Displaying 41 - 60 of 272274
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 M64050003604 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าอะไหล่-วัสดุของใช้และอื่นๆ งานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 64047375507 ซื้อตะปูหัวกลมแบนสำหรับงานช่างไม้ น้ำหนักลังละ 17.6 กก. ขนาด 3 นิ้ว มอก.113-2562 และอื่นๆ รวม 15 รายการ สำหรับงานคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ โครงการคันกั้นน้ำประตูระบายน้ำบางตะเคียน ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 64047376729 ซื้อBolt-Nut ขนาดต่างๆ (Class 4,6 ชุบสังกะสี) รวม 4 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.246 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 12 64057008624 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม ขนาดจุกล่องละ 5 รีม มอก.1054-2560 และอื่นๆ รวม 22 รายการ สำหรับงานระบบระบายน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 2,000 ไร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท (สกก.12) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 64057094419 ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดปากลิ้นราง ชั้น3 (ยาวท่อนละ 1.00 ม.) จำนวน 3 รายการ ปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน คูส่งน้ำสาย 8(9R-1L) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 64057078448 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว บี7 มอก.1267-2544 รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 64057082042 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 3.000 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง ตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 64057081902 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี7 (มอก.1267-2544) รวม 1 รายการ สำหรับงานแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบความจุ 2.200 ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงบ้านท่าเสา ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 64057078368 ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 16 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 2.400 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนา ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 64047370025 ซื้อเชือกไนล่อนและอื่น ๆ วัสดุเบ็ดเตล็ด สำหรับงานประตูระบายน้ำคลองหัวตรุด กม.9+200 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 64037421973 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 7,500 ลบ.ม. ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 64057089020 ซื้อเหล็กรูปพรรณและวัสดุสำเร็จรูปอื่น ๆ รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 3 นครพนม 64047353387 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1,666 ลบ.ม. อาคารชลประทานตามแนวคลองผันน้ำ โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 3 64057087508 ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 64057061993 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ ยี่ห้อ HINO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 64057070124 ซื้อเครื่องกว้าน และบานฝาท่อกรอบสี่เหลี่ยม ชนิดรับน้ำทางเดียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 64057059856 ซื้ออะไหล่สำหรับรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 64057061495 ซื้ออะไหล่รถฟาร์มแทรคเตอร์ ยี่ห้อ KUBOTA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 64047264596 ประกวดราคาซื้อซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตสำหรับใช้งานก่อสร้างทั่วไปขนาดต่างๆ สำหรับโครงการฝายทดน้ำบ้านบึงหล่ม พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 64057088190 ประกวดราคาซื้อซื้อท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียวชนิดใต้ดินและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับงานก่อสร้างฝายบ้านวังโก 1 พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นับ: 20