Displaying 93201 - 93220 of 137396
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานชัยภูมิ 62027238891 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เฉพาะเนื้อน้ำมัน (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) (จำนวน ๑ รายการ) งานโครงการอาคารบังคับน้ำลำห้วยหมาตาย บ้านกุดขอนแก่น ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 62027242609 ซื้อเชือกไนล่อนขนาด 12 มม.และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 62027240308 ซื้อเชือกไนล่อนขนาด 12 มม. และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 62027237660 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 6,000 ลิตร ฝายห้วยยาง ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบึงกาฬ 62027208554 ซื้อผงหมึก PRINTER LASER SAMSUNG รุ่น ML-3710ND และอื่นๆ จำวน 13 รายการ (ซ่อมเเซมถนนทำนบดินอ่างห้วยซำฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 7 62027243175 ซื้อวัสดุสำเร็จรูปประกอบงานก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ฝายห้วยตาเทียว ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี (คส.ชป.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนนทบุรี 62027055855 ซื้อแปรงตีน้ำ และวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ เลขที่ ฉจ.69/2562 (สำหรับงานซ่อมแซมทรบ.คลองลำประโดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนนทบุรี 62017515466 ซื้อดอกสว่านเจาะปูน และวัสดุอื่นๆ จำนวน 13 รายการ เลขที่ ฉจ.66/2562 (สำหรับงานซ่อมแซมทรบ.คลองยายชื้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนนทบุรี 62017514839 ซื้อตลับเมตร และวัสดุอื่นๆ จำนวน 13 รายการ เลขที่ ฉจ.65/2562 (สำหรับงานซ่อมแซมทรบ.คลองโรงยาเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนนทบุรี 62027056621 ซื้อแผ่นเจียรเหล็ก และวัสดุอื่นๆ จำนวน 13 รายการ เลขที่ ฉจ. 68/2562 (สำหรับงานซ่อมแซมทรบ.คลองยายโทน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนนทบุรี 62027087477 ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ยี่ห้อ OKI รุ่น C332 และวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ เลขที่ ฉจ.71/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 62027238846 ซื้อโรลเก็บสายไฟ-ถุงบิ๊กแบค รวม ๒๕ รายการ โครงการฝายกั้นลำน้ำลำพะยัง(บ้านมะนาว) ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 62027238358 ซื้อเชือกเอ็นขึงระดับ-เทปวัดระยะ รวม ๑๗ รายการ โครงการฝายห้วยทราย ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 62027203216 ซื้อหญ้านวลน้อย และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ ของงานซ่อมแซมลาด Slope ทำนบดิน อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 62027203708 ซื้อเข่งพลาสติก และอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ ของงานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำอ่างฯลุ่มน้ำโจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 62027205998 ซื้อกาวแท่งชนิดสีขาว และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ ของงานป้องกันน้ำเค็มในเขต อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 62027205658 ซื้อถุงมือผ้าฝ้ายด้ายดิบ และอื่นๆ จำนวน ๑๙ รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 62027205312 ซื้อถุงมือผ้าฝ้ายด้ายดิบ และอื่นๆ จำนวน ๑๙ รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย ๑ ขวา-ขวา อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 62027204948 ซื้อถุงมือผ้าฝ้ายด้ายดิบ และอื่นๆ จำนวน ๑๓ รายการ ของงานซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะคลองระบายท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 62027204364 ซื้อเข่งพลาสติก และอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ ของงานบำรุงรักษาบริเวณหัวงานโครงการและทำนบดินอ่างฯลุ่มน้ำโจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20