Displaying 41 - 60 of 529064
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 67029544417 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น VIGO ๒.๕E (I/C) พรีรันเนอร์ ชป.๐๔๑-๕๐๐๔ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๗๓๔ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ (โครงการขับเคลื่อนการขยายผลนาข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน ๑ งาน ศูนย์อำนวยการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 67029534517 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยี่ห้อ ฟอร์ด รุ่น เรนเจอร์ ชป.๐๔๑-๓๗๑๓ หมายเลขทะเบียน กง ๙๙๑๙ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ (โครงการขยายผลการเลี้ยงกบ จำนวน ๑ งาน ศูนย์อำนวยการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 67029537226 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตรวจการณ์ แบบ ๕ ประตู ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น ฟอร์จูนเนอร์ ชป.๐๒๒-๑๒๔๖ หมายเลขทะเบียน กจ ๘๔๖๔ นครศรีธรรมราช จำนวน ๑ รายการ (โครงการสาธิตการเลี้ยงปูนา กุ้งฝอย หอยขม จำนวน ๑ งาน ศูนย์อำนวยการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 67029553300 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 เลขที่ สบค.7 คร.105 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 67029368858 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 M67030000094 ซ่อมใหญ่รถขุด ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 3 คัน
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 67039002417 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ สำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร และน้ำมันเบนซิน จำนวน ๕๐๐ ลิตร งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา คูส่งน้ำ ๐๑๓ คลอง RMC จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 M67030000129 ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 6 คัน
1 โครงการชลประทานเลย 67039007760 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B7 (มอก.1267-2544) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 M67030000075 ซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 3 ลำ
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 M67030000101 ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 7 คัน
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 67039000345 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 67039009263 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 67029535441 จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อ NISSAN จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 67029534130 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด ท่อพีวีซี และอื่น ๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 67029539542 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน ยี่ห้อ NISSAN จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 67039005606 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี7 มอก.1267-2544 จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 67039003471 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานน่าน M67030000378 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น สำหรับงาน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาดผาขน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 67039018085 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวม 1 รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานพร้อมอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 12,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำบ้านยาง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20