Displaying 81 - 100 of 201634
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานสตูล M63090033092 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารรับน้ำและคันคลองระบายสายใหญ่ฝายคลองท่าแพร กิโลเมตร 13+500 - 15+000 ความยาว 1.5 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ของงานซ่อมแซมอาคารรับน้ำและคันคลองระบายสายใหญ่ฝายคลองท่าแพร กิโลเมตร 13+500 - 15+000 ความยาว 1.5 กิโลเมตร โครงการชลประทานสตูล ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล (คป.สตูล)
1 โครงการชลประทานพังงา 63097631570 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปยี่ห้อ HP รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 63097615825 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ โครงการฝายห้วยแกดำ พื้นที่รับประโยชน์ 400 ไร่ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 14 63097586276 ซื้อเลขที่ ฉ.๕๕๖ หมึกพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 14 63097626407 ซื้อฉ.๕๖๐ น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) (ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 14 63097628484 ซื้อเลขที่ ฉ.๕๖๑ น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) (ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 14 63097616983 จ้างเลขที่ ฉ.๕๕๘ จ้างซ่อมรถโดยสารขนาดเล็ก ยี่ห้อ NISSAN URVAN หมายเลข ชป.๐๓๑-๐๒๑๓ หมายเลขทะเบียน นข-๘๑๔ ประจวบคีรีขันธ์ ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 14 63097631181 ซื้อฉ.๕๖๒ น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) (ISO ๙๐๐๒-๒๕๓๙) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 14 63097618208 จ้างเลขที่ ฉ.๕๕๙ จ้างซ่อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น MU๗ หมายเลข ชป.๐๒๒-๑๔๒๗ หมายเลขทะเบียน กง-๖๘๖๑ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๔ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสิงห์บุรี 63097627986 ซื้อโครงคร่าวฝ้าเพดานเหล็กเคลือบสังกะสี และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ งานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสิงห์บุรี 63097630041 ซื้อสีรองพื้นปูน และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ งานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสิงห์บุรี 63097634029 ซื้อโคมไฟถนน LED 40W และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ (งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสิงห์บุรี 63097624151 ซื้อพร้อมติดตั้งหน้าต่างกระจกสีเขียว และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ งานงบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานลพบุรี 63097622582 จ้างขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำห้วยยางสาม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานลพบุรี 63097620801 จ้างขุดลอกตะกอนดินท้ายฝายบ้านพรหมทินใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานลพบุรี 63097624676 จ้างขุดลอกตะกอนดินคลองไม้เสียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานลพบุรี 63097628309 จ้างขุดลอกตะกอนดินฝายบ้านเตาถ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานลพบุรี 63097625943 จ้างขุดลอกตะกอนดินท้ายสถานนีสูบน้ำกลางคลองสนามแจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานลพบุรี 63097629510 จ้างขุดลอกตะกอนดินฝายห้วยตาเหลือง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานลพบุรี 63097633432 จ้างงานขุดลอกตะกอนดินคลองสายห้วยแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20