Displaying 93341 - 93360 of 137396
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช 62027227739 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด รวม 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 62027155496 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาด ๑ ตัน ชป.๐๔๑-๓๒๕๙ สำหรับงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 62027229805 จ้างจัดทำแผ่นพับ สำหรับงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 62027192764 ซื้อหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบหลอดตรงและอื่นๆ
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 62027197815 ซื้อหลอดฟูลออเรสเซนต์แบบหลอดตรงและอื่นๆ
1 โครงการชลประทานปัตตานี M62020012300 ซ่อมแซมระบบระบายน้ำโรงเรียนบ้านค่าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2 โครงการชลประทานชุมพร 62027228438 ซื้อจอบขุดดินพร้อมด้ามไม้และวัสดุอื่นๆ เลขที่ ฉจซ.๑๔๗/๒๕๖๒ งานอาคารบังคับน้ำห้วยย่าด้วนพร้อมระบบส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 62027230278 ซื้อค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ วัสดุสำนักงาน และวัสดุเบ็ดเตล็ด สำหรับงานประตูระบายน้ำคลองต้นพลับ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม (คบ.ดำเนินสะดวก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 62027232102 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD สำหรับงานทำนบป้องกันน้ำเค็มในเขตตำบลโรงเข้ 4 แห่ง (คบ.ดำเนินสะดวก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก 62027235050 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD สำหรับงานบริหารส่งน้ำ โครงการชลประทาน (คบ.ดำเนินสะดวก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก M61120030489 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ วัสดุสำนักงาน และวัสดุเบ็ดเตล็ด สำหรับงานซ่อมแซม ปตร.บางนกแขวก และปตน.บางนกแขวก ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 รายการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ 62017496729 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน 62027208445 ซื้อเข่งไม้ไผ่และอื่นๆ รวม 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน 62027210449 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 ระยอง 62027220839 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ชาร์ป รุ่น AR-M420 U หมายเลขเครื่อง 75015968 รหัสครุภัณฑ์ E 5001-0114-0204-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ 62017475742 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 62027226525 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา (ระยะที่ 2) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 62027189815 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 และอื่นๆ รวม 15 รายการ ของงานซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ซ้าย บรมธาตุ (ช่วงที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (บธ.161/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 62027191142 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ รวม 4 รายการ ของงานซ่อมแซมดาดคอนกรีคตคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ซ้าย บรมธาตุ (ช่วงที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (บธ.162/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 62027222586 ซื้อกระดาษสำหรับถ่ายแบบ และอื่นๆ รวม 2 รายการ ของงานซ่อมแซมดาดคอนกรีต คลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ (ช่วงที่ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (บธ.158/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20