Displaying 93321 - 93340 of 137392
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน 62027242745 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน ๙๕ และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานน่าน 62027111536 ซื้อมอก.214-2530 กระดาษชำระม้วนใหญ่ใช้สำหรับห้องน้ำ - น้ำยาล้างจาน ชนิดถุง ขนาด 650 มล. จำนวน 6 รายการ เลขที่ นน.278/2562 (คป.น่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานน่าน 62027238832 ซื้อมอก.1267-2544 น้ำมันดีเซล - มอก.356 เล่ม 2-2541 น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 40 ขนาดจุ 5 ลิตร จำนวน 2 รายการ เลขที่ นน.291/2562 (คป.น่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 62027211832 ซื้อสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 62027231504 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว ตาม มอก.1267-2544 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 62027232631 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว ตาม มอก.1267-2544 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 62027230304 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว ตาม มอก.1267-2544 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 62027226522 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว ตาม มอก.1267-2544 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 62027210047 ซื้อสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 62027213970 ซื้อสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 62027212873 ซื้อสารหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 M62020012122 กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 62027234865 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์ ใช้เปลี่ยนของเก่าที่ชำรุดใน รถ รต.1713 และ รต.1100(คลอง 6ขวา-5 ซ้าย ระยะ1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักเครื่องจักรกล 62027170768 ซื้อสีและอื่น ๆ สำหรับงานประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักเครื่องจักรกล 62027171136 ซื้อไม้ยางแปรรูป สำหรับงานประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล 62027139757 ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับงานซ่อมแซม ปตร.คลอง LMC,RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช 62027227739 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด รวม 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 62027155496 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน ชป.๐๔๑-๓๒๕๙ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 62027229805 จ้างจัดทำแผ่นพับ สำหรับงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 62027192764 ซื้อหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบหลอดตรงและอื่นๆ
นับ: 20