Displaying 61 - 80 of 201446
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต M63090032361 ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ประตูระบายน้ำลาดขวาง ขนาด 4.00 X 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต M63090032384 ซ่อมแซมตะแกรงกันขยะสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรประตูระบายน้ำประจำรัง จำนวน 1 แห่ง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต M63090032399 ซ่อมแซมตะแกรงกันขยะสถานีสูบน้ำท่าไข่ จำนวน 1 แห่ง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต M63090032378 ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ประตูระบายน้ำปากตะคลอง ขนาด 6.00 X 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต M63090032411 ซ่อมแซมเครื่องกว้านบายระบาย ประตูระบายน้ำกลางคลองประเวศบุรีรมย์ จำนวน 1 แห่ง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา 63097611291 ซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 มอก.2205-2548 จำนวน 1 รายการ งานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ระยะทาง 8.61 กม. ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา 63097612576 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 1 รายการ งานบำรุงรักษาหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา พื้นที่ 870 ไร่ บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 99.30 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 193.10 กม. จังหวัดนราธิวาส (คบ.บางนรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 63097532540 ซื้อสายไฟฟ้าสายอ่อนหลายแกนหุ้มด้วยฉนวนและเปลือกนอกพีวีซี (VCT) ขนาด ๒x๒.๕๐ ตร.มม. และอื่นๆ จำนวน ๒๙ รายการ (ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ารอบอนุสรณ์สถานและบริเวณภายในศูนย์อำนวยการฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 15 63097619585 ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานกำแพงเพชร 63097431203 ซื้อวัสดุสำนักงาน เทปใส 1 นิ้ว แกน 3 นิ้ว - ตลับหมึก HP Laserjet Pro 200 Color MFP M276 สีฟ้า (รวม 16 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานนครสวรรค์ 63097610815 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุรินทร์ 63097619569 ซื้อร่มกันแดดสนาม เเละอื่นๆ จำนวน ๑๓ รายการ ของงานโครงการสนับสนุนระบบส่งน้ำแก่กลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 63097618744 ซื้อหมึกเติมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอื่นๆ จำนวน 14 รายการ งานซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 ต.ดงสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 63097595102 ซื้อชุดปากกาเขียนแบบ Rotring และอื่นๆ จำนวน 15 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยผาวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครสวรรค์ M63090032520 จ้างทำเครื่องกว้านบานระบาย พร้อมประกอบและติดตั้ง ของงานซ่อมแซมบานระบาย ทรบ.กัลยารัตน์ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
1 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ M63090032523 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2564 (เดือนต.ค.2563 - ก.ย.2564) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
1 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ M63090032477 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2564 (เดือนต.ค.2563 - ก.ย.2564) โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 63097616279 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นดีเซล Dynamic Plus SAE ๒๐W-๕๐ ขนาดจุ ๑๘ ลิตร สำหรับงานซ่อมแซมหินเรียง Closer dam เขื่อนลำเซบายอุบลราชธานี ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 63097620636 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นดีเซล Dynamic Plus SAE ๒๐W-๕๐ ขนาดจุ ๑๘ ลิตร สำหรับงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำชี บ้านท่าไห ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 12 63097551559 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20