Displaying 100861 - 100880 of 201470
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62107160792 ซื้อดินถมที่ จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมคันคลองฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62107160421 ซื้อดินถมที่ จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมคันคลองฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62107192595 ซื้อดินถมที่ จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมคันคลองฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กองพัสดุ M62100016327 หินย่อยและอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ความจุ 8.34 ล้าน ลบ.ม. ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 62097083374 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 17 62107165482 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 17 62107155808 ซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 17 62107080455 ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คส.ชป.17) โดยวิธีคัดเลือก
1 โครงการชลประทานพะเยา M62100017236 รถยนต์ตรวจการณ์ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
1 โครงการชลประทานพะเยา M62100017203 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน
1 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช M62100016999 ครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2563
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ M62100017172 ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 รายการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 62107169093 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ฯลฯ จำนวน ๓ รายการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (คบ.พระยาบรรลือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานน่าน 62107085605 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - แผ่นใยสังเคราะห์ และอื่นๆจำนวน 7 รายการ รวม 1 งานโครงการซ่อมแซมฝายต่อส่อ บ้านต่อส่อ หมู่ที่ 6 ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน ขนาดความยาว 50 เมตร เลขที่ นน.004/2563 (คป.น่าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานน่าน 62107153442 ซื้อไม้ไผ่รวกเป็นลำ ขนาด 2-3 นิ้ว ยาว 4.00 ม. - เทปวัดระยะ ขนาดความยาว 50 ม. จำนวน 10 รายการ เลขที่ นน.008/2563 (คป.น่าน) สำหรับงาน โครงการป้องกันตลิ่งฝายบ้านนา บ้านแคว้ง ม.2 ต.หนองแดง จ.แม่จริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก M62100017095 ค่าครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก M62100017085 ค่าครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ
2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 62107137216 จ้างผู้ประเมินจากภายนอกเพื่อประเมินผลความสำเร็จและวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62107183297 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ๕๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมงานเสริมคันดินคลอง LMC กม.๗๐+๐๐๐ - ๗๒+๐๐๐ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62107183230 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซลหมุนเร็ว ๕๗ (มอก.๑๒๖๗ - ๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมลาดตลิ่งฝายห้วยแม่คำมี ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20