Displaying 100821 - 100840 of 201757
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 62107207579 ซื้อท่อ PVC และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (สกก.9 ชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 62107207450 ซื้อแผ่นยางกันน้ำรั่ว และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานก่อสร้าง ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี (สกก.9 ชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 23 M62100024984 ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช จำนวน 1 รายการ งานจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 M62100024964 เช่าเครื่องจักรรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ งานจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองไชยา ระยะที่ ๑ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 M62100024955 วัสดุหลัก ๑๑ รายการ งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการฝายคลองปกาไสย ระยะที่ ๓ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21 M62100024795 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่นของงานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 31 M62100024646 งานปรับปรุงจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังตอนบน ส่วนที่ ๑ พื้นที่ ๙๐๐ ไร่
1 โครงการชลประทานตรัง 62107058033 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) (คป.ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานตรัง 62107056998 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง (รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) (คป.ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 M62100024685 ดินถมสำหรับใช้ในงานก่อสร้าง (ดินหลวม) ปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน ตามรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ตามที่กรมชลประทานกำหนด รวม ๑ รายการ งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P๖A ระยะที่ ๓ ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 M62100024635 ไม้แปรรูป ประเภทไม้เนื้ออ่อน สำหรับทำไม้แบบขนาดต่างๆ รวม ๔ รายการ งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P๖A ระยะที่ ๓ ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 M62100024927 ไม้แปรรูป ประเภทไม้เนื้ออ่อนสำหรับทำไม้แบบ ขนาดต่างๆ รวม ๔ รายการ งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม ระยะที่ ๓ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 M62100024911 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑ ทรายหยาบน้ำจืด หินย่อย เบอร์ ๑ ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก และท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ ชั้น ๓ รวม ๖ รายการ งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม ระยะที่ ๓ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 M62100024725 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบเสริมคอนกรีต SR๒๔ มอก.๒๐-๒๕๕๙ เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน มอก.๕๒๘-๒๕๔๘ และสกรูหัวเหลี่ยม รวม ๔ รายการ งานจัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P๖A ระยะที่ ๓ ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 M62100024949 งานจ้างก่อสร้าง (เฉพาะงานดิน) รวม 1 รายการ งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม ระยะที่ ๓ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 M62100024938 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบเสริมคอนกรีต SR๒๔ มอก.๒๐-๒๕๕๙ เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน มอก.๕๒๘-๒๕๔๘ และสกรูหัวเหลี่ยม รวม ๕ รายการ งานจัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองทุ่ม ระยะที่ ๓ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107274970 ซื้ออะไหล่ระบบส่งกำลัง (รข.30) ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107273740 ซื้ออะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น NKR ๕๕ EX๑ หมายเลขชป.๐๔๒-๑๑๔๘ งานซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๔ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107275359 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107273937 ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ CUMMINS MODEL NT ๗๔๓ (รข.๓๐) ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20