Displaying 61 - 80 of 310676
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097710446 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC (บ้านพร้าว) กม.11+000-13+000 เป็นช่วงๆ ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097710692 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอด LMC(บ้านพร้าว) กม.10+835 ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097710952 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2R-RMC(ท่าแนะ)กม.4+000-5+090 เป็นช่วงๆ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097703236 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ RMC(ท่าแนะ)กม.9+000-10+300 เป็นช่วงๆ ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097699525 จ้างเหมาซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2L-RMC(บ้านพร้าว)กม.0+980-1+980 เป็นช่วงๆ ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097516699 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำ LMC (ควนกุฏิ) กม.๓+๑๙๐ ถึง กม.๓+๘๕๐ ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097517966 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมตลิ่งคลองส่งน้ำ RMC (หลักสาม) กม.๘+๑๕๐ ถึง กม.๘+๗๐๐ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097509556 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำปากศาลา-ทรบ.หารไม้แก่น กม.๐+๐๐๐-๓+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097508931 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำ ปตร.หัวควน กม.๐+๐๐๐-๒+๐๐๐ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097519323 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมการกัดเซาะท้ายฝายป่าบอน ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097509736 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำห้วยเผยอ กม.๐+๐๐๐-๔+๐๐๐ เป็นช่วงๆ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการชลประทานพัทลุง 64097509316 จ้างก่อสร้างซ่อมแซมคันกั้นน้ำ ปตร.หารอ่างทอง กม.๑+๐๐๐-๒+๕๐๐ เป็นช่วงๆ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (คป.พัทลุง) โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097711268 ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและวัสดุเจือปน ตาม Specification ของกรมชลประทาน จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๒๓๓/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097713116 ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและวัสดุเจือปน ตาม Specification ของกรมชลประทาน จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๒๓๘/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097713610 ซื้อเสาเข็มไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาว ๖.๐๐ ม. จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๒๔๐/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097714667 ซื้อดินธรรมดาพร้อมบดอัดแน่น ตาม Specification ของกรมชลประทาน จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๒๔๔/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097714933 ซื้อดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น ตาม Specification ของกรมชลประทาน จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๒๔๕/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097715917 ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช และวัสดุเจือปน ตาม Specification ของกรมชลประทาน จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๒๔๙/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน 64097716044 ซื้อดินลูกรัง ตาม Specification ของกรมชลประทาน และอื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ เลขที่ จ.๒๕๐/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 64097710567 จ้างเหมาซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.คลองโพธิ์ออก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20