Displaying 529061 - 529080 of 550753
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 61107098986 ประกวดราคาซื้อดินฟูพร้อมเกลี่ยตบแต่งตามคุณลัษณะ SPEC ของกรมชลประทาน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 61107110189 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ ของงานปรับปรุงคลองผันน้ำที่ 1 กม.7+800 - 8+378 ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 4 M61100034391 วัสดุสนาม เบ็ดเตล็ด อะไหล่ อุปกรณ์เครื่องจักร วัสดุสำนักงานและอื่นๆ ฝายคลองไพรหลวง ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 4)
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 61107195570 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กกลม และอื่นๆ รวม 3 รายการ งานซ่อมแซมอาคาร Flab Gate ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (คบ.กุมภวาปี) กป.049/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 61107258910 ซื้อเบ็ดเตล็ดวัสกุดก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ ลป.96/2562 งานซ่อมแซมคลอง RMC กม.57+800-60+670 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 61107257598 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และอื่น ๆ รวม 3 รายการ ลป.94/2562 งานปรับปรุงเสริมขอบคอนกรีตดาดคลอง 1R-1L-RMC กม.0+000-กม.5+200 (สนับสนุนแปลงใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 61107261680 ซื้อเบ็ดเตล็ดวัสดุก่อสร้าง รวม 34 รายการ ลป.99/2562 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-RMC กม.13+800-15+475 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 61107260508 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และอื่น ๆ รวม 3 รายการ ลป.98/2562 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.1+500-2+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว 61107259543 ซื้อเบ็ดเตล็ดวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ ลป.97/2562 งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC กม.1+500-2+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 61107277630 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91และน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วB2 รวม 2 รายการ งานซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลองซอย 2R-1R-16R-LMC จำนวน 2 แห่ง กม.2+635 และ กม.4+140 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 61107273998 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91และน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วB2 รวม 2 รายการ งานซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ คลองซอย2R-1L-1R-14R-LMC จำนวน 3 แห่ง กม.0+005,กม.0+620 และ กม.1+080 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 61107275709 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์91และน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วB2 รวม 2 รายการ งานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายซอย2(ทุ่งป่าหนาด) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 61107270955 ซื้อตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4 นิ้วและอื่นๆรวม 31 รายการ งานซ่อมแซมด้านท้ายประตูระบายน้ำกุมภวาปี (คบ.กุมภวาปี) ใบเบิกพัสดุเลขที่ กป.064/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 61107270485 ซื้อดินถม และอื่นๆ รวม 2 รายการ งานปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย ML กม.0+950-1+350 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P10 (คบ.กุมภวาปี) เลขที่ กป.043/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 61107269911 ซื้อแผ่นยางกันซึม (RUBBER WATER STOP) ชนิด B และอื่นๆรวม 2 รายการ งานปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MR กม.0+415 - กม.2+303 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P9 (คบ.กุมภวาปี) ใบเบิกพัสดุเลขที่ กป.045/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 61107272628 ซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบเหลี่ยมและอื่นๆรวม 4 รายการ งานปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MR กม.0+415 - กม.2+303 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P9 (คบ.กุมภวาปี) ใบเบิกพัสดุเลขที่ กป.063/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 61107271162 ซื้อแผ่นยางกันซึม และอื่น ๆ รวม 2 รายการ งานปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย ML กม.0+950-1+350 พร้อมอาคารรปะกอบ สถานีสูบน้ำ P10 (คบ.กุมภวาปี) เลขที่ กป.044/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 61107270285 ซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบเหลี่ยมและอื่นๆรวม 2 รายการ งานปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย ML กม.0+950 - 1+350 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P10 (คบ.กุมภวาปี) ใบเบิกพัสดุเลขที่ กป.056/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 61107271906 ซื้อหินใหญ่ งานปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MR กม.0+415-2+303 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P9 (คบ.กุมภวาปี) เลขที่ กป.062/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานเลย 61107273371 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20