Displaying 81 - 100 of 102119
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 62127154998 ซื้อวัสดุก่อสร้างไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ รวม 3 รายการ งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (คลอง 2L-MC) ระยะที่ 4 ต.ชีวาน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ.นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 62127147627 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ สำหรับรถยนต์ราชการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 จ.นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 62117354593 ประกวดราคาซื้อซื้อดินธรรมดา(ดินถม) จำนวน 1 รายการ ของงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝั่งซ้าย (แม่ปุง) ระยะที่ 2 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 62117392365 ประกวดราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และทรายหยาบ จำนวน 2 รายการ ของงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝั่งซ้าย (แม่ปุง) ระยะที่ 2 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (สจจ.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 2 62117398271 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ชนิดบรรจุถุงกระดาษน้ำหนักสุทธิ 50 กก./ถุง มอก.๑๕-๒๕๕๕ และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ ของงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วังฝั่งซ้าย (แม่ปุง) ระยะที่ 2 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (สจจ.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการชลประทานภูเก็ต 62117311279 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการชลประทานภูเก็ต 62117311663 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 62127114980 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ รวม ๗ รายการ สำหรับก่อสร้างค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนราธิวาส 62127114150 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 2 รายการ ของงานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 1 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (คป.นราธิวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนราธิวาส 62127114816 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ ของงานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองผันน้ำ โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเองมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (คป.นราธิวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนราธิวาส 62127115221 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ ของงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำยะลูตง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (คป.นราธิวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนราธิวาส 62127115023 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายละโอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส (คป.นราธิวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนราธิวาส 62127114530 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์และแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 2 รายการ ของงานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2 โครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (คป.นราธิวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 62117123378 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และวัสดุอื่นๆ รวม 8 รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 3.10 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย 62127120038 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ 62127068011 จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ยี่ห้อ อีซูซุ MU-X 3.0 หมายเลข ชป.022-1542 (ทะบียน ขล 306 นม) เช็คระยะ 100,000 กม. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าบริหาร) (คบ.ลำปลายมาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62127111495 ซื้อเทปผ้าเข้าเล่มและอื่นๆ รวม 14 รายการ โครงการจัดหาน้ำให้แก่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 62127148235 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานขอนแก่น 62127145081 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ สำหรับงานครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 โครงการชลประทานชลบุรี 62127121907 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
นับ: 20