Displaying 100981 - 101000 of 201757
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการชลประทานชลบุรี 62107125605 ซื้อร่มกันแดดชนิดผ้าใบอาบน้ำมัน และอื่นๆรวม 17 รายการ งานซ่อมแซมหินทิ้งลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำอ่างเก็บน้ำหนองค้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 62107244945 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ งานคลองเชื่อมบ้านราษฎร์นิยม-บ้านม่วงพัฒนา ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์) เลขที่ ฉจ.บร.(ซ)๕/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุโขทัย 62107248056 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณหัวงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานชัยนาท 62107219275 จ้างทำตรายาง งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง M62100021744 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ Spec No.6203 0201 0024
1 โครงการชลประทานยโสธร 62107248829 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ตามสเปคที่แนบ หมายเลข ๖๑๐๓๑๒๐๒๐๐๓๙ (๑/๑-๑/๔)สำหรับงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานยโสธร 62107240734 ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA หมายเลข 4,500 ANSI Lumens ตาม Specหมายเลข 610104020074 สำหรับงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานยโสธร 62107242938 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลสำหรับงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา 62107238029 ซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนกระจก ขนาด 150x45x90 ซม. และตู้เหล็กเก็บของ 2 บาน จำนวน 2 รายการ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เลขที่ พด.ค.๑/๒๕๖๓ (สบอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 62107133253 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักเครื่องจักรกล M62100021063 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เงินทุนหมุนเวียน)
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 เชียงใหม่ 62107230452 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานระบบท่อส่งน้ำแม่งัด - แม่แตง ความยาว ๑.๕ กิโลเมตร และอาคารประกอบ (ระยะที่ ๓) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ M62100021126 งานซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ
2 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 62097421992 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
2 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 62107228145 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เงินกองทุนจัดรูปที่ดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 32 อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 62107174131 ซื้อกล้องวัดมุม จำนวน 2 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เลขที่ ฉซ.ลต.01.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 62107235143 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑,ทรายหยาบน้ำจืดและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ จำนวน ๓ รายการ ของงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ๑R-LMC ฝายคลองวัวเน่า ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามแผนงานแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา 62107173858 ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อนและอื่นๆ จำนวน 2 รายการ สำหรับงานครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุโขทัย 62107200447 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุโขทัย 62107202021 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบโน๊ตบุ๊ก และอื่นๆ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20