Displaying 61 - 80 of 529064
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 67039018001 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ สำหรับก่อสร้างโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 67039007920 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวม 1 รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำห้วยสำราญ (ระยะ 2) จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 67029544502 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด รวม 11 รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.26 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านซับกระจายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกฤษณา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานน่าน M67030000355 คอนกรีตสำเร็จรูป จำนวน 1 รายการ สำหรับงาน เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บอ่างเก็บน้ำน้ำแหง (พรด.) พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ โครงการชลประทานน่าน ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
1 โครงการชลประทานบึงกาฬ 67029519199 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A๔ นํ้าหนัก ๘๐ กรัม/ตร.ม. มอก.๑๐๕๔-๒๕๓๔ และอื่นๆ จำนวน ๒๘ รายการ (งานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบึงกาฬ 67029531702 ซื้อลวดเสียบกระดาษ NO.๑ และอื่นๆ จำนวน ๓๐ รายการ (บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานบึงกาฬ พื้นที่ ๑,๒๖๐ ไร่ คลอง ๒๙.๑๐๖ กม. ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสมุทรปราการ M67030000899 ซ่อมใหญ่เปลี่ยนชิ้นส่วนวัสดุ-อุปกรณ์ (Overhaul) เครื่องกว้าน-บานระบาย ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 งาน
1 โครงการชลประทานสมุทรปราการ M67030000862 จัดหาและติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน จำนวน 1 งาน
1 โครงการชลประทานบึงกาฬ M67020022302 วัสดุเบ็ดเตล็ด วัสดุสำนักงาน อะไหล่ และอื่นๆ งานปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยซำ โครงการชลประทานบึงกาฬ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
1 โครงการชลประทานนครนายก 67039013578 จ้างเช็คระยะรถยนต์ จำนวน 1 คัน บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานนครนายก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คป.นครนายก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา M67030001069 ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบางแม่หม้าย จำนวน 1 แห่ง สำหรับงานค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา
1 โครงการชลประทานสระแก้ว 67029552319 จ้างเหมาจัดทำเอกสารสำหรับอบรม ค่าใช้จ่ายการดูงาน จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบึงกาฬ M67020022232 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. และอื่นๆ จำนวน 8 รายการ งานอาคารบังคับน้ำห้วยซำพร้อมขุดลอก ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
1 โครงการชลประทานสระแก้ว 67029539718 ซื้อปากกาลูกลื่น และอื่น ๆ จำนวน ๖ รายการ ค่าใช้จ่ายการดูงาน สำหรับงานค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบึงกาฬ M67020022172 วัสดุเบ็ดเตล็ด วัสดุสำนักงาน อะไหล่ และอื่นๆ งานอาคารบังคับน้ำห้วยเปลือยพร้อมขุดลอก ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
1 โครงการชลประทานเพชรบุรี 67039004160 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว(B๗) มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ หรือ ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙ รวม ๑ รายการ
1 โครงการชลประทานเพชรบุรี 67039008930 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว(B๗) มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ หรือ ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙ รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเพชรบุรี 67039004915 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ๙๕ มอก.๑๒๖๙-๒๕๓๙ หรือ ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙ รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบึงกาฬ M67020022019 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสวรรค์ 2 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 67039006463 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 จำนวน 9,000 ลิตร เลขที่ 173/2567 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20