Displaying 81 - 100 of 272274
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานสมุทรสาคร 64057086723 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 2000 ลิตร สำหรับงานปรับปรุง ปตร.สน.คลองวัดเกตุมวดีศรีวาราราม ขนาด 3.00x3.00 ม. 1 ช่อง พร้อมเครื่องสูบน้ำ 1 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 64057081095 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 รวม 1 รายการ สำหรับงานคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ ความยาว 8.000 กม. โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สกก.16 กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสมุทรสาคร 64057087852 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 และ แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำคลองสหกรณ์สาย 2 (ก่อสร้างใหม่ฝั่งขวาคลองโคกขาม) จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานระนอง 64057092155 ซื้อและเปลี่ยนอะไหล่ ชป.๐๔๑-๓๔๕๙ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งด้านท้ายน้ำฝายคลองหินเพิง(พรด.)ความยาว ๗๔.๐๐ ม. (คป.ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานตรัง 64057082397 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ มอก.๒๓๑๓-๒๕๔๙ จำนวน ๓,๕๗๙ ลิตร สำหรับงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว สายที่ ๔ (ระยะ ๓) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว ๙๙๘ เมตร พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานตรัง ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานระนอง 64057091951 ซื้อและเปลี่ยนอะไหล่ ชป.๐๔๑-๕๒๘๐ จำนวน ๑ รายการ สำหรับโครงการปรับปรุงอาคารอัดน้ำคลองตุ่น (ปชด.) ยกระดับอาคารรับน้ำ ๑ เมตร พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร (คป.ระนอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานตรัง 64057082655 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี ๗ มอก.๒๓๑๓-๒๕๔๙ จำนวน ๕,๓๔๓ ลิตร สำหรับงานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองลิพัง ระยะที่ ๔ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 64057077878 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น HTR ๑๑๔ รวม ๒๗ รายการ โครงการประตูระบายน้ำบุ่งเบ้าพร้อมขุดลอกลำห้วย ขนาดบานระบาย 6.00x4.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 64057079069 ซื้อใบตัดเพชร - ปลั๊กคอนโด รวม ๑๒ รายการ โครงการปตร.ลำน้ำเชิญ ขนาดระบาย 6.00x4.00 เมตร จำนวน 5 ช่อง และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 64057080837 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฝายห้วยพญานาค พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 17 64047072949 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำ ของโครงการอาคารบังคับน้ำบ้านตือมายู พร้อมระบบส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 150 ไร่ ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 แห่ง (คส.ชป.17) โดยวิธีคัดเลือก
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 64057083180 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โครงการฝายลำห้วยทรายขาว (2) พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 64057085966 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ - น้ำกลั่นบริสุทธิ์ รวม ๗ รายการ โครงการฝายลำห้วยทรายขาว (2) พื้นที่รับประโยชน์ 250 ไร่ ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 64057081261 ซื้อลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้ม-น้ำมันสน จำนวน ๓๐ รายการ โครงการฝายคลองบง พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลเกาะมะนาว อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 64057063319 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ รูปทรงกระบอก 210 ksc. (มอก.213-2552) จำนวน 1 รายการ โครงการฝายห้วยพญานาค พื้นที่รับประโยชน์ 300 ไร่ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี 64057092099 ซื้อน้ำมันเครื่องไดนามิค คอมมอลเรล จำนวน ๔ รายการ ( ของงานปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.๐+๗๐๐ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64057072052 ซื้อเหล็กตัวซีและอื่นๆ จำนวน 6 รายการ เลขที่ พจ./ซ.139/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64057076226 ซื้อหินคลุกและอื่นๆ จำนวน 4 รายการ เลขที่ พจ./ซ.140/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64057081442 ซื้อไม้ยางแปรรูปและอื่นๆ จำนวน 3 รายการ เลขที่ พจ./ซ.141/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64057083631 ซื้อปูนฉาบสำเร็จรูปและอื่นๆ จำนวน 2 รายการ เลขที่ พจ./ซ.142/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20