Displaying 61 - 80 of 85800
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 62087331205 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ สำหรับงานซ่อมแซมคูส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการพญาโฮ้ง (พื้นที่ ๑) จังหวัดพัทลุง (สจจ.๓๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087328615 ซื้ออะไหล่รถขุด HYDRAULIC ตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รถ.822 (จำนวน 8 รายการ) (คข.146) สำหรับงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087328204 ซื้ออะไหล่รถขุด MARSH BACKHOE ยี่ห้อ HITACHI รถ.679 (จำนวน 16 รายการ) (คข.145) สำหรับงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087329021 ซื้ออะไหล่รถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ยี่ห้อ SUMITOMO รถ.877 (จำนวน 8 รายการ) (คข.148) สำหรับงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087328921 ซื้ออะไหล่รถขุด HYDRAULIC ตีนตะขาบ ยี่ห้อ SAMSUNG รถ.758 (จำนวน 5 รายการ) (คข.147) สำหรับงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087329198 ซื้ออะไหล่สำหรับรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU ชป.052-2248 (จำนวน 12 รายการ) (คส.74) สำหรับงานคลองระบายน้ำหัวตรุดพร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087329768 ซื้ออะไหล่รถดันตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รต.2430 (จำนวน 15 รายการ) (คส.78) (สำหรับงาน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองหัวตรุด พร้อมอาคารประกอบ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087329341 ซื้ออะไหล่สำหรับรถบรรทุกน้ำมัน ยี่ห้อ HINO ชป.097-0561 (จำนวน 58 รายการ) (คส.75) สำหรับงานแก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087336716 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 19,700 ลิตร (คส.81) สำหรับงานแก้มลิงศูนย์รวบรวมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน จังหวัดตรัง (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7 62087329466 ซื้ออะไหล่สำหรับรถบรรทุกติดปั้นจั่น ยี่ห้อ HINO ชป.097-0542 (จำนวน 16 รายการ) (คส.80) สำหรับงานแก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) พร้อมระบบระบายน้ำ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 11 62087321361 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน กก.5664 สกลนคร จำนวน 10 รายการ สำหรับงานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ยูนิต 2 ส่วนที่ 1 เลขที่ จ.104/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087299166 ซื้อสลักแป้นเกลียวและอื่น ๆ จำนวน 8 รายการ เลขที่ จ 896 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087266852 ซื้อเชือกลวดเหล็กกล้าตีเกลียวชั้นคุณภาพ และอื่นๆ เลขที่ จ 890 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087200482 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ KYOCERA MITA รุ่น TAX 180 เลขที่ จ 884 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087300844 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค พีทีที เบอร์ 68 และอื่นๆ เลขที่ จ 894 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087267696 ซื้อท่อยางต่อท่อส่งดินบนทุ่นน้ำ ขนาด OD 330 มม. เลขที่ จ 889 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087268733 ซื้ออะไหล่ระบบ HYDRAULIC KURIMOTO 300 DS-8 รข.62 เลขที่จ 887 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087267898 ซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนชนิดเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพ HR และอื่นๆ เลขที่ จ 888 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087298494 ซื้ออะเซติลีน และอ๊อกซิเจนอุตสาหกรรม จำนวน 2 รายการ เลขที่ จ 897 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087272636 ซื้อลวดเชื่อมเหล็กกล้าเหนียวชนิดเชื่อมด้วยประกายไฟฟ้า มอก.49-2528 และอื่นๆ เลขที่ จ 892 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20