Displaying 99441 - 99460 of 99520
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 62097317695 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ เลขที่ 425/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 62097222050 จ้างซ่อมอะไหล่เครื่องอัดลม ยี่ห้อ ASLAS COPCO จำนวน 17 รายการ เลขที่ 422/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 E62090025221 ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานี เพิ่มเติมครั้งที่ 2
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง P62090041684 ซ่อมแซมโรงจอดรถ แห่งที่ 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 62097472010 ซื้อวัสดุในการจัดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ำชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 62097472329 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 22 62097472399 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62097094127 อะไหล่รถยนต์ จำนวน 7 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62097094240 อะไหล่รถยนต์ จำนวน 6 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62097065167 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62097003910 วัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62097060805 อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบสาธาณูปโภค จำนวน 5 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62097094415 อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบสาธาณูปโภค จำนวน 7 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62097094306 อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบสาธาณูปโภค จำนวน 6 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62097065061 อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 1 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62097065025 อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบสาธาณูปโภค จำนวน 7 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62097060423 อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบสาธาณูปโภค จำนวน 5 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62097060261 อุปกรณ์ซ่อมแซมระบบสาธาณูปโภค จำนวน 6 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62097003927 วัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62097065140 วัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ
นับ: 20