Displaying 100821 - 100840 of 101072
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62077498142 ประตูไม้เนื้อแข็งบานเปิดเดี่ยว จำนวน 2 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62077497547 บัวปูนปั้นสำเร็จรูป จำนวน 1 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62077497898 หินทรายผิวหน้าธรรมชาติ จำนวน 1 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62087032814 วัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62087029912 วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62087032523 วัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62087097251 วัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62087032254 อุปกรณ์สำรวจธรณีวิทยา จำนวน 12 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62087033028 วัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62077463885 อะไหล่รถยนต์ จำนวน 11 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62077464242 อะไหล่รถยนต์ จำนวน 16 รายการ
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 62087528963 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมนุเร็ว จำนวน 3000 ลิตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำฯ PL 5 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี E62080024097 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2.7L กม.3+750 ถึง กม.7+900 และ สาย 2.7L-3.5R กม.0+000 ถึง กม.4+200 จังหวัดปัตตานี
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี E62080023910 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ Lat 12.0R กม.2+400-8+200
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา 62087530402 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา 62087535299 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่นๆ จำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62087030150 อะไหล่รถยนต์ จำนวน 10 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62087032011 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62087031806 วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ
1 สำนักงานชลประทานที่ 10 62087030618 อะไหล่รถยนต์ จำนวน 12 รายการ
นับ: 20