Displaying 93381 - 93400 of 137396
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน M62020012075 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง 62027202751 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 และอื่นๆ ( รวม 4 รายการ ) งานขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 7L-2L กม.0+020-15+656 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง 62027203881 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์และอื่นๆ ( รวม 4 รายการ ) งานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62027215022 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จชั้นคุณภาพ C ๑๗/๒๑ กำลังอัด ๑๘๐ KSC (Cylinder) (มอก.๒๑๓-๒๕๕๒) จำนวน ๑ รายการ งานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำปลายมาศ ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ คลซ.บร.๑/๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก
2 โครงการชลประทานนครพนม 62027229065 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.518/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนงาม ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานนครพนม 62027228127 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.517/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนก่อ ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุรินทร์ 62027214609 ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว และอื่นๆรวม ๖๖ รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ. ปากคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุรินทร์ 62027210378 ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว และอื่นๆรวม ๖๖ รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ. ปากคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายโชค-ชัยรำเดง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานราชบุรี 62027214095 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและอื่น ๆ รบ.139/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานราชบุรี 62027212668 ซื้อกระดาษและอื่น ๆ รบ.140/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62027181156 ซื้อยางกันซึม ชนิด C Rubber Waterstop TYPE C และอื่น ๆ จำนวน ๓ รายการ ของงานปรับปรุงระบบระบายน้ำห้วยแม่สาย ระยะที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62027133917 ซื้อร่มสำรวจแบบผ้าใบ และอื่นๆ รวมจำนวน ๒๓ รายการ ของงานปรับปรุงคลองซอย ๒R-LMC ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่(คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62027132086 ซื้อถังหิ้วปูน พีวีซี แข็งขนาด ศก. ๑๐ นิ้ว และอื่น ๆ จำนวน ๒๗ รายการ ของงานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย LMC พร้อมอาคารประกอบ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ (กม.๑๓+๒๙๐ ถึง กม.๑๓+๘๔๘) ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62027182241 ซื้อทรายถมที่ (ตาม Spec กรมชลประทาน) จำนวน ๑ รายการ ของงานปรับปรุงระบบระบายน้ำห้วยแม่สาย ระยะที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62027180013 ซื้อไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ จำนวน ๑ รายการ ของงานปรับปรุงระบบระบายน้ำห้วยแม่สาย ระยะที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่(คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62027136250 ซื้อไม้สามเหลี่ยมปาดปูนยาว ๑.๒๐ ม. และอื่นๆ จำนวน ๒๖ รายการ ของงานซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ ๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 62027225848 ซื้อดินลูกรัง จำนวน 1 รายการ (งานซ่อมแซมทางลำเลียงสถานีสูบน้ำแห่งที่ 2 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 62027234610 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 (มอก.2205-2548) รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 62027212698 ซื้อกระดาษบันทึกข้อความแบบมีเส้น และอื่นๆ จำนวน 11 รายการ เลขที่ สชป.ลพ.189/2562 (คบ.ลำพระเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 62027129287 ซื้อกระดาษบันทึกข้อความแบบมีเส้น และอื่นๆ จำนวน 16 รายการ (คบ.ลำพระเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20