Displaying 81 - 100 of 310677
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 64097710089 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดย่อยืมคลองส่งน้ำสายซอย 3R-MC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 64097710739 จ้างเหมาซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.คลองตะเครียะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 64097710826 จ้างเหมาซ่อมแซมท่อลอดบ่อยืมคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.13+650 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 64097709832 จ้างเหมาซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.คลองโพธิ์ตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64097714314 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ 6 จำนวน 1 งาน เลขที่ พจ./จ.53/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64097714459 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ 2 จำนวน 1 รายการ เลขที่ พจ./จ.52/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64097714195 ซื้อแมกเนติกคอนเทคเตอร์และอื่นๆ จำนวน 11 รายการ เลขที่ พจ./ซ.296/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64097713768 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเครื่องที่ 1 จำนวน 1 รายการ เลขที่ พจ./จ.50/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64097713666 จ้างซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เลขที่ พจ./จ.49/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64097714097 จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เลขที่ พจ./จ.51/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 64097713572 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เลขที่ พจ./จ.48/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 14 64097668303 ซื้อเลขที่ ฉ.๖๑๓ อะไหล่เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 14 64097666775 จ้างเลขที่ ฉ.๖๑๑ จ้างซ่อมรถลากจูง ยี่ห้อ Mitsubishi หมายเลข ชป.๐๖๑-๐๐๘๐ หมายเลขทะเบียน ๙๔-๐๔๙๖ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 64097714493 ซื้อวัสดุก่อสร้างหลัก จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.บ้านหัวเนิน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 64097713867 ซื้อดินธรรมดาปราศจากเศษวัชพืชเจือปน จำนวน 4 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.บางขลบ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 64097715445 ซื้อวัสดุก่อสร้างหลัก จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.บางเนียน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 64097715864 ซื้อวัสดุก่อสร้างหลัก จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.บางขลบ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 64097710039 ซื้อดินธรรมดาและอื่นๆ จำนวน 4 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.บางขาม ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097611369 จ้างงานขุดลอกคลองวังยาง ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานอ่างทอง 64097612298 จ้างงานขุดลอกคลองวัดขวิด ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง (คป.อ่างทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20