Displaying 93241 - 93260 of 96283
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 61097112140 ซื้อวัสดุก่อสร้างหลัก จำนวน 6 รายการ ของงานซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองระบายน้ำคนชุม ตำบลบางศาลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 61097224859 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน น7192 นศ. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 61097224365 ซื้อเบ็ดเตล็ดก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 15 61097022941 จ้างซ่อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น MU-7 ชป.022-1170 และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 15 61097028278 จ้างซ่อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น MU-7 ชป.022-1431 และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 15 M61090015196 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.750 กม. (คป.สุราษฎร์ธานี)
1 สำนักงานชลประทานที่ 15 M61090015137 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.625 กม. (คป.สุราษฎร์ธานี)
1 สำนักงานชลประทานที่ 15 M61090015080 ปรับปรุงถนนบนคันกั้นน้ำเค็ม โครงการฝายคลองไชยา ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.800 กม. (คป.สุราษฎร์ธานี)
1 สำนักงานชลประทานที่ 15 M61090014058 อ่างเก็บน้ำแอ่งอโศก ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (คป.สุราษฎร์ธานี)
1 สำนักงานชลประทานที่ 15 M61090013978 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองไชยา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.700 กม. (คป.สุราษฎร์ธานี)
1 สำนักงานชลประทานที่ 15 M61090013866 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองเทวดา ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง 6.175 กม. (คป.สุราษฎร์ธานี)
1 โครงการชลประทานชุมพร 61097252950 จ้างทำแบบจำลอง เลขที่ ฉจจ.๔๒/๒๕๖๑ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี 61097244040 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ยี่ห้อ HP LASER JET รุ่น P2015 หมายเลขเครื่อง CNC 1 H10067 รหัสครุภัณฑ์ E 0003-1505-0699-2065 และอื่น ๆ รวม 6 รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 44 ซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (คบ.ปราณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานระนอง 61097262817 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานปรับปรุงอาคารอัดน้ำบ้านน้ำทุ่น(ปชด.)พร้อมระบบส่งน้ำ (คป.ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 61097260692 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุก 1 ตัน โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 14 (อ่างเก็บน้ำพุบอน พร้อมระบบส่งน้ำ) ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 14 61097139924 ซื้อเลขที่ ฉ.๖๒๒ น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ หรือ ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 14 61097122677 ซื้อเลขที่ ฉ.๖๑๙ น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) (ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 14 61097125588 ซื้อเลขที่ ฉ.๖๒๐ ท่อพีวีซี ชนิดเเข็งสำหรับใช้เป็นน้ำดื่มเเบบปลายธรรมดา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 14 61097122934 ซื้อเลขที่ ฉ.๖๑๖ กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา 61097251558 ซื้อแฟ้มและวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20