Displaying 101001 - 101020 of 201757
    หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย 62107235367 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ ALL In One และเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ เลขที่ สชป.13/รซ.3/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 62107154429 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ก และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คป.สุพรรณบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 62107133555 ซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 2 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง M62100021003 ครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
1 โครงการชลประทานน่าน 62107237023 ซื้อน้ำมันดีเซล ตาม มอก.1267-2544 จำนวน 1 รายการ เลขที่ นน.012/2562 (คป.น่าน) สำหรับงานโครงการป้องกันตลิ่งฝายบ้านนา บ้านแคว้ง ม.2 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน ขนาดความยาว 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี M62100020871 ซื้อกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50x120x0.5 ซม. (มอก.1407-2540) และอื่นๆ จำนวน 13 รายการ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1 โครงการชลประทานแพร่ M62100020206 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (คป.แพร่)
1 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 62107192826 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆ รวม ๒๒ รายการ สำหรับฝ่ายช่างกลสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๑๕ บ้านม่วงเดียด ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 62107072131 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (จำนวน 1 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการชลประทานสมุทรสงคราม 62107071975 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และอื่นๆ (จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขัณสูตร 62107224617 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขัณสูตร 62107226081 ซื้อเครื่องวัดน้ำฝนธรรมดาพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107220531 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด งานซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107222470 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด งานซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107221728 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107225511 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น งานซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62107219430 ซื้อแบตเตอรี่ งานซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 3 คัน ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 โครงการชลประทานนราธิวาส 62107179733 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์เเละเครื่องมัลติมิเดียโปรเจ็คเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (คป.นราธิวาส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 สำนักงานชลประทานที่ 16 62107170662 ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 สำนักงานชลประทานที่ 16 62107157676 ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
นับ: 20