Displaying 100801 - 100820 of 201757
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 62107294247 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่น All In One และอื่นๆ (รวม ๕ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ M62100024186 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการภายในเขตศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
1 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู M62100025306 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี2563
2 โครงการชลประทานนครสวรรค์ 62087467580 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง (คป.นครสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครสวรรค์ M62100025285 ซื้อครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่ีองยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล 62107238907 ซื้อปกรายงานอะซิเตทและอื่น ๆ จำนวน 34 รายการ เลขที่ ฉจ.01/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62107291701 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว ๕๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนคันคลองซอย ๓๖R-LMC ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่(คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62107291673 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซลหมุนเร็ว ๕๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.๖๖+๗๓๑ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62107292836 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว ๕๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองซอยจำนวน ๓ แห่ง(คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62107219825 ซื้อดินถมที่ จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมคันคลอง RMC ช่วง กม.๑๕ + ๒๖๖ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62107220279 ซื้อไม้ยาง ไม้ยาง ไม่ไส ขนาด ๑ ๑/๒x๓ นิ้ว ยาว ๔-๔.๕๐ เมตร จำนวน ๖๑ ท่อน และอื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ ของงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง LMC กม.๓๐+๔๔๑ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62107291557 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลหมุนเร็ว ๕๗ (มอก.๑๒๖๗ - ๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาของคลอง ๓๑R-LMC กม.๑+๒๐๐ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62107220086 ซื้อเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ (มอก.๒๐-๒๕๔๓) จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง LMC กม.๓๐+๔๔๑(คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 M62100024475 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง อะไหล่และเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ วัสดุสำนักงาน เบ็ดเตล็ดก่อสร้าง ตัดพับแบบเหล็กและอุปกรณ์ งานจัดระบบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (คลอง4L-MC ระยะที่ 5 ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (สนง.จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 17 จ.นครราชสีมา)
3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 อุตรดิตถ์ 62107025672 ประกวดราคาซื้อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (ค่าครุภัณฑ์) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน และรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 M62100024678 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธรP๕ ระยะที่ ๖ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 M62100024779 ซื้อเบ็ดเตล็ดสนาม สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการเขื่อนยโสธรP๕ ระยะที่ ๖ ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 62107192278 ซื้อแผ่นยางกันน้ำรั่ว และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 2.09 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (สกก.9 ชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 62107176244 ซื้อแผ่นยางกันน้ำรั่ว Type A จำนวน 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ ความจุ 4.21 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี (สกก.9 ชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 62107192538 ซื้อวัสดุก่อสร้าง และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ จำนวน 36 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (สกก.9 ชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20