Displaying 61 - 80 of 102119
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ชลบุรี 62117352861 ประกวดราคาซื้อจัดหาพร้อมติดตั้งท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมค่าวางเรียงท่อ ต่อเชื่อมท่อและทดสอบ รวม ๑ งาน ของงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR๑ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (สพญ.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8 ชลบุรี 62127161296 ประกวดราคาซื้อจัดหาพร้อมติดตั้งท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมค่าวางเรียงท่อ ต่อเชื่อมท่อและทดสอบ รวม ๑ งาน ของงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR๑ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (สพญ.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 62127162941 ซื้อฟองน้ำใช้ทำหน้าปูน และวัสดุอื่นๆรวม 42 รายการ เพื่อใช้ในงานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 1,2,3,4,5 และ 6 (3L-22L-1R) ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 62117447605 ซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม จำนวน 1 รายการ สำหรับงานครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 62127145927 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ตรวจการณ์แบบ 5 ประตู ยี่ห้อ MITSUBISHI PAJERO SPORT จำนวน 1 รายการ ฝ่ายช่างกล โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62127065864 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัยที่อายุ๒๘วัน(กก./ตร.ซม.)รูปลูกบาศก์๑๕x๑๕x๑๕ ซม.และรูปทรงกระบอก๑๕x๓๐ซม.รูปลูกบาศก์๒๑๐กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก ๑๘๐กก./ตร.ซม.จำนวน ๑ รายการ งานคลองเชื่อมลำห้วยโสนราช ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.ซ.บร.๑๔/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 62127168452 ซื้อหินใหญ่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 62127163961 จ้างเหมาเครื่องจักรก่อสร้างทำนบ จำนวน ๑ แห่ง ของงานทำนบชั่วคราวกักเก็บน้ำคลองท่าลาด ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานเลขานุการกรม 62127078988 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร M62120007252 รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 3 รายการ
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62127115102 ซื้อกล่องลวดตาข่ายเคลือบสังกะสี Mattresses ขนาด ๓ x ๒ x ๐.๓ม. และอื่นๆ รวมจำนวน ๓ รายการ ของงานซ่อมแซมลาดตลิ่งและชุดลอกคลองระบายหนองคุ้ม ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่(คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62127118853 ซื้อกล่องลวดตาข่ายเคลือบสังกะสี Mattresses ขนาด ๓ x ๒ x ๐.๓ ม. และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ ของงานซ่อมแซมลาดตลิ่งฝายห้วยแม่คำมี ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 62127110383 จ้างจัดทำป้ายไวนิลตาไก่ขนาดต่างๆ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62127072175 เช่าเต็นท์ทรงโค้ง ขนาด 5 x 12 ม. พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62127072169 จ้างพิมพ์ไวนิล ขนาด 700 ซม. x 1,850 ซม. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 สุราษฎร์ธานี 62117056282 ประกวดราคาซื้อซื้อดินธรรมดาและอื่น ๆ รวม 2 รายการ สำหรับงานคลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานเลขานุการกรม 62127086899 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานภูเก็ต 62117312177 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน จำนวน 1 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง 62107221367 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดคลับเคลื่อน 4 ล้อ งานค่าซื้อครุภัณฑ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมชลประทาน) หมายเลข 6103 0701 0043 ที่แนบ เลขที่ EB หม(ซ).02/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 M62120006848 ซื้อวัสดุก่อสร้างไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ รวม 3 รายการ งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (คลอง 2L-MC) ระยะที่ 4 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ.นครราชสีมา)
นับ: 20