Displaying 85041 - 85060 of 85800
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา 62027297364 ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุก ๑ ตัน ยี่ห้อ CHEVROLET รุ่น COLORADO ชป.๐๔๑-๓๙๗๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 P61050025147,P61050025153 โครงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำด้านอุปโภค-บริโภค ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 62027316505 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ เลขที่ 215/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเชียงใหม่ P62020002002 จ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยอ้อ ของงานโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (คป.เชียงใหม่)
1 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 62017201819 ซื้อซื้อหมึกพิมพ์ริโก้ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 62017196593 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 62017185656 จ้างทำอุปกรณ์เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 62017208301 จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 310 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 62017211214 จ้างทำประกาศนียบัตรและปกใส่ประกาศนียบัตร จำนวน 350 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 62027077590 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 62027003024 ซื้ออะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 62027293038 น้ำมันหล่อลื่น HI-SPPEED 2T ขนาดจุ 1 ลิตร ของงานซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบายน้ำ 1-1L-MD4 (2จุด)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา P62020022608 จ้างเหมาซ่อมแซมเส้นทางลำเลียงวัชพืช
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี E62020018409 จ้างเหมาปรับปรุงถนนภายในบ้านพักฝั่งลาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี E62020018374 จ้างเหมาปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี E62020018422 จ้างเหมาปรับปรุงคันกั้นน้ำฝั่งขวาระยะที่ 1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62027071908 วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62027071591 วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62017073120 หินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 3 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62027072773 สมอบก คอนกรีต จำนวน 1 รายการ
นับ: 20