Displaying 41 - 60 of 99520
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 62107133159 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป (มอก.424-2530 ) ขนาดต่างๆ รวม 3 รายการ สำหรับค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 62107136757 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป (มอก.424-2530 ) ขนาดต่าง ๆ รวม 3 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 10.777 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 62107135967 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป (มอก.424-2530) ขนาดต่าง ๆ รวม 3 รายการ สำหรับงาน ประตูระบายน้ำและอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่นเจริญ ขนาด 10.00 x 8.00 ม. จำนวน 6 ช่อง ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานสุรินทร์ 62107028028 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง ๕๐๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๔,๖๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คป.สุรินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการชลประทานสุรินทร์ 62107028612 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง ๗๐๐.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยว่า ๒,๒๙๗,๖๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คป.สุรินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานเลขานุการกรม 62107119214 จ้างจัดตกแต่งสถานที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสกลนคร 62107136773 ซื้อเสียมพร้อมด้ามและอื่น ๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสกลนคร 62107137205 ซื้อถุงมือผ้าสำหรับงานก่อสร้างและอื่น ๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสกลนคร 62107137697 ซื้อรถเข็นปูนกระบะเหล็กและอื่น ๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 4 62107134354 ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซลหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน M62100013135 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน (คบ.แควน้อยบำรุงแดน)
1 โครงการชลประทานมหาสารคาม 62107128503 จ้างถ่ายแบบพิมพ์เขียวขนาดต่างๆ และอื่นๆ รวม 8 รายการ สำหรับงานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 62107137216 จ้างผู้ประเมินจากภายนอกเพื่อประเมินผลความสำเร็จและวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเชียงราย 62107139074 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และวัสดุอื่นๆ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,700 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 62107132983 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 M62100009821 วัสดุคัดเลือก ก และอื่น ๆ รวม 2 รายการ สำหรับงาน ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 M62100009874 หินใหญ่ ขนาด 20-50 ซม.และอื่น ๆ รวม 5 รายการ สำหรับงาน ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 M62100009774 หินใหญ่ ขนาด 20-50 ซม. และอื่น ๆ รวม 5 รายการ สำหรับงาน ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 2.09 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว
1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 62107120926 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 62107109511 ซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หมายเลข S 523 1101 0308 รวม 1 รายการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดสุรินทร์ (สกก.8 กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20