Displaying 93241 - 93260 of 114038
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 61117199252 ซื้อกุญแจดัดเหล็กชนิดหกเหลี่ยม และอื่นๆ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 61117194193 ซื้อสารส้มอุตสาหกรรม และอื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 61117194406 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 61117198238 ซื้ออะไหล่สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 61117198533 ซื้ออะไหล่สำหรับรถไมโครบัส 12 ที่นั่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 61117199022 ซื้ออะไหล่สำหรับรถบรรทุก 1 ตัน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 61117195522 ซื้อหลอดฟลูออเรสเซนต์ และอื่น ๆ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน 61107343201 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ กรวดล้างน้ำ ทรายหยาบน้ำจืด เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย ไม้กระยาเลยแปรรูป ดิน ลูกรัง และไม้ยูคา จำนวน ๑๓ รายการ งานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลอง L-๑L-๑L จำนวน ๒ แห่ง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เลขที่ EB (ซ) สชป.๕/นอ.ซ.๑๐/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 61107302949 ประกวดราคาซื้อหินย่อย เบอร์1 และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ งานซ่อมแซมบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำห้วยแกง โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน M61110020213 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ ๑ และอื่น ๆ จำนวน ๙ รายการ งานแก้มลิงหนองสองห้องพร้อมอาคารประกอบ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน M61110020168 จ้างเหมาขุดลอกหนองสองห้อง จำนวน ๑ งาน งานแก้มลิงหนองสองห้องพร้อมอาคารประกอบ
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 61117224818 ซื้อรองเท้าบู๊ชยางเบอร์ 10-12 และรายการอื่นๆรวม 13 รายการ ของงานซ่อมแซมคลอง LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 61117228876 ซื้อแผ่นเหล็กอาบสังกะสีชนิดลูกฟูก ลอนใหญ่ ขนาดต่างๆ และรายการอื่นๆ รวม ๙ รายการ ของงานปรับปรุงปลายคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 61117063482 ประกวดราคาจ้างจัดทำบานระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ ของงานแก้มลิงหนองผำน้อยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 61117209861 ซื้อแผ่น CD-R สำหรับบันทึกข้อมูล ขนาด 5 1/2 นิ้ว ความจุ 700 Mb จุกล่องละ 50 แผ่น และอื่นๆ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 61117211810 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ชนิดไม้เนื้ออ่อนเลื่อยด้วยเครื่องจักร (มอก.424-2530) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 61117209616 ซื้อกระดาษทำปกคละสีขนาด A4 น้ำหนัก 120 แกรม/ตร.ม. จุ 180 แผ่น/รีม และอื่นๆ จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 61117212028 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต (เหล็กเส้นกลม) ชั้นคุณภาพ SR 24 ขนาดต่างๆ (มอก.20-2543) และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครนายก 61117217231 ซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 (เฉพาะเนื้อน้ำมัน) จำนวน ๑ รายการ งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 02-1 กม.0+010-กม.1+000 อ่างฯห้วยปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครนายก 61117217880 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (เฉพาะเนื้อน้ำมัน) จำนวน ๑ รายการ งานซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือ อ่างเก็บน้ำวังบอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20