Displaying 81 - 100 of 462431
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานกระบี่ 65127408729 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา และอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC กม.5+500 - กม.9+100 ฝายคลองน้ำแดง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตร.ม. ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (คป.กระบี่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 66017503634 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดีและอื่นๆ สำหรับงานซ่อมแซมบริเวณสถานีสูบน้ำมหาการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 66017502571 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดีและอื่นๆ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลอง ทรบ.บ้านกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน 66017513041 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 66017503013 ซื้อฟิวเจอร์บอร์ดและอื่นๆ สำหรับงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าสถานีทุ่งระโนด ๑๐ เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน 66017519760 ซื้อเข่งไม้ไผ่และอื่นๆ รวม 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 66017485501 ซื้อปากกาลูกลื่นเลื่อนไส้เข้า-ออกได้ ชนิดไส้เดียว จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด 66017484980 ซื้อกระดาษ A4 70 แกรม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 66017527507 จ้างซ่อมรถบรรทุก ๑ ตัน ยี่ห้อโตโยต้า แบบ KUN26R-PRMSYT A1 หมายเลขชป.๐๔๑-๓๔๔๔ หมายเลขทะเบียน กจ.๑๔๗๗ สุราษฎร์ธานี รวม ๑๒ รายการ สำหรับบริหารงานหน่วยงานภายในของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 66017528814 ซื้อยางสำหรับใช้กับรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้ออีซูซุ แบบ TXD 45 หมายเลข ชป.๐๕๒-๐๖๖๐ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๒๓๑ นนทบุรี พร้อมค่าแรงถอด/ประกอบ รวม ๒ รายการ สำหรับบริหารงานหน่วยงานภายในของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 66017437214 ซื้อไม้ยูคา และอื่นๆ รวม 29 รายการ ของงานปรับปรุงประตูระบายน้ำปลายคลองบางบุ๋ง พร้อมอาคารประกอบ (บธ.210/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 66017446186 ซื้อชุดลูกหมากบังคับเลี้ยว และอื่นๆ รวม 2 รายการ ของงานซ่อมแซมอาคารที่ทำการพัสดุ โครงการฯบรมธาตุ (บธ.207/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 66017535928 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ระยะที่ ๖ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี, ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี (สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 66017436117 ซื้อไม้รวก และอื่นๆ รวม 5 รายการ ของงานคันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 1 พื้นที่รับประโยชน์ 10,000 ไร่ (บธ.212/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 66017435625 ซื้อเทปวัดระยะ ยาว 100 เมตร และอื่นๆ รวม 9 รายการ ของงานปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ คลองส่งน้ำ 8 ขวา - 1 ขวา บรมธาตุ(ช่วงที่ 1) (บธ.215/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 66017437310 ซื้อแผ่นคลัทช์ และอื่นๆ รวม 3 รายการ ของงานซ่อมแซมหินเรียงและหินเรียงยาแนวหน้าอาคารบังคับน้ำ กม.19+740 คลองส่งน้ำ 1 ขวา ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 (บธ.209/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 66017435062 ซื้อสีน้ำมัน จุกระป๋องละ 3.785 ลิตร และอื่นๆ รวม 4 รายการ ของงานปรับปรุงประตูระบายน้ำปลายคลองบางบุ่ง พร้อมอาคารประกอบ (บธ.214/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 66017449365 ซื้อแขนยกไฮดรอลิคข้างซ้าย และอื่นๆ รวม 7 รายการ ของงานคันกั้นน้ำคลองส่งน้ำ 1 ขวา ฝั่งขวา พื้นที่รับประโยชน์ 20,000 ไร่ (บธ.204/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 66017534593 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆจำนวน 21 รายการ ของงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จุดที่ 16 ปริมาณดิน 497,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ 66017437131 ซื้อสีน้ำมัน จุกระป๋องละ 3.785 ลิตร และอื่นๆ รวม 4 รายการ ของงานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลองระบาย 4 ซ้าย สุพรรณ 2 (บธ.211/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20