Displaying 93301 - 93320 of 137396
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 8 62027240186 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับใช้กับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ โครงการฝายบ้านตะคล้อ ตำบลกระทุ่มราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานสระแก้ว 62027235953 ซื้อรองเท้าบู๊ตยาง และอื่นๆ รวม ๓๗ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคูน้ำ ๑๐ สาย อ่างเก็บน้ำพระปรง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู M62020012293 จ้างซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยไร่2 จำนวน 1 รายการ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน (ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน) อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี 62027155425 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี 62027204060 ซื้ออะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป ยี่ห้อ HP รุ่น COMPAQ PESARIO SR ๑๕๐๘ AL รหัสครุภัณฑ์ E ๕๐๐๓ ๑๕๐๑ ๐๔๙๙ ๒๖๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี 62027226727 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี 62027227747 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสระแก้ว 62027234586 ซื้อดินสอเขียนแบบ ๒B กล่องละ ๑๒ แท่ง และอื่น ๆ (รวม ๑๕ รายการ) สำหรับงานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานสระแก้ว ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานสระแก้ว 62017375920 ประกวดราคาซื้อดินปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน จำนวน ๑ รายการ สำหรับโครงการปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สำนักงานชลประทานที่ 6 62017527010 ซื้อปากกาลบคำผิด - เชือกผูก และอื่นๆ (รวม ๓๕ รายการ) สขก.๐๑๖๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานมหาสารคาม 62027234106 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1264-2544 จำนวน 788 ลิตร รวม 1 รายการ สำหรับงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 3 62027228331 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ของงานก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองสะแก-ป่าหวายพร้อมระบบส่งน้ำ ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 3 62027227467 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ของงานก่อสร้างฝายห้วยลาดพร้อมระบบส่งน้ำ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานมหาสารคาม 62027236954 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 225 ลิตร รวม 1 รายการ สำหรับงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้สนงานชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 62027234059 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ สำหรับงานค่าสำรวจ ออกแบบ โครงการศึกษางานซ่อมแซมและงานปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา-โครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา พ.ศ.๒๕๖๓ กรุงเทพมหานคร เลขที่ พด.ว.๒๗/๒๕๖๒ (สบอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 6 62027178306 ซื้อกรวยพลาสติก - สีน้ำมัน และอื่นๆ (รวม ๔๗ รายการ) สขก.๐๑๘๓/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 62027241870 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 2 สำหรับงานอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 62027241440 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ สำหรับงานก่อสร้างฝายน้ำปานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 62027230799 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ สำหรับงานก่อสร้างฝายห้วยแป้นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 62027245451 ซื้อโพลิโคน ขนาด ศก.9 มม. ขนาด 12 มม. และอื่นๆรวม 23 รายการ สำหรับงานปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย MR กม.0+415 - กม.2+303 พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ P9 (คบ.กุมภวาปี) ใบเบิกพัสดุเลขที่ กป.162/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20