Displaying 93361 - 93380 of 137396
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 62027169456 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ OKI และอื่นๆ รวม 2 รายการ ของงานซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 6 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (บธ.159/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 62027169724 ซื้อหมึก OKI จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 6 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (บธ.160/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 62027165621 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ เครื่อง Plotter A0 และอื่นๆ รวม 2 รายการ ของงานซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ (ช่วงที่ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ (บธ.157/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง 62027235769 ซื้อน้ำมัน HSD EURO IV จำนวน 10,000 ลิตร งานบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร 62027214810 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม ขนาด A4 และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซมคันป้องกันน้ำเค็มบริเวณทางเข้าโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 62017142942 ประกวดราคาจ้างทำบานระบายตรง ขนาด 6.00x4.00 ม. และ ขนาด 6.00 x 3.00 ม. , พร้อมเครื่องกว้าน ขนาด 12 ตัน และเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้งครบ ของงานอาคารบังคับน้ำฝายลำตะคอง ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา (คบ.ลำตะคอง) เลขที่ EB.จ.ลต.09.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 62027224784 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ตู้คอนโทรลมอเตอร์ รวม 8 รายการ งาน ปตร. ปากคลอง 15 (สายกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง 62027228266 ซื้อลวดเสียบกระดาษ และอื่นๆ จำนวน 20 รายการ งานซ่อมแซมระบบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง 62027233381 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วพีทีทีไฮซีเทน 55 เฉพาะเนื้อน้ำมัน จำนวน 1,000 ลิตร งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62027190250 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกนั่ง Toyota Vigo ชป.041-3546 บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ 62027040282 ประกวดราคาซื้อจัดหาเสาเข็มพร้อมตอก จำนวน 3 รายการ ของงานปรับปรุง ทรบ.คลองเชียงรากน้อย กม. 2+700 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน 62027214837 เช่าค่าเช่ารถ พร้อมประกันอุบัติเหตุ (รถบัสไม่เกิน 40 ที่นั่ง) จำนวน 2 คัน สำหรับงานค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน 62027213138 ซื้อแฟ้มกระดุมและอื่น ๆ รวม 38 รายการ สำหรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน 62027219522 ซื้อกรวยจราจรแถบสะท้อนแสงแบบพลาสติกขนาด 70 ซม.และอื่น ๆ รวม 10 รายการ สำหรับงานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 25 สาย ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 61127243577 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฝายห้วยวังลึก ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 62027202036 ซื้อหินย่อย เบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย ๑ ซ้าย-ขวา อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 62027202745 ซื้อหินย่อย เบอร์ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ ของงานซ่อมแซมคันโอบป้องกันน้ำท่วม อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา 62027228259 ซื้อท่อกรุบ่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ มม.และอื่นๆ จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62017508713 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ แบบ ๔ ล้อ จำนวน ๑ รายการ งานงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ EB.ซ.บร.๓๔/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง 62027128009 ซื้อเทปวัดระยะ ยาว 50 เมตร (มอก.581-2528) และอื่นๆจำนวน 46 รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าโดน ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ(คบ.มูลล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20