Displaying 41 - 60 of 201440
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 63097619063 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ(มอก.๔๒๔-๒๕๓๐) จำนวน 3 รายการ ปตร.ห้วยแคน หมู่ 5 พื้นที่รับประโยชน์ 450 ไร่ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 63097619028 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ ฝายห้วยระเว พื้นที่รับประโยชน์ 850 ไร่ ตำบลระเว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานลพบุรี 63097617995 จ้างขุดลอกตะกอนดินอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยหิน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานลพบุรี 63097614418 จ้างขุดลอกตะกอนดิน ปตร.ลำสนธิ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานตาก 63097617823 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อะไหล่รถยนต์และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ ของงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 3 1 แห่ง ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โครงการชลประทานตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานตาก 63097615705 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อะไหล่และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ ของงานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ 3 ฝ่าย ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โครงการชลประทานตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง 63097614092 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วพีทีที ไฮซีเทน 55 เฉพาะเนื้อน้ำมัน จำนวน 4,000 ลิตร งานปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายบุฝรั่ง กว้าง 30 เมตร สูง 3 เมตร จำนวน 1 แห่ง ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 63097615679 ซื้อประตูไม้อัดยางและอื่นๆ รวมจำนวน 10 รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 63097620992 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (DIESEL OIL FOR HIGH-SPEED ENGINES) ตาม มอก.1267-2544 ISO. 9002-2539 จำนวน 9,500 ลิตร สำหรับงานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ LMCกม.13+000-16+365 ช่วงที่ 4 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลบ้านแขม,หนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครพนม 63097614026 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดงหนองบัว ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานนครพนม 63097606637 ซื้อเบ็ดเตล็ด จำนวน ๓๓ รายการ งานโครงการแก้มลิงหนองสามขา (ระยะที่ ๔) ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต M63090032347 ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ประตูระบายน้ำคลองใหม่อุดมดี ขนาด 4.00 X 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต M63090032366 ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ประตูระบายน้ำเทพรังสรรค์ ขนาด 6.00 X 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต M63090032361 ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ประตูระบายน้ำลาดขวาง ขนาด 4.00 X 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต M63090032384 ซ่อมแซมตะแกรงกันขยะสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรประตูระบายน้ำประจำรัง จำนวน 1 แห่ง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต M63090032399 ซ่อมแซมตะแกรงกันขยะสถานีสูบน้ำท่าไข่ จำนวน 1 แห่ง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต M63090032378 ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ประตูระบายน้ำปากตะคลอง ขนาด 6.00 X 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต M63090032411 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบายระบาย ประตูระบายน้ำกลางคลองประเวศบุรีรมย์ จำนวน 1 แห่ง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา 63097611291 ซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 มอก.2205-2548 จำนวน 1 รายการ งานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ระยะทาง 8.61 กม. ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา 63097612576 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 1 รายการ งานบำรุงรักษาหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา พื้นที่ 870 ไร่ บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 99.30 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 193.10 กม. จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20