Displaying 100961 - 100980 of 201757
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด 62107225363 ซื้อชุดบำรุงรักษาหัววัด เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 62107247459 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เบ็ดเตล็ด) จำนวน 9 รายการแผนงาน พื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 6 62107162469 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กขนาดต่างๆ พร้อมติดตั้ง รวม ๓ รายการ สำหรับงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107238965 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รถบรรทุกน้ำมัน ยี่ห้อ HINO รุ่น KR 320 ชป.097-0531 ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107237508 จ้างซ่อมรถบดอัด ยี่ห้อ DYNAPAC รุ่น CT ๒๖๒ รต.๒๔๒๙ งานซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107238842 ซื้อยางนอกและยางใน รถบรรทุกน้ำมัน ยี่ห้อ HINO รุ่น KR ๓๒๐ ชป.๐๙๗-๐๕๓๑ งานซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107243091 ซื้อแบตเตอรี่ รถบดอัด ยี่ห้อ DYNAPAC รุ่น CT ๒๖๒ รต.๒๔๒๙ งานซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๔ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107238526 ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุกน้ำมัน ยี่ห้อ HINO รุ่น KR 320 ชป.097-0531 ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107237328 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกน้ำมัน ยี่ห้อ HINO รุ่น KR 320 ชป.097-0531 ซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107238539 ซื้อยางนอกและยางใน รถบดอัด ยี่ห้อ DYNAPAC รุ่น CT ๒๖๒ รต.๒๔๒๙ งานซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๔ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107237689 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด รถบดอัด ยี่ห้อ DYNAPAC รุ่น CT ๒๖๒ รต.๒๔๒๙ งานซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานหนองคาย M62100021683 รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 62107061235 ซื้อเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ รวม 1 รายการ งานค่าครุภัณฑ์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานนครพนม 62107247585 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โครงการชลประทานนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2563 (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนครพนม M62100021832 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2563
3 โครงการชลประทานสุโขทัย 62087594802 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณหัวงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62107125364 ซื้อร่มกันแดดชนิดผ้าใบฯ และอื่นๆ รวม 38 รายการ ซ่อมแซมรางระบายน้ำด้านท้ายพร้อมขุดลอกตะกอนดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62107194787 ซื้อเครื่องเย็บกระดาษและอื่นๆรวม 4 รายการ งานซ่อมแซมหินทิ้งลาดด้านเหนือน้ำอ่างเก็บน้ำหนองค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62107187865 ซื้อน้ำยาลบคำผิดชนิดแท่งปากกาและอื่นๆรวม 3 รายการ งานซ่อมแซมพร้อมขุดลอกทางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62107130229 ซื้อเชือกฟางและอื่นๆ รวม 17 รายการ งานซ่อมแซมหินทิ้งลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20