Displaying 100881 - 100900 of 201440
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 62107153949 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คป.สุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 3 62107178266 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย M62100015890 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)
3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 62097661306 ประกวดราคาซื้อเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (ค่าครุภัณฑ์) ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล),รถยนต์ตรวจการณ์ (ระบบเกียร์แบบอัตโนมัติ) จำนวน ๒ รายการ (คบ.พระยาบรรลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 สำนักงานชลประทานที่ 6 62107154815 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา นายทรงศักดิ์ เสาวัง (รวม ๑ รายการ) พด.สชป.๖/๐๐๑๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานน่าน 62107085728 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดข้ออ้อย ชั้นคุณภาพ SD.40 - ทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 4 รายการ เลขที่ นน.005/2563 (คป.น่าน) สำหรับ งานซ่อมแซมอาคารประกอบฝายกลาง บ้านต่อซ้อ ม.6 ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 โครงการชลประทานศรีสะเกษ 62107026757 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ Spec.No.๖๑๐๓ ๐๒๐๑ ๐๐๓๕ (๓๑/๐๕/๒๕๖๒) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร 62107174100 ซื้อหินใหญ่ ๒๐-๒๕ ซม. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร 62107180418 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ประเภท ๑ บรรจุถุงละ ๕๐ กก. (มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕) และอื่นๆ รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร 62107178768 ซื้อจอบขุดดิน ๓ ปอนด์ พร้อมด้าม และอื่นๆ รวม ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร 62107175320 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเส้นกลมผิวเรียบ ชั้นคุณภาพ SR.๒๔ (มอก.๒๐-๒๕๕๙) ฯลฯ และอื่นๆรวม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร 62107174152 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ประเภท ๑ บรรจุถุงละ ๕๐ กก. (มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕) และอื่นๆ รวม ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง M62100015814 ซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง M62100015794 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง M62100015726 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว M62100016179 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว M62100016681 ซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) ขนาด ๒ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๗๕ กิโลวัตต์ แบบ ๔ ล้อ จำนวน ๑ รายการ สำหรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว M62100016438 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ รายการ
1 โครงการชลบประทานจันทบุรี M62100016217 รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร 62107170080 ซื้อธงประเภทต่าง ๆ ของงาน บริหารโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20