Displaying 93401 - 93420 of 137396
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 62027122509 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 และอื่นๆ จำนวน 14 รายการ เลขที่ สชป.ลพ.186/2562 (คบ.ลำพระเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 5 62027219010 ซื้อยางรถยนต์ ISUZU TXD45HD จำนวน 4 รายการ โครงการฝายห้วยอีโดก ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร (คส.ชป.5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 3 62027180366 ซื้อยางรถยนต์ชนิดไม่ใช้ยางใน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง M62020011959 วัสดุป้องกันน้ำกัดเซาะและอนุรักษ์ธรรมชาติพร้อมหมุดยึด จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานซ่อมแซม Closure dam บ้านหนองหอย ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง M62020012008 วัสดุหลัก สำหรับงานปรับปรุงคลองส่งน้ำ ดาดคอนกรีตสาย MC-๑L สถานีสูบน้ำ PR.๓ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (คบ.ชีล่างและเซบายล่าง)
1 โครงการชลประทานขอนแก่น M62020012308 ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ มอก.424-2530 สำหรับงานพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเบ็ญ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62027221186 จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8 ของงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8 กม.1+700 - กม.8+100) (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62027220594 จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ ส.12 ของงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ ส.12 กม.0+000 - กม.5+500) (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62027220368 จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ ส.11 ของงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ ส.11 กม.0+000 - กม.4+500) (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62027219545 จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2ข.ส.9 ของงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2ข.ส.9 กม.0+000 - กม.4+700) (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62027221715 จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ ส.4 ของงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ ส.4 กม.0+000 - กม.4+300) (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62027221537 จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ ส.7 ของงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ ส.7 กม.0+000 - กม.3+600) (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62027221344 จ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2ข.ส.7 ของงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานจ้างเหมากำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2ข.ส.7 กม.0+000 - กม.3+500) (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 62027228042 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) ปตท. และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ (คบ.แม่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 62027228048 จ้างตรวจสอบสภาพรถตามระยะทางรถบรรทุก ขนาด 1 ตันหมายเลข ชป.041-4324 หมายเลขทะเบียน บย 240 ลำปาง จำนวน 1 รายการ (คบ.แม่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง 62027207441 จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการฯ ชีกลาง ขนาด A4 พิมพ์สี ทั้งสองด้าน ตามตัวอย่างที่แนบ 1 และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ สำหรับงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอุดรธานี M62020011351 งานปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำหนองตาไก้ ระยะทาง ๔.๐๘๕ กม. ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
1 โครงการชลประทานอุดรธานี M62020011409 จ้างปรับปรุงถนนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ระยะทาง ๑.๘๕๐ กม.ตำบลบ้านยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
1 โครงการชลประทานอุดรธานี M62020011701 AIR VALVE และรายการอื่นๆ จำนวน ๓๗ รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวบาน ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานนี
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 62027234798 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ ใบเบิกเลขที่ ทส.145/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20