Displaying 85041 - 85060 of 102119
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 61117030566 ซื้อดินปราศจากวัชพืช รวม 1 รายการ งานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 29.272 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 61117052511 ซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. พร้อมดันท่อลอดถนน รวม 1 รายการ งานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 29.272 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 61117055513 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว รวม 1 รายการ งานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 10 61117052755 ซื้อท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.128-2549) รวม 1 รายการ งานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 29.272 กม. โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 61097548021 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานก่อสร้างจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ส่วนที่ 9/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 61117033145 จ้างขยายเขตไฟฟ้า สำหรับงานฝายหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ และระบบส่งน้ำ โครงการก่อสร้างฝายน้ำยาวพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน (สพญ.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 ลำปาง 61117044798 จ้างขยายเขตไฟฟ้าเข้าหัวงาน สำหรับงานโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพหัวงานฝายแม่ยม ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (สพญ.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 13 61107220433 ซื้อหมึกพิมพ์ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG และอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 13 61107241646 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 13 61107242469 ซื้อยางแคตอิออนิก แอสฟัลท์ อิมัลชั่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 61107354470 ซื้อเครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว รวม 1 รายการ สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 61117013669 ซื้อแผ่นยางกันน้ำรั่ว และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแส อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (สกก.9 ชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ 61117045499 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 1 รายการ สำหรับงาน บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ (มน.112/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ M61110005393 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ชัยภูมิ 61117046297 ซื้ออุปกรณ์การเจาะและอะไหล่ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 61107143530 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างหลัก จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำพื้นที่ MC2 (เป็นช่วงๆ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 61117056913 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เลขที่ สชป.7 คบ./74/2562 งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนน้อย ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง 61117044896 ซื้อคราดเหล็กโกยหิน และอื่นๆจำนวน 35 รายการ งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำลำจังหัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครราชสีมา 61117003702 จ้างทำบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียวกรอบกลม ขนาด ศก.0.60 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 61107176685 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า แบบตะเข็บเกลียว และอุปกรณ์ต่างๆ รวม 10 รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้งพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นับ: 20