Displaying 81 - 100 of 529290
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 67039011417 ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 15 รายการ สำหรับงานค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ โครงการฝายบ้านยางชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักห้วยคล้า ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง M67030001875 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ของงานซ่อมแซมหินทิ้งด้านท้ายสันเขื่อนลำตะคอง ความยาว 300 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 67039033546 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ ของกิจกรรมบริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน พื้นที่ 155,166 ไร่ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง M67030001950 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อะไหล่ เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ ของงานซ่อมแซมคันคลองลำตะคอง ฝั่งขวา กม.13+000 ถึง กม.14+000 ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง M67030002009 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อะไหล่ เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ ของงานซ่อมแซมหินทิ้งลาดข้างด้านท้าย อาคารระบายน้ำล้น Service Spillway ความยาว 50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 15 67029503522 จ้างทำตรายางประทับ รวม ๑ รายการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 67039047190 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 67029544587 จ้างซ่อมและตรวจเช็คระยะสำหรับรถยนต์บรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX VIGO DOUBLE CAB 3.0 E ชป.041-4170 โครงการประตูระบายน้ำบ้านแก่งหวาย พื้นที่รับประโยชน์ 900 ไร่ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 67039046992 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗ (จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 9 67029359089 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ฯ และอื่นๆ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 9 67029533709 ซื้อยางรถยนต์ชนิดไม่ใช้ยางในฯ และอื่นๆ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 67039040650 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 จำนวน 6,000 ลิตร เลขที่ 177/2567 ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ PL5 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำมูลตอนล่าง ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี 67029454324 ซื้อพลั่วกาบอ้อยฯ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช 67039038046 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี M67030002073 จ้างเหมาปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 3 ซ้าย ระยะที่ 6 ความยาว 2.550 กิโลเมตร
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา 67039050157 จ้างทำแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่แต่ละคลอง ฯลฯ และรายการอื่นๆ 3 รายการ งานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมืองานชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร 67039047337 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ สำหรับงาน บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่นเรศวร ระยะทาง ๔๒.๘๓ กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 67039050491 จ้างตรวจเช็คระยะ 65,252 กม.สำหรับรถยนต์ยี่ห้อ ISUZU รุ่น HI-LENDER 4 ประตู 1.9 LDA A/T ทะเบียน กน 8836 ปราจีนบุรี หมายเลข ชป.041-5644 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานบำรุงรักษาบริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 67039051140 ซื้อวัสดุสำนักงานและอื่นๆ จำนวน 48 รายการ จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P11 (ระยะที่ 1) ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 67039050669 ซื้ออะไหล่ซ่อมรถยนต์ หมายเลข ชป.044-0388 ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น FE659 E7 SRDH 3 รหัสครุภัณฑ์ 2549131-020229-0516(E0016-0206-2603-0388) และอื่นๆ จำนวน 8 รายการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20