Displaying 100781 - 100800 of 201757
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการชลประทานพิษณุโลก 62107153499 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (คป.พิษณุโลก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานอำนาจเจริญ 62107153659 ประกวดราคาซื้อวัสดุทรายหยาบ และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ของงานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ตำบลสร้างถ่อ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน M62100026571 ซื้อหินใหญ่ท้องน้ำ และอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ ของงานซ่อมแซมฝายโพซอ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 62107273958 ซื้ออะไหล่แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวล์ 85 แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 M62100026239 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ
1 สำนักงานชลประทานที่ 4 M62100026054 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ
1 โครงการชลประทานยโสธร 62107302102 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ (ISO๙๐๐๒-๒๕๓๙) สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพธิ์ศรี(ฝั่งซ้าย) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง 62107222462 จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน บร ๔๖๔๗ กพ จำนวน ๗ รายการ สำหรับงานค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าบริหาร) (คบ.ท่อทองแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา M62100025448 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขที่ พด.(EB.ซ)๒๒/๒๕๖๓(สบอ.)
1 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา M62100025705 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (6 คัน) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ M62100025434 รถยนต์ตรวจการ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ หมายเลข ๖๑๐๓ ๐๒๐๑ ๐๐๒๒ สำหรับค่าครุภัณฑ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ)
1 กองแผนงาน 62107190997 จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี กรมชลประทาน พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 ชัยภูมิ 62107279857 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 62107240042 ซื้อแผ่นยางกันน้ำรั่ว และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระแส อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (สกก.9 ชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 62107184993 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปชนิดไม้เนื้ออ่อนไม่รวมค่าไสกบ (มอก.๔๒๔-๒๕๓๐) จำนวน 5 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม. ตำบลเกวียนหักอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (สกก.9 ชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 M62100025412 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14 62107297084 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 2 รายการ โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านห้วยเหมืองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 18 M62100022199 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดและอื่น ๆ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะที่ 8 อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
2 โครงการชลประทานสิงห์บุรี 62107293125 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และสแกนเนอร์ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน M62100025537 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน
นับ: 20