Displaying 41 - 60 of 310673
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 64097719539 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ เลขที่ รต.355/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 64097719882 จ้างจ้างซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ จำนวน 1 รายการ เลขที่ รต.362/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 64097720278 ซื้ออะไหล่เครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 11 รายการ เลขที่ รต.359/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 64097720507 จ้างซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ จำนวน 1 รายการ เลขที่ รต.364/2564
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 64097719940 ซื้ออะไหล่เครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 11 รายการ เลขที่ รต.357/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097706969 ซื้อปากกาลบคำผิด ชนิดหัวเข็ม ๗ มล. และอื่นๆ จำนวน ๓๐ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ (Box Culvert) คลองส่งน้ำสาย ๑MC กม.๕+๖๐๐ สถานีสูบน้ำ P.๑ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097706801 ซื้อตะปูเหล็กหัวกลมแบนสำหรับใช้ในงานช่างไม้ชนิดผอมจุลังละ ๑๘ กก. และอื่นๆ จำนวน ๒๕ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ PL๓ ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097717913 ซื้อเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.๓๐ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๑๒ มม. จำนวน ๘๓๓ เส้น สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ (Box Culvert) คลองส่งน้ำสาย ๑MC กม.๕+๖๐๐ สถานีสูบน้ำ P.๑ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097717305 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัด ๑๘๐ กก./ตร.ซม. จำนวน ๒๑๙ ลบ.ม. สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย ๒MC-๔L และคลองซอย สถานีสูบน้ำ P.๒ ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097717470 ซื้อไม้แบบขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว x ๓ นิ้ว ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๔๖๔ ท่อน และอื่นๆจำนวน ๓ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ (Box Culvert) คลองส่งน้ำสาย ๑MC กม.๕+๖๐๐ สถานีสูบน้ำ P.๑ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097717191 ซื้อหินย่อยด้วยเครื่องจักร เบอร์ ๒ ตาม Specification ของกรมชลประทาน และอื่น ๆ จำนวน ๗ รายการ เลขที่ จ.๒๖๔/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097698310 จ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC(บ้านพร้าว)กม.1+000-2+000 เป็นช่วงๆ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097708703 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1L-RMC (บ้านพร้าว) กม.7+000-8+400 เป็นช่วงๆ ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097716459 ซื้อหินย่อยด้วยเครื่องจักร เบอร์ ๒ ตาม Specification ของกรมชลประทาน และอื่น ๆ จำนวน ๗ รายการ เลขที่ จ.๒๕๓/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด 64097672971 ซื้อสายไฟฟ้า THW ขนาด 1 x 25.0 ตารางมิลลิเมตร แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร (มอก.11-2553) และอื่นๆ จำนวน 11 รายการ ของงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างถนนบริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097707431 ซื้อร่มสนาม และอื่นๆ จำนวน ๓๙ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง MC-๒ R-๒R สถานีสูบน้ำ PL.๓ บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 64097716634 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ชนิดไม้เนื้ออ่อน มอก.๔๒๔-๒๕๓๐ และอื่นๆจำนวน ๓ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย ๒MC-๒L และคลองซอย สถานีสูบน้ำ P.๒ ตำบลกลางใหญ่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 64097591827 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ พร้อมขนส่ง สำหรับก่อสร้างเสาธง สำหรับอาคารที่ทำการสำนักเครื่องจักรกล จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097710235 จ้างเหมาขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 1L-RMC (บ้านพร้าว)กม.4+000-8+400 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097703378 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ RMC(บ้านพร้าว)กม.10+000-11+900 เป็นช่วงๆ ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20