Displaying 61 - 80 of 462431
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 66017508703 ซื้อหินใหญ่ คละ ขนาด ๑๕-๓๐ ซม. (รวม ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 66017443014 ซื้อเหล็กกล่อง และอื่นๆ จำนวน 9 รายการ อาคารควบคุมและติดตั้งระบบควบคุมการจัดการน้ำ (SCADA) และเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก 66017532106 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพื้นที่ตำบลน้ำพี้และตำบลป่าคายขนาด ๐.๖๕ ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน ๓ เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะที่ ๔) ความยาว ๑๗,๐๐๑.๖๒๓ เมตร พื้นที่รับประโยชน์ ๑๒,๐๐๐ ไร่ (คก.ชป.๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 66017531000 ซื้อหญ้าสำหรับป้องกันการกัดเซาะ จำนวน 1 รายการ ฝายห้วยวังยาว พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 1 66017520310 จ้างเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจโครงการแผนงานต่างๆ จำนวน 1 รายการ สชป.1/จ.22/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 66017532761 ซื้อหญ้าสำหรับป้องกันการกัดเซาะ จำนวน 1 รายการ อาคารบังคับน้ำห้วยเหมือด พื้นที่รับประโยชน์ 180 ไร่ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 66017532572 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 (มอก.1267-2544) จำนวน 6,000 ลิตร ฝายห้วยพันโบม (ตอนกลาง) พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 66017529718 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 (มอก.1267-2544) จำนวน 6,000 ลิตร ฝายห้วยเซบาย(ตอนบน) พื้นที่รับประโยชน์ 550 ไร่ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน 66017532004 ซื้อเลขที่ ฉ.104 หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson รุ่น L3110 หมายเลขเครื่อง X5DW38136 (อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียน) และรายการอื่นๆ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน 66017518120 ซื้อเลขที่ ฉ.103 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว(มอก.1267-2544)(ISO 9002-2539) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 66017528395 ซื้อเสาเข็ม ค.อ.ร.0.15x0.15x6.00 ม.พร้อมตอก จำนวน 1 รายการ สำหรับงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ 10 ซ พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 66017529974 ซื้อดินถมที่ จำนวน 1 รายการ สำหรับงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ 10 ซ พื้นที่ชลประทาน 800 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 66017536083 ซื้อท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก และอื่นๆ รวม 3 รายการ ปรับปรุงคลองส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P6A (ระยะที่ 4) ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชุมพร 66017536165 จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ และอื่นๆ เลขที่ ฉจจ.๐๓๓/๒๕๖๖ (งานอาคารบังคับน้ำแพรกคลองวัวน้อย พื้นที่รับประโยชน์ ๘๐๐ ไร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 66017534842 ซื้อวัสดุสำนักงานและอื่นๆ จำนวน 11 รายการ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชุมพร 66017534279 ซื้อยางรถยนต์ และอื่นๆ เลขที่ ฉจซ.๑๗๕/๒๕๖๖ (งานอาคารบังคับน้ำแพรกคลองวัวน้อย พื้นที่รับประโยชน์ ๘๐๐ ไร่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ 66017379954 จ้างเก็บขยะเศษวัสดุลอยน้ำคลองน้อย,คลองบางกรูด และคลองตาเพชร จำนวน 1 งาน สำหรับงาน ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (คบ.ภาษีเจริญ) เลขที่ ภจ.76/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ 66017380390 จ้างกำจัดวัชพืชคลองยายหลี,คลองสวนจาก,คลองจิ๋วตัน,คลองแต้จิ๋ว,คลองต้นเลียบและคลองยายหลัด จำนวน 1 งาน สำหรับงาน ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (คบ.ภาษีเจริญ) เลขที่ ภจ.77/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ 66017378525 จ้างขุดลอกตะกอนดิน และเศษวัชพืชคลองแต้เล้า จำนวน 1 งาน สำหรับงาน ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (คบ.ภาษีเจริญ) เลขที่ ภจ.74/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ 66017379430 จ้างเก็บขยะเศษวัสดุลอยน้ำคลองไหหลำ,คลองท่าเสา และคลองปัญญา จำนวน 1 งาน สำหรับงาน ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (คบ.ภาษีเจริญ) เลขที่ ภจ.75/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20