Displaying 61 - 80 of 272274
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13 64057086220 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) (ISO.๙๐๐๒-๒๕๔๔) (รวม ๑ รายการ) สำหรับงานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ระยะที่ ๒ ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (สจจ.๑๓) เลขที่ ฉง.(ซ.)/๘๕/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกระบี่ 64047452261 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น MITI-X หมายเลขชป.041-4072 หมายเลขทะเบียน นข 1061 นครศรีธรรมราช น้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล และอื่นๆ รวม 14 รายการ สำหรับงานแก้มลิงหนองลุงเชย ปริมาตรเก็บกัก 0.035 ล้านลูกบาศก์เมตร ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกระบี่ 64057069757 จ้างทำป้ายไวนิลวัชพืชกีดขวางทางน้ำ และอื่นๆ รวม 3 รายการ สำหรับงานการจัดการน้ำชลประทาน (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 64057086798 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำพื้นที่ตำบลท่าแค (พื้นที่ ๑) จังหวัดพัทลุง สจจ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกระบี่ 64057017790 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้อ FORD รุ่น RANGER หมายเลขชป.041-3495 หมายเลขทะเบียน กจ 6455 นครศรีธรรมราช น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล และอื่นๆ รวม 14 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสาย RMP กม.1+530-กม.2+650 ฝายคลองทรายขาว (คป.กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 64057085177 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานออกแบบจัดระบบน้ำโครงการฝายบ้านพร้าว (1ซ - สายใหญ่) จังหวัดพัทลุง สจจ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 64057085284 ซื้อน้ำมันดีเซล-น้ำมันเบนซิน รวม 2 รายการ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำยวม (ส่วนที่ 2 ระยะที่ 2) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ พด.สจจ.1/050/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 33 64057085697 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานออกแบบจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและ่บำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (1ซ- ๓ซ สายใหญ๋) สจจ.๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 64047424977 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เลขที่ 248/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 64047425819 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เลขที่ 249/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สงขลา 64047447226 จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ตัน ชป.046-2066 งานคลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จังหวัดตรัง (สพญ.11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 64047443072 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เลขที่ 250/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 13 64047418695 ซื้อกระดาษทำปก และอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 64057042004 เช่าเครื่องจักรกล จำนวน 1 รายการ เลขที่ 254/2564 โครงการจัดหาน้ำให้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใต้ร่มพระบารมี ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 64057090438 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วB๗ มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (กุดหมากเห็บ) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 64057092618 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (ลำสะพุง) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 64057007447 ซื้ออะไหล่เครื่องสั่นคอนกรีต (ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 64047444015 ซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง (ซ่อมแซมท่ายอาคารระบายน้ำบ้านหนองรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสมุทรสาคร 64057089027 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 2000 ลิตร สำหรับงานประตูระบายน้ำคลองสหกรณ์สาย 3/1 (ก่อสร้างใหม่ฝั่งขวาคลองโคกขาม) จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกาญจนบุรี 64057011101 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด และอื่นๆ (งานก่อสร้างประตูระบายน้ำดอนขาม (คลองท่าล้อ-อู่ทอง) ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20