Displaying 93221 - 93240 of 137392
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา 62027238223 ซื้อไม้ยางไม่ไสขนาด 1x6x6ม.x115ท่อนx0.0228 และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา 62027242375 ซื้อไม้ยางไม่ไส ขนาด 1x6x6ม.x110ท่อนx0.0228 และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62017282421 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำคลองกุดน้ำใส - ลำสะแทด หมู่ที่ ๓ ตำบลกู่สวนแตง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.จ.บร.๒๘/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62017309593 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.จ.บร.๒๙/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 62027201162 ซื้อพลาสติกอ่อนสำหรับกันฝนและอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานสำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 12R-LMC เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานตราด 62027227552 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน 3รายการสำหรับงาน......ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสีรัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 15 62027235251 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 15 62027233747 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 62027233072 จ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 62027233996 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ ของกิจกรรมค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 62027244378 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ ของกิจกรรมโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านแก่งเจ็ดแคว-อำเภอวัดโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง 62027161237 ซื้อหินใหญ่และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 62027239993 ซื้อเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.๔๙+๕๐๐ ถึงกม.๕๐+๑๐๐ เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 62027236922 ซื้อเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สำหรับงานอาคารป้องกันตลิ่ง ปตร.ปากคลองบางแก้ว ระยะที่ ๑ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 62027235804 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ ของงาน ปรับปรุงบ่อพักน้ำ ปากคลองซอย ๑R-LMC ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 17 62027235683 จ้างบริการทำความสะอาดซักรีดของอาคารเรือนรับรองพิเศษ (สมเด็จพระเทพฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานหนองคาย 62027233377 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 62027242394 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นดีเซล DYNAMIC PLUS SAE ๑๕W-๔๐-จาระบี จำนวน ๕ รายการ ของงาน ปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 62027235091 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ ของงาน ปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานนครพนม 62027228684 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.519/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 งานประตูระบายน้ำห้วยกุดตุ้มนก อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20