Displaying 93241 - 93260 of 137396
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการชลประทานหนองคาย 62027233377 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ รวม ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 62027242394 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นดีเซล DYNAMIC PLUS SAE ๑๕W-๔๐-จาระบี จำนวน ๕ รายการ ของงาน ปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 62027235091 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ ของงาน ปรับปรุงประตูระบายน้ำเจ้าวรการบัญชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานนครพนม 62027228684 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.519/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 งานประตูระบายน้ำห้วยกุดตุ้มนก อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุรินทร์ 62027213948 ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว และอื่นๆรวม ๖๖ รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ. ปากคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุรินทร์ 62027215582 ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว และอื่นๆรวม ๖๖ รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ. ปากคลองส่งน้ำ สายใหญ่ซ้าย ฝายโชค-ชัยรำเดง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครพนม 62027244121 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ เลขที่ นพ.515/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอุ่มไผ่ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครพนม 62027243005 ซื้อน้ำยาขจัดคราบสนิม จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.514/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอุ่มไผ่ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 62027183664 จ้างงานขุดลอกตะกอนดินท้องคลอง 1 ขวา -1 ซ้าย กม.7+500 - กม.10+500 รวม 1 รายการ เลขที่ จน.07/2562 งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 62027183017 จ้างงานขุดลอกตะกอนดินท้องคลอง 1 ขวา -1 ซ้าย กม.1+000 - กม.2+500 รวม 1 รายการ เลขที่ จน.06/2562 งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 62027182044 จ้างงานขุดลอกตะกอนดินท้องคลอง 1 ซ้าย กม.0+000 - กม.0+990 รวม 1 รายการ เลขที่ จน.05/2562 งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 62027187081 จ้างงานขุดลอกตะกอนดินท้องคลอง 1ขวา - 1 ขวา กม.6+200 - กม.8+300 รวม 1 รายการ เลขที่ จน.13/2562 งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 62027186779 จ้างงานขุดลอกตะกอนดินท้องคลอง 2 ซ้าย - 1 ขวา กม.5+500 - กม.8+000 รวม 1 รายการ เลขที่ จน.12/2562 งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 62027186458 จ้างงานขุดลอกตะกอนดินท้องคลอง 1 ซ้าย - 1 ขวา กม.2+500 - กม.5+500 รวม 1 รายการ เลขที่ จน.11/2562 งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 62027186222 จ้างงานขุดลอกตะกอนดินท้องคลอง 1 ขวา กม.12+000 - กม.15+000 รวม 1 รายการ เลขที่ จน.10/2562 งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 62027186032 จ้างงานขุดลอกตะกอนดินท้องคลอง 1 ขวา กม.7+500 - กม.9+000 รวม 1 รายการ เลขที่ จน.09/2562 งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 62027185737 จ้างงานขุดลอกตะกอนดินท้องคลอง 1 ซ้าย - 1 ขวา -1 ซ้าย กม.3+500 - กม.6+000 รวม 1 รายการ เลขที่ จน.08/2562 งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 62027233905 ซื้อกระดาษไขตารางมิลลิเมตร ขนาด A1(62 ซม. x 50 ม.) 90/95แกรม และอื่นๆรวม 4 รายการ เลขที่ วศ.16/2562 งานซ่อมแซมคันคลองระบาย ร.4 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 62027187410 จ้างงานขุดลอกตะกอนดินท้องคลอง 1ขวา - 1 ขวา กม.8+400 - กม.11+000 รวม 1 รายการ เลขที่ จน.14/2562 งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 62027233496 ซื้อสีน้ำมัน สีแดง ขนาดจุกระป๋องละ 3.785 ลิตร มอก.327-2553 และอื่นๆรวม 10 รายการ เลขที่ วศ.15/2562 งานซ่อมแซมคันคลองระบาย ร.4 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20