Displaying 100821 - 100840 of 159320
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62037538245 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (มอก.๔๒๔-๒๕๓๐) ประเภทไม้เนื้ออ่อนแปรรูปโรงเลื่อยจักรขนาดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ งานระบบระบายน้ำลำปลายมาศ (อ.ชำนิ) ตำบลช่อผกา อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๒๙๒/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62037537181 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (มอก.๔๒๔-๒๕๓๐) ประเภทไม้เนื้ออ่อนแปรรูปโรงเลื่อยจักรขนาดต่างๆ จำนวน ๓ รายการ งานระบบระบายน้ำลำปลายมาศ (อ.ลำปลายมาศ) ตำบลหินโคน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๒๙๐/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62037390141 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ขนาด ๒๐-๓๐ ซม.,หินย่อยเบอร์ ๑ และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ งานอาคารบังคับน้ำบ้านยาง แห่งที่ ๒ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) EB.ซ.บร.๔๘/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ M62040004294 ซื้อเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม SR - ๒๔ (มอก.๒๐-๒๕๕๙)ขนาดต่างๆ และเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กข้ออ้อย SD - ๔๐ (มอก.๒๔-๒๕๕๙) ขนาดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ งานอาคารบังคับน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ M62040004589 ซื้อเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม SR - ๒๔ (มอก.๒๐-๒๕๕๙)ขนาดต่างๆ และเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กข้ออ้อย SD - ๔๐ (มอก.๒๔-๒๕๕๙) ขนาด ศก. ๑๒ มม.จำนวน ๓,๐๐๐ เส้น จำนวน ๓ รายการ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ M62040004191 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (มอก.๔๒๔-๒๕๓๐) ประเภทไม้เนื้ออ่อนแปรรูปโรงเลื่อยจักรขนาดต่างๆ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)
1 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ M62040004264 ซื้อหินใหญ่ขนาด ๒๐-๓๐ ซม.,หินย่อยเบอร์ ๑ และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ งานอาคารบังคับน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)
1 โครงการชลประทานตราด M62040004387 งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งและอื่นๆรวม 3 รายการสำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบสูงน้ำบ้านอ่าวใหญ่
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62047085392 ซื้อกระบะทาสี และอื่น ๆ จำนวน ๔๗ รายการ งานซ่อมแซมระบบระบายน้ำ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62047082302 ซื้อโถส้วมชักโครก และอื่น ๆ จำนวน ๕๔ รายการ งานปรับปรุงอาคารเก็บปุ๋ย งานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ค่าสิ่งก่อสร้าง กปร.๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62047078652 ซื้อชุดสปริงเกอร์รถน้ำสนามหญ้าแบบป๊อบอัพ และอื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ งานค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ (ในการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 62047074284 ซื้อซื้ออะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ HINO จำนวน 3 รายการ (คบ.พลายชุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 62047076196 ซื้ออะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 1 รายการ (คบ.พลายชุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 62047079608 ซื้อแฟ้มใส่เอกสารพลาสติก และอื่น ๆ จำนวน 26 รายการ (คบ.พลายชุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 62047072154 ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic จำนวน 1 รายการ (คบ.พลายชุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง 62047079743 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD มอก.๑๒๖๙-๒๕๔๔ ผลิตภัณฑ์ ปตท. จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ๒L-MC กม.๒+๗๐๐ ถึง ๓+๒๐๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (คบ.ท่อทองแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร 62047081958 ซื้อเมน เบรคเกอร์ Tmax T5N400A 3P และอื่นๆรวม 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานราชบุรี 62037340613 ประกวดราคาซื้อท่อ HDPE และอื่น ๆ งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอะนะ กม.2+500-4+000 โครงการชลประทานราชบุรี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก 62037506600 ซื้อวัสดุก่อสร้าง บุ้งกี๋พลาสติกชนิดหนาขนาดปากกว้าง ๑๘ นิ้ว และอื่นๆ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานปรับปรุง ทรบ. กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC.๒) กม.๓+๑๕๐ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก 62037506610 ซื้อวัสดุก่อสร้าง กระบะพลาสติกผสมปูนหนา ๕ มม. ขนาด ๘๑x๑๐๖x๓๐ ซม. และอื่นๆ จำนวน ๓๓ รายการ ของงานปรับปรุง ทรบ.บึงมาย ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20