Displaying 100941 - 100960 of 201440
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง 62107161219 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ตาม Spec.หมายเลข 6103 1202 0038 รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน 62107159548 จ้างตรวจเช็ครถยนต์ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 3กอ-1287 กทม.ชป.022-1506 จำนวน 2 รายการ ของกิจกรรมซ่อมแซมชั่วคราวคลองส่งน้ำสาย LMC ช่วง กม.38+500-40+100 พร้อมอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานมหาสารคาม 62107155169 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1 ชนิดบรรจุถุงกระดาษหนาไม่น้อยกว่า 3 ชั้น น้ำหนักสุทธิถุงละ 5 กก. มอก.15 เล่ม1-2555 และอื่นๆ รวม 9 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 M62100014064 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด รวม 3 รายการ สำหรับประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำห้วยบังอี่ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร (สกก.7)
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21 62107144310 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานตรัง M62100014323 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) (คป.ตรัง)
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขัณสูตร M62100014266 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกกระบะเหล็กขนาด 6ตัน ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน(Crane) 3ตัน รวม 1 รายการ สำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ปราจีนบุรี M62100014601 ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 โครงการชลประทานน่าน 62107155312 ซื้อน้ำมันดีเซล ตาม มอก.1267-2544 จำนวน 1 รายการ เลขที่ นน.007/2563 (คป.น่าน) สำหรับงาน โครงการซ่อมแซมฝายต่อส่่อ บ้านต๋อซ้อ ม.6 ต.นำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักวิจัยและพัฒนา 62107154726 จ้างเหมาบริการทำงานด้านพัสดุและจัดทำเอกสารด้านพัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักวิจัยและพัฒนา 62107154043 จ้างเหมาบริการทำงานธุรการจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลต่างๆ ของสำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62107156291 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ๕๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมคันคลองฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62107156306 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเชลหมุนเร็ว ๕๗ (มอก.1267-2544) จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมคันคลองฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62107156265 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ๕๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมคันคลองฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 62107152319 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฎิบัติการและอื่นๆ จำนวน 3 รายการ (คบ.แม่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม 62107157338 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ดีเซลหมุนเร็ว ๕๗ (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซมคันคลองฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ (คบ.แม่ยม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนราธิวาส M62100013790 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โครงการชลประทานนราธิวาส
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 62107142453 ซื้อวัสดุทำความสะอาด (งานบ้าน-งานครัว) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 M62100013296 วัสดุทำความสะอาด (งานบ้าน-งานครัว) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 62107139362 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ แผนงานและโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20