Displaying 41 - 60 of 102119
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62127171134 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ - ไม้ไผ่ จำนวน 2 รายการ พด.008/2563 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62127146772 ซื้อแคร์ไม้ไผ่ - ดินสำหรับปลูกผสมปุ๋ย รวม 22 รายการ พด.006/63 ศศพ.ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62127146501 จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์รีดโฟมบอร์ด รวม 1 รายการ พด.จ.004/63 ศศพ.ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุศูนย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62127141941 จ้างพิมพ์ภาพลงบนสติ๊กเกอร์รีดพลาสวูด รวม 2 รายการ พด.จ.003/63 ศศพ.ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 งานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62127181335 จ้างจัดหาและติดตั้งเครื่องยกพร้อมเพลาและบานระบาย จำนวน ๑ รายการ งานคลองผันน้ำเชื่อมบ้านสี่เหลี่ยม-ลำห้วยโสนราช ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(จ)๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 62127081575 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 M62120005088 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 32 เครื่อง จำนวน 4 รายการ
1 โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62117474189 ซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 1 รายการ สำหรับงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เลขที่ คภฟ.6/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62127176029 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ รต.2983 และรายการอื่นๆรวม 8 รายการ ของงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนล่าง) บ้านนาหว้า ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62127175807 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน ชป.046 - 2320 และรายการอื่น ๆรวม 5 รายการ ของงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนล่าง) บ้านนาหว้า ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62127177247 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาด 6 ตัน ชป.046 - 0506 และรายการอื่น ๆรวม 6 รายการ ของงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ (ตอนล่าง) บ้านนาหว้า ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร 62127164576 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 62127172007 จ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์กรหรือภารกิจงานชลประทาน และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักบริหารโครงการ 62127096813 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักบริหารโครงการ 62127095529 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กองพัสดุ 62127114829 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 62117114749 ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช และดินลูกรัง จำนวน 2 รายการ งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ
3 สำนักงานชลประทานที่ 11 62127051344 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เลขที่ EB.02/2563 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107162557 จ้างซ่อมใหญ่รถยนต์ยี่ห้อ ISUZU รุ่น NKR๕๕EX๑ หมายเลข ชป.042-1148 ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 62127168310 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์พลัส 95 จำนวน 2 รายการ โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยเหมืองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20