Displaying 99441 - 99460 of 114038
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 61107226771 ซื้อบุ้งกี๋ พีวีซี และอื่นๆ จำนวน 23 รายการ เลขที่ สชป.ลพ.70/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 61107243137 ซื้อบุ้งกี๋ พีวีซี และอื่นๆ จำนวน 23 รายการ เลขที่สชป.ลพ.73/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลบประทานจันทบุรี 61107206754 ซื้อแผ่นยางกันน้ำรั่ว Type B และวัสดุอื่นๆ รวม 3 รายการ ของงานฝายบ้านบ่อยาง 2 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลบประทานจันทบุรี 61107214065 ซื้อท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ชนิดบานปลาย ชั้นคุณภาพ 8.5 ยาวท่อนละ 4 ม. (มอก.17-2532) จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำกลุ่มผู้ใช้น้ำท่อน้ำดิบสาย 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลบประทานจันทบุรี 61107212660 ซื้อท่อ คศล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. และวัสดุอื่นๆ รวม 2 รายการ ของงานปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.4+900 ถึง กม.5+075 อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลบประทานจันทบุรี 61107248674 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด บุ้งกี๋พลาสติกขนาด ๑๘ นิ้ว และวัสดุอื่นๆรวม ๗ รายการ บำรุงรักษาหัวงาน ประตูระบายน้ำทุ่งเบญจา ของงานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลบประทานจันทบุรี 61107207009 จ้างงานดินขุดด้วยแรงคน จำนวน 2 รายการ ของงานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอของเกษตรกร ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรบ้านบนเนิน หมู่ 4,5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลบประทานจันทบุรี 61107213608 ซื้อท่อระบายน้ำ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4.00 ม. (มอก.17-2532) และวัสดุอื่นๆ รวม 3 รายการ ของงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบระบายน้ำ ปตร.ทุ่งเบญจา โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลบประทานจันทบุรี 61107250950 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด บุ้งกี๋พลาสติกขนาดปากกว้าง ๑๘ นิ้ว และวัสดุอื่นๆรวม ๘ รายการ บำรุงรักษาหัวงาน โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัดระยอง(โรงสูบ) ของงานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 61097621437 ประกวดราคาซื้อถุงทราย Geotextile sand containers และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ สำหรับงานปรับปรุงอาคารประกอบท้ายเขื่อนยโสธร (ระยะที่ ๒) บ้านหนองหอย ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานชลประทานที่ 3 61107160978 ซื้อท่อเหล็กอาบสังกะสีชนิดหนาคาดน้ำเงินและอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 61107262208 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 61107264674 ซื้อเกรียงสามเหลี่ยมปาดปูน อลูมิเนียม ขนาด 2.00 ม. และอื่น ๆ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานลพบุรี 61087716971 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลุงเจือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 61097527683 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 61107008832 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 61107014001 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ 61107076312 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 61107246953 ซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับสำนักงาน และอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 61107254718 จ้างก่อสร้างงานลูกรังบดอัดแน่น 95% M.P.C.T จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองบ้านนา และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (คบ.นครนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20