Displaying 81 - 100 of 99520
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการชลประทานสุรินทร์ 61107117027 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A๔ นน.๘๐ แกรม/ตร.ม. จุรีมละ ๕๐๐ แผ่น (มอก.๑๐๕๔-๒๕๓๔) และอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ M62100012640 วัสดุทรายหยาบ และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ของงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 62107117719 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 6103 02014 0024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี 62107136341 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ คุณลักษณะเฉพาะเลขที่ 6103 0201 0024 (คบ.กุมภวาปี) เลขที่ EB.กป.(ซ)01/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน M62100013057 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน (คบ.แควน้อยบำรุงแดน)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน M62100013035 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) (คบ.แควน้อยบำรุงแดน)
1 โครงการชลประทานเชียงราย 62107129616 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และวัสดุอื่นๆ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-1R-RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,700 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเชียงราย 62107134886 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ จำนวน ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย ๒L-RMC.๓ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเชียงราย 62107135246 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และวัสดุอื่นๆ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC.2 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,600 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานเชียงราย 62107137319 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ จำนวน ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย ๑R-RMC.๑ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน ๑,๗๐๐ ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 62107133253 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62107131513 ประกวดราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สำนักงานชลประทานที่ 14 62107130244 ซื้อฉ.๐๕ ต้นช้อนเงิน ช้อนทองและอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี M62100012342 เหล็กรูปพรรณ และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2 สำนักงานชลประทานที่ 14 62107129491 ซื้อเลขที่ ฉ.๐๒ โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาวเงาและอื่นๆ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 14 62107130321 ซื้อเลขที่ ฉ.๐๔ กระดาษถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่16 62107124246 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 16 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานชลประทานที่ 14 62107129863 จ้างเลขที่ ฉ.๐๓ จ้างพิมพ์ภาพลงบนป้ายไวนิล ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62107122770 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และรายการอื่นๆรวม 3 รายการ ของงานขุดลอกตะกอนและซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 3L-RMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จาก กม.0+000 ถึง กม.3+300 เป็นช่วงๆ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62107125871 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และรายการอื่นๆรวม 3 รายการ ของงานขุดลอกตะกอนและซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-RMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จาก กม.0+000 ถึง กม.1+000 เป็นช่วงๆ ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20