Displaying 41 - 60 of 85800
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 62087310726 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ (คส.2 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 62087309757 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (คส.2 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 62087310996 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ งานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุน การทำนาเกษตรอินทรีย์บริเวณค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (ระยะที่ 2 ) จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 6 62087335880 จ้างถ่ายเอกสารแบบก่อสร้าง ขนาด A๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 62087332737 ซื้อตะปูหัวกลมแบนสำหรับงานช่างไม้น้ำหนักลังละ 17.6 กก. มอก.113-2526 และอื่นๆ รวม 13 รายการ สำหรับงานระบบระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกระบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักเครื่องจักรกล 62087152547 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 สำนักเครื่องจักรกล 62067516775 ประกวดราคาซื้อรถปั้นจั่น ล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก 62087199032 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงคันคลองระบายน้ำปลักปลา-โคกกระท่อม จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 62087323809 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 17 62087204146 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้า-ขุดหลัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 17 62087201516 ซื้อตลับหมึก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 17 62087203435 จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถจิ๊ปหลังคาแข็ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 17 62087200184 ซื้อน้ำมันเครื่อง และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 M62080014908 งานย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง ,หม้อแปลง และแรงต่ำ บริเวณสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๓ ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (รวม ๑ แห่ง) (สจจ.๑๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62087304337 ซื้อฉากริมฝ้าซีลายน์ ขนาด ๒๐x๒๐x๐.๓ มม. ยาว ๒.๔๐ ม. และอื่นๆ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62087325611 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62087316096 ซื้อสีสเปรย์สีแดง ขนาดจุ กป. ละ ๔๐๐ ลบ.ซม. และอื่นๆ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 62087332131 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) (ISO.๙๐๐๒-๒๕๔๔) (รวม ๑ รายการ) สำหรับงานพัฒนาระบบกระจายน้ำในแปลงเกษตรกรรม อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ ต.มหาชัย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (สจจ.๑๓) เลขที่ ฉง.(ซ.)/๙๙/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 62087310533 ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าและอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 62087306232 ซื้ออะไหล่รถยนต์ยี่ห้อ HINO KR 320 รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20