,๖๔๕ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 61097165673 ซื้อหมึกพิมพ์ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์สีและอื่นๆจำนวน ๙ รายการ โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 61097059935 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE I จำนวน 1 รายการ ใบเบิกเลขที่ 594/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 61097067120 ซื้อไม้แปรรูป ขนาด 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว x 4.00 ม. จำนวน 1 รายการ ใบเบิกเลขที่ ทส.599/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 61097065696 ซื้อหินย่อย เบอร์ 1 จำนวน 1 รายการ ใบเบิกเลขที่ ทส.598/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 61097063775 ซื้อหินย่อย 3/4 นิ้ว จำนวน 1 รายการ ใบเบิกเลขที่ ทส.597/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 61097062248 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน 1 รายการ ใบเบิกเลขที่ ทส.596/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 61097061510 ซื้อทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 1 รายการ ใบเบิกเลขที่ ทส.595/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 61097068052 ซื้อหินคลุกและวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ ใบเบิกเลขที่ ทส.600/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 61097068892 ซื้อยางแอสฟัลท์อีมัลชั่น CSS-1 และวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ใบเบิกเลขที่ ทส.601/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 61097214657 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 41 รายการ งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิมฝายยางนางโท ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 8 61097203365 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 8 61097185439 ซื้อท่อ HDPE และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 8 61097152900 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 8 61097154655 จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ 5 ประตู ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น FORTUNER 2.5 V A/T จำนวน 6 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 61077551014 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพนังกั้นน้ำชีฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 61077551205 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพนังกั้นน้ำชีฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นับ: 20