Displaying 81 - 100 of 85800
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 6 62087297929 ซื้ออะไหล่รถขุด ยี่ห้อ SUMITOMO SH 210 รุ่น LC-5LR (รถ.886/55) จำนวน 1 รายการ เลขที่ จ 893 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 สงขลา 62087014655 จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก 1 ตัน งานลาดยางถนนบนคันคลอง พร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21 62087325411 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ E 5321-0101-0239-0146 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21 62087334417 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 10 62087338181 จ้างเหมาเช่ารถมินิบัสเพื่อพาเกษตรกรศึกษาดูงาน จำนวน 1 งาน สำหรับงาน แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินฯ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 62087319203 จ้างเหมาบริการเอกชน (บุคคลธรรมดา) จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62087326341 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (ลำสะพุง) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62087325960 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (งานบริหาร) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62087324162 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (ลำสะพุง) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62087196898 ประกวดราคาซื้อหินย่อยและวัสดุอื่นๆ รวม ๓ รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (สกก.๖ ขอนแก่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 20 62087279499 ซื้อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณแบบเหล็กฉากขาเท่ากันและอื่นๆ จำนวน 20 รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำ โครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 11 62077553377 ซื้อกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน และอื่น ๆ จำนวน 27 รายการ เลขที่ ฉจ.111/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 11 62087309534 ซื้อหมึกพิมพ์ และอื่น ๆ จำนวน 11 รายการ เลขที่ ฉจ.127/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 11 62087274527 ซื้อแผ่นไม้อัดยาง และอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ เลขที่ ฉจ.125/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 9 จันทบุรี 62087326197 ซื้อน้ำมันดีเซล พีทีที ไฮซีเทรน 54 (มอก.1267-2544) จำนวน 6,000 ลิตร สำหรับงานโครงการประตูระบายน้ำปากคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ และ ค่าควบคุมงานจ้างเหมาประตูระบายน้ำบ้านหินดาด โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62087327804 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล และอื่นๆ รวม ๑๐ รายการ (ฝายห้วยเสียว) (สกก.๖ ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62087336556 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ สำหรับก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศอก จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62087328496 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 16 รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 62087327348 ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 12 รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 11 62087324440 ซื้อไม้เนื้อแข็งแปรรูปอบไส และไม้เนื้ออ่อนแปรรูปอบไส จำนวน 22 รายการ เลขที่ ฉจ.107/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20