Displaying 61 - 80 of 99520
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานนครปฐม M62100012572 ซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน ของงบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
1 โครงการชลประทานระยอง 62107134178 ซื้อตลับเมตร และอื่นๆ รวม ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 62107111704 ซื้อถังพลาสติกและอื่นๆ รวม ๒๒ รายการ สำหรับงานคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ความยาว 38.5 กม. ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สกก.16 กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 62107102505 ซื้อถังพลาสติกและอื่นๆ รวม ๒๑ รายการ สำหรับงานแก้มลิงพร้อมอาคารประกอบ ความจุ ๑.๑๒ ล้าน ลบ.ม. โครงการแก้มลิงทะเลพระ จังหวัดพัทลุง ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 62107133605 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 62107123384 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสำรวจ จำนวน 3 รายการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62107130158 กรวดและทราย จำนวน ๒ รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ ขนาด ๖.๐๐ x ๙.๕๐ ม. จำนวน ๖ ช่อง โครงการประตูระบายน้ำห้วยน้ำสวย ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (โดยขอใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน)
1 โครงการชลประทานสงขลา 62107127087 ซื้อเครื่องวัดกระเเสน้ำขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสงขลา 62107126939 ซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำ เเบบหัวรวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ M62100012945 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คบ.ลำปลายมาศ)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 62107135234 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป (มอก.424-2530) ขนาดต่างๆ รวม 2 รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 3.10 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62107123158 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ งานปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวา-อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง ๑๗.๙๕๐ กม. (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ 62107024689 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน(คบ.ภาษีเจริญ)ภจ.04/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานสุรินทร์ 61107116683 ซื้อจาระบีขนาด ๑๕ กก. และอื่นๆจำนวน ๓ รายการ ของงานถนนลาดยางอ่างฯ จรัส ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานสุรินทร์ 61107116998 ซื้อจาระบีขนาด ๑๕ กก. และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ งานถนนลาดยาง ห้วยขนาดมอญ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง ๐.๔๒๒ กม. (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานสุรินทร์ 61107145084 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ.๔ นน.๘๐ แกรม/ตร.ม.จุรีมละ ๕๐๐ แผ่น (มอก.๑๐๕๔-๒๕๓๔) ของงานระบบประปา อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานสุรินทร์ 61107145185 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ.๔ นน. ๘๐ แกรม/ตร.ม. จุรีมละ ๕๐๐ แผ่น (มอก.๑๐๕๔-๒๕๓๔) และอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ ของงานแก้มลิงหนองแวง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานสุรินทร์ 61107144852 ซื้อสมุดปกแข็งเบอร์ ๒ ปกสีน้ำเงินเคลือบพลาสติก เเละอื่น ๆ จำนวน ๑๕ รายการ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานสุรินทร์ 61107144751 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาดเอ.๔ นน.๘๐ แกรม/ตร.ม. จุรีมละ ๕๐๐ แผ่น (มอก.๑๐๕๔-๒๕๓๔) และอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ ของงานปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.๔+๕๘๓ - กม.๕+๗๖๘ อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานสุรินทร์ 61107117066 ซื้อสมุดปกแข็งเบอร์ ๒ ปกสีน้ำเงินเคลือบพลาสติก และอื่นๆ จำนวน ๒๒ รายการ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20